Talk icon

Informacje

29-09-2022

Autor: Karol Pepliński

Sejm zdecydował. Ustawa o nawozach i nawożeniu znowelizowana

Ustawa o nawozach

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowa ustawa o nawozach dostosowuje zakres i terminologię do wymagań unijnego prawa.

Rozszerzony został katalog produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i inhibitory. Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, 11 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o nawozach znowelizowana

Znowelizowana ustawa o nawozach nie zawiera zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej, umożliwiając w ten sposób równoległe wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych, które nie będą podlegały prawu wspólnotowemu.

Według nowych przepisów nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja jest upoważniona m.in do wstępu na grunty, dokonywania inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz do przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nie wymagań jakościowych.

Unijne rozporządzenie wdrożone do polskiej ustawy rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby oraz inhibitory - w tym organiczne i mikrobiologiczne – charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin i poprawę jakości gleby.

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

ustawa o nawozach

Nowelizacja ustawy

Ustawa o nawozach określa ponadto, że jednostką przeprowadzającą kontrolę stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

W ustawie zaproponowano zmianę części systemu kar za naruszanie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych.

Wysokość kar została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych. Zmiana systemu kar ma na celu realizację zasady skuteczności i proporcjonalności kar, a także wzmocnienie funkcji odstraszającej tych przepisów wobec podmiotów, które nie będą przestrzegać obowiązującego prawa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Czytaj też: Ile wynosi VAT na nawozy po 16 lipca 2022 roku? Odpowiadamy!

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023