O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

21-04-2020

Autor: Maciej Pawłowski

Ograniczenie skutków suszy priorytetem dla Wód Polskich

Ograniczanie skutków suszy

Ograniczenie skutków suszy to cel, jaki postawiły sobie Wody Polskie. Aby zrealizować to założenie, przeznaczono ponad 2 miliardy złotych na inwestycje. Ponadto 380 milionów złotych przeznaczono na prace utrzymaniowe, dzięki czemu zrealizowanych zostanie ponad cztery tysiące zadań.

Ograniczenie skutków suszy – sposoby na przeciwdziałanie

Dla Wód Polskich przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem priorytetowym. Od 2018 roku realizowany jest program Stop suszy, który działa na wielu płaszczyznach. Jak czytamy na oficjalnej stronie, w tym roku Wody Polskie koncentrują się na lokalnych działaniach na terenach rolnych. Na nowatorski program retencji korytowej, dedykowany wyłącznie rolnictwu, w tym roku przeznaczono 60 milionów złotych. W dalszym ciągu wprowadzane są również rozwiązania z zakresu małej i dużej retencji, które poprawią stan zasobów wodnych w Polsce.

Za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych dokonuje się analiz, na podstawie których podejmowane są działania inwestycyjne. Ograniczenie skutków suszy ma bazować właśnie na tego typu analizach i działaniach. Powstanie dokument, który wskaże samorządom konkretne działania pomocne w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach gmin, a w konsekwencji – całego kraju.

Ponadto prowadzone są kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej niewielkich zasobów wodnych. Zachęcać należy szczególnie do rozważnego gospodarowania wodą, zwłaszcza na poziomie indywidualnym.

Ograniczenie skutków suszy – inwestycje ważnym czynnikiem

Jak informują Wody Polskie, tylko kompleksowa, zrównoważona i racjonalna gospodarka wodna, która zapewnia całościowe podejście do zasobów wodnych kraju, wpłynie na ograniczenie skutkow suszy glebazmniejszenie problemu suszy. Z tego powodu wdrażane jest specjalistyczne, wielokierunkowe podejście do gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

Ograniczenie skutków suszy ma być możliwe dzięki realizacji w 2020 roku ponad 4000 zadań, których celem będzie wpływ na poprawę lokalnego bilansu wodnego. 60 milionów złotych przeznaczono na wdrożenie nowatorskiego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych, które są najbardziej dotknięte suszą. Priorytetowym założeniem programu jest ograniczenie skutków suszy przez wzmocnienie retencji korytowej rzek, kanałów i rowów, przez budowę i odbudowę systemu jazów, zastawek, przepusto-zastawek, umożliwiających nawodnienie użytków rolnych. Jak przekonują Wody Polskie, tylko dzięki wdrożeniu pilotażowego programu w zlewni Regi i Dziwny mamy uzyskać nawodnienie około 2 300 ha użytków rolnych.

Regiony narażone na występowanie suszy rolniczej – ograniczenie skutków suszy

W Polsce aż 45% terenów rolnych i leśnych jest zagrożonych występowaniem suszy rolniczej. Sytuacja wygląda szczególnie niepokojąco na terenie województwa wielkopolskiego, część kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz Mazowsza. Co więcej, susza hydrologiczna zagraża aż na 95,4% kraju.

Ograniczenie skutków suszy ma być również możliwe dzięki przyspieszeniu prac modernizacyjnych na już istniejących zbiornikach. W ten sposób będzie można dodatkowo zwiększyć ich pojemność retencyjną. Dodatkowo rozpoczęto pracę nad budową kolejnych zbiorników retencyjnych w miejscowościach Wielowieś Klasztorna oraz Kąty Myscowa. Dzięki temu zostanie zapewniona stabilność poziomu wód podziemnych na terenach przyległych przez cały rok. Ponadto, na ich powstaniu mogą zyskać również użytkownicy ujmujący wody powierzchniowe. Zbiorniki regulują bowiem przepływ rzek z nich wypływających, przez co opóźniają i obniżają intensywność suszy hydrologicznej.

Czytaj także: Systemy nawadniające uprawy kluczowe w dobie suszy

wody.gov.pl/pixabay.com, pexels.com

swiatrolnika.info 2023