Talk icon

Informacje

04-12-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Leśnictwo trafi do Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa? A może jednak nie?

Leśnictwo

Od nowego roku leśnictwo i łowiectwo będzie nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi kierującego obecnie trzema działami administracji rządowej. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem roku, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wielkopolski samorząd rolniczy uważa, że przejęcie kompetencji leśnictwa i łowiectwa przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa daje możliwość uregulowania problemów, które nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat oraz zwiększenia wpływu rolników na gospodarkę łowiecką.

Leśnictwo i łowiectwo wspólnie z rolnictwem?

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, 20 listopada Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady Senatu. Zgodnie z projektem wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji Ministra Środowiska.

Jak dodaje WIR, projekt przewiduje, że leśnictwem będzie kierował minister rolnictwa i rozwoju wsi kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej, czyli rolnictwem, rozwojem wsi oraz rynkami rolnymi. Jak uzasadniono w projekcie, sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo.

Dział leśnictwo obejmie sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.

– czytamy na stronie WIR.

Zanim jednak leśnictwo i łowiectwo przejdą pod zarząd ministerstwa środowiska sprawy związane z tymi obszarami pozostają w gestii ministra klimatu i środowiska.

Piątka dla zwierząt? PSL będzie przeciwne nowej wersji ustawy

Leśnictwo i łowiectwo – zmiana wymaga zmian ustawowych

Wyodrębnienie działu leśnictwo i łowiectwo będzieLesnictwo skutkowało koniecznością dokonania zmian w ustawach, polegająca zasadniczo na zastąpieniu ministra właściwego do spraw środowiska jako organu właściwego do realizacji zadań przewidzianych tymi ustawami ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa.

W uzasadnieniu czytamy również, że sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo. Wskazuje na to chociażby definicja gospodarstwa rolnego określona w przepisach Kodeksu cywilnego – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ponadto prowadzenie działalności rolniczej jest związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i z tym związane szkody łowieckie. W ostatnich latach jest to bardzo widoczne również w kontekście rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń przenoszonego w szczególności przez dziki. Również sprawy dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego są elementem szeroko rozumianego nasiennictwa, które co do zasady jest objęte działem rolnictwo.

– informuje WIR.

Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem roku, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wielkopolski samorząd rolniczy uważa, że jeśli leśnictwo i łowiectwo zostanie przejęte przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, da to możliwość uregulowania problemów, które nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat oraz zwiększenia wpływu rolników na gospodarkę łowiecką.

wir.org.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022