Talk icon

Informacje

30-12-2022

Autor: Świat Rolnika

Resort rolnictwa zwiększa wsparcie na ochronę wód przed azotanami

wsparcie na ochronę wód

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w życie weszło rozporządzenie zwiększające wparcie na ochronę wód przed azotanami.

Stawka pomocy na beneficjenta wzrosła ze 100 tys. do 150 tys. zł. Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.

Wparcie na ochronę wód zwiększone

W życie weszło rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wprowadzone regulacje zwiększają wsparcie na ochronę wód przed azotanami ze źródeł rolniczych. Stawka na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW wzrosła ze 100 tys. zł do 150 tys. zł.

,,Ze zwiększonego limitu mogą skorzystać rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej” – zaznaczyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobacz też: ARiMR: Ostatnie dni naboru wniosków o wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Agencja podkreśliła, że zmienione przepisy nie uprawniają jej do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność. W celu skorzystania z wyższego limitu pomocy beneficjent musi złożyć wniosek o zmianę umowy.

,,Jeżeli wniosek o płatność końcową został złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i beneficjent nie otrzymał jeszcze płatności końcowej, wniosek o zmianę umowy musi zostać złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego. W pozostałych przypadkach najpóźniej można zrobić to w dniu złożenia wniosku o płatność końcową” – dodaje ARiMR.

ARiMR zastrzegła, że w sytuacji niezłożenia wniosku o zmianę umowy albo złożenia go w terminie innym niż wskazany wniosek o płatność zostanie rozpatrzony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

wsparcie na ochronę wód

PAP/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023