Talk icon

Informacje

11-05-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Pożyczki o niskim oprocentowaniu dla producentów świń z obszarów ASF

Pożyczki

Po zwiększeniu środków w planie finansowym na 2022 r. ARiMR znowu będzie przyznawał niskooprocentowane pożyczki dla producentów świń.

Pożyczki będą udzielane dla producentów, którzy utrzymywali te zwierzęta na obszarach ASF, nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczek. Nabór wniosków o pożyczkę prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Charakterystyka pożyczek udzielanych przez ARiMR

Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas Agencja udzieliła 910 pożyczek na kwotę nieco ponad 187 mln zł, a tylko w 2022 r. zainteresowanym przyznano 157 pożyczek w kwocie 45 mln zł. Maksymalny okres spłaty takich pożyczek to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Pożyczki są nieoprocentowane, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. To wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Pożyczkobiorcą.

Pożyczki

Pożyczki w projekcie na sfinansowanie działań PROW

Projekt rozporządzenia RM przewiduje szczegółowe warunki i tryb udzielania pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie działań z PROW 2014-2020.

Projekt rozporządzenia RM w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych. Konieczność wydania rozporządzenia "w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" wynika z przedłużenia realizacji PROW o kolejne dwa lata. Środki finansowe z tytułu udzielonej pożyczki będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 czerwca 2022 r.

Środki finansowe tytułu udzielonej pożyczki będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.

Czytaj również: Jakie dopłaty do nawozów dostanie rolnik? Podajemy przykłady

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023