Talk icon

Informacje

18-12-2021

Autor: Michał Rybka

Odpowiednia melioracja pomoże w utrzymaniu stabilnej produkcji roślinnej

melioracja

Melioracja rolna to przede wszystkim zabiegi, które mają mieć na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb uprawnych.

Melioracje to w dużej mierze zagadnienia z zakresu budowy i funkcjonowania systemów nawadniających i odwadniających, które mają na celu przystosowanie środowiska do potrzeb produkcji roślinnej. Może do tego dojść za pomocą prawidłowego odprowadzeniu nadmiaru wody, dzięki czemu znacznie zwiększa się rolnicza użytkowość pól i łąk, a to przekłada się na polepszone warunki w hodowli zwierząt. Obecnie zagadnienie melioracji reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. 2017, poz. 1566.

Zabiegi melioracyjne w świetle prawa

Zgodnie z art. 195 wyżej wymienionej ustawy, melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszania zdolności produkcyjnej gleby i ułatwiania jej uprawy. Natomiast art. 198 mówi, że jeśli planuje się lub już wykonuje urządzenia do melioracji wodnej, to trzeba bezpośrednio kierować się potrzebą zachowania zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych. Postępując w ten sposób pomaga się w zachowaniu dobrego stanu wód.melioracja2

Melioracja – zabiegi środowiskowe

Element środowiskowy wyraźnie wybija się w obowiązującej ustawie. Protekcja oraz poprawa stanu ekologicznego są głównymi celami środowiskowymi. Trzeba je poprawiać do tego stopnia, aby stan chemiczny i ekologiczny wód był co najmniej dopuszczalny. Cele te realizuje się poprzez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. A polegają one przede wszystkim na tym, aby zapobiec lub chociaż ograniczyć wprowadzanie do wód zanieczyszczeń, zatrzymać pogarszanie się ich stanu oraz na ochronie i podejmowaniu działań naprawczych.

Melioracja w zakresie odpowiedzialności jej wykonania

Właściciele gruntów są odpowiedzialni za wykonywanie urządzeń melioracyjnych. Takie urządzenia mogą być wykonane przez Skarb Państwa, dodatkowo przy udziale środków publicznych, za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej oraz przy udziale kosztów właściciela gruntów zwanych „zainteresowanymi właścicielami gruntów” – art. 199 – Prawo wodne. Ważna jest również znajomość w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Od właścicieli zależy utrzymanie urządzeń do melioracji wodnych, a jeśli wyniknie, że te urządzenia są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy, to wtedy sprzęt będzie należeć właśnie do tej spółki.

Urządzeniami melioracji wodnych możemy nazywać:

– drenowania i rurociągi,
– rowy z ich budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
– stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
– stawy rybne w formie ziemnej,
– groble na obszarach nawadnianych,
– oraz systemy nawodnień ciśnieniowych i grawitacyjnych.

Zobacz też: Susza i nawałnice – zorganizowany system gospodarki wodnej może pomóc

źródła: wmodr.pl/ fot. pixabay.com

 

swiatrolnika.info 2023