Talk icon

Informacje

26-05-2022

Autor: Świat Rolnika

Wody Polskie: Zwiększamy retencję rzeki Radomki

Wody Polskie

Wody Polskie podpisały z Gminą Przytyk porozumienie dotyczące odbudowy jazu na rzece Radomce, w odpowiedzi na oczekiwania lokalnego samorządu.

Rozwój retencji korytowej na obszarach wiejskich jest jedną z kluczowych metod przeciwdziałania skutkom suszy. Spiętrzenie rzeki pozwoli zmagazynować na miejscu dodatkowe 40 tys. m3 wody na potrzeby rolnictwa, a także odtworzyć stały przepływ w Kanale Przytyk.

Wody Polskie chcą zwiększyć retencję rzeki Radomki 

Utrzymująca się od kilku tygodni w całym kraju słoneczna i  niemal bezdeszczowa pogoda wpłynęła na obniżenie poziomu wód w rzekach i przesuszenie wierzchniej warstwy gleby. Według prognoz IMGW, w czerwcu średnia  miesięczna temperatura  powietrza powinna kształtować się w normie wieloletniej, a w lipcu powyżej normy. Prognozowana suma opadów atmosferycznych w czerwcu i w lipcu będzie się mieścić w normie. Wysokie temperatury i zwiększone parowanie mogą pogłębić problem suszy, dlatego tak kluczowa jest retencja wody, w miejscu gdzie spadła.

Porozumienie dotyczące odbudowy jazu na rzece Radomce zostało podpisane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Mirosława Kurza i Wójta Gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego, z udziałem Marszałka Stanisława Karczewskiego, Posła na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka i Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy.

Doświadczamy suszy szczególnie w obszarach rolnych, a najlepszym sposobem na przeciwdziałanie skutkom suszy jest zatrzymywanie wody tam, gdzie ona spadnie. Dlatego budujemy nowe urządzenia, zastawki i jazy. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Dzięki niej zamierzamy zatrzymać 40 000 m3 wody – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wody Polskie

Podpisano porozumienie 

W ramach zawartego porozumienia Gmina Przytyk opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania. Gmina nieodpłatnie przekaże opracowaną dokumentacji i przeniesie uzyskane decyzje administracyjne na rzecz Wód Polskich oraz dokona wykupu i nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wody Polskie, gruntów — w przypadku, gdyby w związku z realizacją zadania konieczne okazało się zajęcie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub Gminy Przytyk na potrzeby realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem. Wody Polskie wesprą samorząd w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz zbudują jaz na rzece Radomce, po uzyskaniu środków finansowych. Dzięki odbudowie piętrzenia możliwe będzie:

– zwiększenie retencji korytowej rzeki Radomki o ok. 40 tys. m3;

– przywrócenie drożności dla organizmów wodnych Kanału Przytyk (stary kanał młyński) biegnącego przez centralną część m. Przytyk;

– stworzenie możliwości przywrócenia walorów rekreacyjnych w rejonie Kanału Przytyk; (obecnie przepływ występuje wyłącznie podczas wezbrań) oraz warunków do promocji i edukacji ekologicznej;

– stworzenie warunków dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych w rejonie płynącego w rejonie Kanału Przytyk;

– rezygnację z wykorzystywania energii elektrycznej do napełniania kompleksu stawów rybnych Zameczek (po wykonaniu przez Gospodarstwo Rybackie doprowadzalnika).

Zadanie pn. „Budowa jazu w km 64+220 rzeki Radomka, gm. Przytyk”  jest jednym ze 198 zgłoszonych do realizacji w ramach Nowej Perspektywy z Programu Kształtowania Zasobów Wodnych (NPzPKZW) finansowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020. Inwestycję wprowadzono również do Programu Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jej zakończenie planowane jest na 2025 rok, a szacunkowa wartość wynosi 5 mln zł. Odbudowa jazu wpisuje się w oczekiwania lokalnego samorządu, który w czerwcu 2020 roku zgłosił Wodom Polskim zadanie do pilnej realizacji.

Czytaj też: Stany wód w rzekach głównych są obecnie nadal niskie

wody.gov.pl/fot. Wody Polskie/fot. wikimedia I, Hiuppo

swiatrolnika.info 2022