Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2017-01-02 19:30:00

MRiRW: Wzmacniamy polskie rolnictwo. Bilans 2016

MRiRW: Wzmacniamy polskie rolnictwo. Bilans 2016

W minionym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło wiele ważnych decyzji oraz zmian ustawowych, aby polepszyć warunki produkcji rolnej, a także zabezpieczyć narodowy interes w kwestiach związanych z gospodarką ziemią.

Działania które podjęło ministerstwo rolnictwa w 2016 roku:

 

 1. Powstał program działań na lata 2015-2019 obejmujący wspólną politykę rolną w ramach Unii Europejskiej i współpracę międzynarodową, poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Odrębne miejsce zajmują w programie: rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna, funkcjonowanie instytucji i administracji rolniczej, a ponadto edukacja.

 

 1. Zagwarantowano wcześniejszą wypłatę zaliczek unijnych dopłat dla rolników. Po raz pierwszy zaliczka to 70 proc. pełnej płatności przysługującej gospodarstwu.

 

 1. W ramach Programu Rodzina 500+ wsparciem objętych zostało 1,36 mln dzieci mieszkających na wsi (to 36,1 proc. ogółu dzieci korzystających z programu). Na wsi środki z programu trafiają aż do 63 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. To największa inwestycja w rodzinny wiejskie, jaka został uczyniona przez polskie państwo.

 

 1. Wstrzymana została na 5 lat sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadzono nowe zasady w prywatnym obrocie ziemia. Dzięki temu grunty kupią tylko rolnicy. W ten sposób zahamowano proceder wykupu polskiej ziemi rolniczej przez cudzoziemców.

 

 1. Przyjęto projekt ustawy dotyczący zapewnienia producentom rolnym szerszej dostępności ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia. W ustawie budżetowej na 2017 rok na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w części 32-Rolnictwo zaplanowano środki w wysokości 100 717 tys. zł oraz w części 83-Rezerwy celowe – 817 886 tys. złotych.

 

 1. Podjęto działania mające ułatwić sprzedaż żywności przez rolników z własnego gospodarstwa. Stworzono rzeczywiste możliwości sprzedaży konsumentom żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Chodzi m.in. o szynki, pasztety, kiełbasy, ser, masło, pierogi z mięsem, soki owocowe, dżemy, pieczywo, wyroby cukiernicze.

 

 1. Promowano polską żywność zarówno w kraju i za granicą.

 

 1. Przeciwdziałano nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 

 1. Dążenie do wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych miedzy nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych.

 

 1. Uzyskanie dostępu do 27 zagranicznych rynków zbytu (np. Chiny, Japonia, Indonezja). Wynik działań ofensywy dyplomatycznej.

 

 1. Opracowano Program rozwoju głównych rynków rolnych na lata 2016-2020jako koncepcję długofalowego działania mającego zapewnić rozwój krajowego sektora rolno-spożywczego w dokładnie określonych dziedzinach. Dotyczy dziewięciu rynków rolnych. Rynku: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.

 

 1. Skierowanie pomocy do producentów mleka, którzy musieli zapłacić kary za przekroczenie kwot mlecznych. Przeznaczono na pomoc 122 mln zł dla 91,5 tys. producentów.

 

 1. Praca nad zmianą przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich. Maja się tym zajmować specjalne komisje powoływane przez wojewodów a nie myśliwi, co spowoduje, że rolnicy zaczną otrzymywać godziwe i obiektywnie oszacowane odszkodowania. W wypłacie odszkodowań będzie pomagać budżet państwa poprzez specjalny fundusz.

 

 1. Aktywne włączenie się w prace związane z przeglądem wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz przyszłością WPR. Główni partnerzy europejscy i Komisja Europejska otrzymują jasny przekaz – WPR musi wrócić do realizacji swoich celów traktatowych, a wyrównanie dopłat bezpośrednich jest dla Polski jednym z priorytetów w dyskusji nad przyszłością.

 

 1. Ustawa o spółdzielniach rolników, której celem jest ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur, a szczególnie tworzenia nowych spółdzielni rolników. Spółdzielnie rolników rozumiane, jako spółdzielcza organizacja producencko-handlowa mają gwarantować: oddolny charakter inicjatywy, rzeczywistą kontrolę producentów rolnych oraz działanie w ich interesie.

 

 1. Przebudowa systemu bezpieczeństwa żywności w naszym kraju, której jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, "od pola do stołu". Dlatego działające obecnie inspekcje zostaną zintegrowane i połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

 

 1. Aby zmniejszyć biurokrację i realnie pomagać rolnikom planowana jest likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Ich zadania przejmie Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, natomiast funkcje płatnicze ARR zostaną przekazane do ARiMR.

 

 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Resort chce, by osoby korzystające z tych środków miały jak najbardziej ułatwione zadanie.

 

 1. Polityka rządu prowadzona jest w taki sposób, aby ściśle współpracować ze wszystkimi organizacjami pracującymi na rzecz rolnictwa. Dlatego też resort rolnictwa powołał Radę Dialogu Społecznego, aby regularnie spotykać się i rozmawiać z organizacjami działającymi w środowisku rolniczym oraz wsłuchiwać się w ich oczekiwania co do pożądanych kierunków zmian.

 

 1. Prowadzone są prace nad Paktem dla Obszarów Wiejskich, który wskaże kierunki oraz sposoby poprawy jakości życia mieszkańców np. dotyczące rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozbudowy infrastruktury drogowej, a także obiektów kultury i rekreacji.

 

 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 czerwca 2016 r. uchwalił ustawę o nowelizacji ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, która weszła w życie 20 sierpnia 2016 r. Na podstawie nowych przepisów nastąpiło przeniesienie podległości wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) z zarządów województw do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W związku ze zmianą podległości i nadzoru, zmianie uległ status prawny tych jednostek, które z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów minister rolnictwa nadał statuty wszystkim 16 ODR-om.

 

 1. Powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego(w skład którego wchodzą przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, izby rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) prowadził prace m.in. nad koncepcją specjalizacji doradców publicznych i wypracowaniem propozycji ścieżki awansu zawodowego. Planowana jest kontynuacja prac w tym zakresie. Wprowadzenie specjalizacji i ścieżki awansu zawodowego jest jednak ściśle powiązane ze zwiększeniem finansowania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

 

 1. W budżecie (rok 2017) na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 918,6 mln zł. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w listopadzie br. rozporządzeniem w 2017 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia: upraw rolnych będzie wynosić 65 proc. składki do 1 ha uprawy; zwierząt gospodarskich będzie wynosić 65 proc. składki do 1 sztuki.

 

 1. W celu dalszego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwiającego pełne zabezpieczenie producentów rolnych przed spadkiem dochodów w związku z utratą produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz zapewnienie środków na wznowienie lub kontynuację produkcji po wystąpieniu tych zjawisk atmosferycznych, wspierany będzie rozwój rolniczego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które zapewni tanią i możliwie pełną ochronę dla swoich członków – producentów rolnych. Celem tego projektu będzie również zaangażowanie instytucji okołorolnych we współpracę z TUW-em.

 

 1. Przyspieszenie realizacji płatności dla rolników za 2015 rok. Z uwagi na niedostateczny nadzór nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego dla ARiMR, w procesie tym doszło do wielu istotnych zaniedbań, na skutek których wystąpiły opóźnienia zagrażające terminowej realizacji płatności za 2015. Podjęte przez nowe kierownictwo resortu i ARiMR działania naprawcze pozwoliły na uruchomienie wypłat pełnych płatności od 1 grudnia 2015. Ponadto dzięki niezwłocznej interwencji ministra Krzysztofa Jurgiela udało się zapewnić odpowiednie środki na zaliczki tak, aby otrzymali je wszyscy uprawnieni rolnicy. Ogółem w ramach zaliczek wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,07 mln rolników (ok. 80 proc. beneficjentów). Kwota zrealizowanych zaliczek była wyższa od grudniowych wypłat w ostatnich kilku latach.

 

 1. Wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności w 2016 roku. Dzięki interwencji ministra Jurgiela polscy rolnicy zyskali więcej czasu na dopełnienie wymogów formalnych związanych z ubieganiem się o płatności. Było to szczególnie ważne ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, które utrudniały rolnikom organizację prac polowych.

 

 1. Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 roku. W ramach zaliczek wypłacono ponad 9,6 mld zł dla ok. 1,33 mln rolników. Jest to kwota znacznie wyższa od łącznych wypłat na koniec grudnia i na koniec stycznia za kampanie 2009-2015 oraz od całkowitych kwot przeznaczonych na płatności bezpośrednie w kampaniach 2004-2008.

 

PROW 2014-2020

 

W celu przyśpieszenia wydatkowania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) podjęto szereg działań w tym zmian na poziomie PROW 2014-2020 zmian legislacyjnych oraz poza legislacyjnych.

 1. Instytucja Zarządzająca przygotowała następujące propozycje zmian PROW 2014-2020 przyczyniające się między innymi do przyspieszenia wydatkowania środków:
 • w typie operacji "Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości" wydłużenie okresu pomocy z trzech do pięciu lat,
 • w typie operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" zwiększenie maksymalnej wysokości pomocy w ramach poddziałania z 3 mln zł do 10 mln zł dla jednego beneficjenta;
 • dokonania zmian w zakresie maksymalnej wartości całkowitego kwalifikowalnego kosztu operacji w działaniu "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", celem ich uelastycznienia.
 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu zwiększenia absorbcji środków PROW 2014-2020, przygotował projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, który zakłada m. in.:
 • rezygnację z wyboru podmiotu wdrażającego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych i powierzenie wdrażania działań "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" oraz "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw" w ramach PROW 2014–2020 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • zapewnienia możliwości przyznawania pomocy na operacje, w przypadku wyczerpania środków w ramach danego limitu środków na dany rok i jeżeli są dostępne środki w ramach limitu określonego na kolejny rok lub lata w działaniach samorządowych;
 • przeniesienia do oddziałów regionalnych obsługi spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy oraz realizacją zobowiązań wieloletnich, w ramach poddziałań "Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników" i "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", co zapewni lepszą i sprawniejszą realizację przedmiotowych zadań.
 1. Celem zwiększenia tempa absorpcji środków w ramach PROW 2014-2020 dokonano również m.in.:
 • zwiększenia o 60 proc. limitów środków dostępnych do zakontraktowania w ramach naboru 2016 r. w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar "D");
 • zwiększenia o 60 proc. limitów środków dostępnych do zakontraktowania w ramach naboru 2015 r. w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Łączny budżet PROW 2014-2020 wynosi ponad 13,6 mld euro, z czego wkład wspólnotowy wynosi blisko 8,7 mld euro, a krajowe środki publiczne przeszło 4,9 mld euro.

Budżet PROW 2014-2020 jest mniejszy niż budżet PROW 2007-2013. Należy jednak podkreślić, że po raz pierwszy wsparcie na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich wkomponowane zostało w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa mechanizm wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów, określonych w unijnej "Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020". Oznacza to, że dzięki zapisom Umowy Partnerstwa, możliwe jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich środkami Polityki Spójności (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) – na poziomie co najmniej 5,2 mld euro, co w perspektywie do roku 2020 daje, łącznie z PROW 2014-2020, co najmniej 18,8 mld euro.

 • w okresie 2014-2020 wzmocnienie wsparcia na rzecz rozwoju obszarów będzie realizowane dzięki Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • w okresie 2014-2020 ograniczono wsparcie inwestycyjne wyłącznie do gospodarstw rodzinnych (do 300 ha);
 • w okresie 2014-2020 po raz pierwszy położono znaczny nacisk na rozwiązania o charakterze innowacyjnym, w tym zaplanowano odrębny instrument wspierający wypracowywanie i transfer rozwiązań innowacyjnych do sektora rolno-spożywczego;
 • w okresie 2014-2020 po raz pierwszy zaproponowano wzmacnianie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wsparcie działań związanych z przetwórstwem produktów rolnych prowadzonym przez rolnika bezpośrednio w gospodarstwie.

 

MRiRW/Maks Weber/Fot. pixabay.com

 


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.