Talk icon

Informacje

01-06-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

KRUS informuje o kwotach przychodu, które mogą zawiesić świadczenia

KRUS

KRUS informuje, że od 1 czerwca 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.364 zł 70 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 8.105 zł 80 gr. Nowe kwoty wynikają z ogłoszenia nowego przeciętnego wynagrodzenia przez GUS.

Nowe kwoty przychodu

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 11 maja 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2022 r. (6.235 zł 22 gr).

Podstawą prawną działania KRUS jest Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (M.P. z dnia 11  maja 2022 r. poz. 469) oraz komunikat Prezesa ZUS z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 17 maja 2022 r. poz. 476).

KRUS

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS, jeśli spełniasz warunki do przyznania świadczenia. Prawo do zasiłku wygasa, jeśli nie zgłosisz wniosku w terminie.

Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

  • ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
  • uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
  • członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Czytaj również: KRUS: Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

KRUS/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023