Talk icon

Informacje

28-10-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Umowy dzierżawy gruntów rolnych mogą być zatwierdzane przez wójta

Umowy dzierżawy gruntów rolnych

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, dla celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umowy dzierżawy gruntów rolnych – kompetencje wójta

Według przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, te przesłanki zachodzą w przypadku:

  • spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, przy jednoczesnym nie wyzbyciu się przez niego własności gospodarstwa rolnego;
  • domniemania, że dzierżawca takich gruntów prowadzi na nich działalność rolniczą, co stanowi podstawę do ustalenia ustawowych przesłanek do objęcia go ubezpieczeniem społecznym rolników.

W przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nie określono ani sposobu, ani formy potwierdzania umowy dzierżawy gruntów rolnych. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy.

Wójt nie wnika natomiast w to, kto jest stroną umowy czy w jej treść. Wójt nie weryfikuje zgodności treści tej umowy z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych przez wójta, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie oznacza stwierdzenia, że taka umowa jest: ważna, prawidłowa i wywołuje określone skutki prawne.

Regulacja prawna w zakresie potwierdzania umów dzierżawy nie powinna być interpretowana rozszerzająco i tym samym, nie jest wymagane od wójta podejmowanie dodatkowych czynności oprócz potwierdzenia zawarcia tych umów.

Przypominamy, że przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie upoważniają wójta do prowadzenia rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy. W związku z tym wójt nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych osób zawierających takie umowy.

Czytaj też: Dzierżawa gruntów rolnych. Co w przypadku śmierci?

Umowy dzierżawy gruntów rolnych – obowiązki stron

Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych musząUmowy dzierzawy gruntow rolnych 02 zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną złożone odpowiednie deklaracje podatkowe, zgodne ze stanem faktycznym, wówczas nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych.

krir.pl/fot.Wikimedia/Pixnio

swiatrolnika.info 2023