Talk icon

Informacje

14-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Powszechny spis rolny – powody realizacji, cele, działania

spis rolny

Spis rolny to obecnie jedyne źródło, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służy władzom do podejmowania strategicznych decyzji.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 roku. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.

Charakterystyka spisu rolnego

Ostatni spis rolny trwał w Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku. Podstawową prawną opisywanego działania jest Ustawa o spisie rolnym, która reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Realizacją spisu zajmują się Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS), Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statystycznego, a także, Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny

Kogo i czego dotyczy spis rolny?

Spis rolny przyprowadzany jest w gospodarstwach rolnych na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Formularz spisowy w 2020 roku zawierał 11 działów. W pierwszym dziale zapytano o użytkowanie gruntów oraz czy gospodarstwo rolne 1 czerwca 2020 r. użytkowało/posiadało grunty niezależnie od tytułu władania, tj.: własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w części przypadającej użytkownikowi, a także zebrano dane o powierzchni gospodarstwa. W drugim dziale zostały zebrane informacje, według stanu na dzień 1 czerwca br., o powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych, w plonie głównym i poplonach, z wyszczególnieniem czy są to uprawy w gruncie czy pod osłonami. Trzeci dział dotyczył posiadanych zwierząt gospodarskich, a czwarty odnosił się do stosowanego nawożenia.

Piąty dział to inna ochrona roślin niż nawożenie. Zostały zebrane dane  o liczbie zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na następujące grupy upraw: zboża, warzywa, sady i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy (uprawy okopowe, w tym ziemniaki, uprawy strączkowe, motylkowe, przemysłowe, oleiste, pastewne, zioła, kwiaty, trawy polowe i truskawki), a także w magazynach. W dziale szóstym odnotowano informacje dotyczące budynków gospodarczych, natomiast w siódmym zebrano dane w temacie urządzeń rolniczych.

Czytaj również: Spis Powszechny zakończony. W Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022