Talk icon

Informacje

21-07-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Producenci ziemniaków będą mieli łatwiejszą drogę na unijny rynek

Producenci ziemniaków

Producenci ziemniaków od 15 lipca będą poświadczać wolność warzyw od patogenów za pomocą paszportu dla roślin. Zmiany przepisów unijnych.  

12 lipca 2022 r. zostały opublikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej 4 rozporządzenia ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów ziemniaka. Według nowych przepisów, dokumentem potwierdzającym, że plony są wolne od patogenów i mogą trafić na eksport, będzie paszport ziemniaka.

Paszport ziemniaka chroni rynek przed Clavibacter sepedonicus

Istotną zmianą jakie wprowadza Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus jest zmiana sposobu poświadczenia, że wyprodukowane w Polsce a przemieszczanym do innych państw członkowskich UE, bulwy ziemianka są wolne od ww. bakterii. Zgodnie z art. 8 ww. rozporządzenia nr 2022/1194, dokumentem potwierdzającym, że przemieszczane bulwy ziemniaka, pochodzące z obszarów o wysokim stopniu zakażenia bakterią Clavibacter sepedonicus, są wolne od tej bakterii jest paszport roślin. Obszary te zostały wskazane w załączniku nr IV do w/w rozporządzenia i stanowią je terytoria Polski i Rumunii.

Wymagania odnośnie formatów paszportów roślin zostały określone w art. 83 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/2031 oraz w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313, gdzie zostały dokładnie określone wzory paszportów. Paszport roślin jest to dokument, który producenci ziemniaków muszą dołączyć do każdej jednostki handlowej (np. worek, worek typu big-bag, itp.).

W przypadku sadzeniaków ziemniaka, nowe warunki, nie będą stanowiły żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków w obrębie Unii, w tym w Polsce.

Producenci ziemniaków innych niż sadzeniaki

Paszporty roślin dla ziemniaków innych niż sadzeniaki, w celu ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego Unii, będą na chwilę obecną wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego oraz oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Ponadto producenci ziemniaków powinni odpowiednio oznaczyć bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki z dnia 25 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1579).

Odnosząc się do skali sprzedaży ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii, w 2021 r. przemieszczono 12 060 t ziemniaków, dla których jednostki PIORiN wystawiły łącznie 547 zaświadczeń. 241 zaświadczania wystawiono dla 4 599 t sadzeniaków ziemniaka, a 306 zaświadczeń dla 7 461 t ziemniaków innych niż sadzeniaki. (co przedstawia poniższy wykres). Krajami gdzie skierowano najwięcej przesyłek ziemniaków były: Republika Czeska – 175, Holandia – 68 oraz Niemcy – 65.

Rozporządzenia wchodzą w życie trzeciego dnia po ich opublikowaniu, tj. 15 lipca 2022 roku.

Czytaj także: NASK poszukuje twórców rozwiązań IT wspierających produkcję ziemniaka

Piorin.gov /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023