Talk icon

Informacje

22-03-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Premie dla młodych rolników – korzystne zmiany w przepisach

Premie dla młodych rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o zmianie przepisów w programach “Premie dla młodych rolników” i “Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Premie dla młodych rolników i Restrukturyzacja małych gospodarstw – zmiany w przepisach

Zmianie ulegają przepisy dotyczące:

  • ostatecznego terminu na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 roku na 31 sierpnia 2025 roku
  • szczegółowego wykazu kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Zmienia się również ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 roku na 31 sierpnia 2025 roku Zmiana wynika z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, którzy dopiero będą składać wnioski o płatność drugiej raty pomocy.

Dlatego beneficjent programów „Premie dla młodych rolników” lub „Restrukturyzacja małych gospodarstw” może złożyć wniosek o płatność drugiej raty pomocy po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia upływu 3 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (4 lat w przypadku wyrażenia przez ARiMR zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu), ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku.

W przypadku programu „Premie dla młodych rolników” zmienia się szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Dzięki tej zmianie będzie możliwe uwzględnienie: kwalifikacji oznaczonych nowymi kodami, dodatkowego zawodu (technik turystyki na obszarach wiejskich) oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomu zawodowego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej czy świadectwa czeladniczego w zawodzie „mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych”).

Zmiany będą miały zastosowanie także do osób, którym przyznano już pomoc i które zobowiązały się do uzupełnienia kwalifikacji w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Czytaj też: KRIR apeluje o ponowny nabór na zakup komputerów dla dzieci rolników

Premie dla młodych rolników – termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programówPremie dla mlodych rolnikow 02Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można składać od 31 marca do 29 maja 2021 roku Treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania i wypłaty pomocy można znaleźć na stronie internetowej ARiMR pod adresami: “Premia dla młodych rolników” i “Restrukturyzacja małych gospodarstw

Podstawa prawna wprowadzonych zmian:

Opublikowane 2 marca 2021 roku rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. poz. 389).

Opublikowane 1 marca 2021 roku rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 377).

gov.pl/fot.Pixnio/Pixabay

swiatrolnika.info 2022