Talk icon

Informacje

19-05-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Koła gospodyń wiejskich a prawo

Koła gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich w ostatnich latach stały się przedmiotem nowej ustawy, która reguluje ich funkcjonowanie. W jaki sposób polskie gospodynie mogą się zrzeszać?

Koła gospodyń wiejskich przed 29 listopada 2018 roku traktowane były, na równi z kółkami rolniczymi, rolniczymi zrzeszeniami branżowymi, związkami rolników, kółek i organizacji rolniczych oraz związkami rolniczych zrzeszeń branżowych, jako jeden z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników. Zmieniła to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212). Aktualnie koło gospodyń wiejskich definiowane jest jako dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi, wspierająca rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działająca na rzecz środowisk wiejskich. Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Możliwe jest też istnienie związków kół gospodyń wiejskich.

Obszar funkcjonowania

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Jednocześnie w art. 4 ust. 1a tejże ustawy ustawodawca przewidział możliwość funkcjonowania kół także w sołectwach położonych w granicach administracyjnych miast oraz w miastach z liczbą ludności do 5000 mieszkańców.

Fakt, że w jednej wsi może znajdować się siedziba jednego koła, nie oznacza, że funkcjonowanie takiej organizacji ograniczone jest do jednej wsi gdyż koła mogą wykonywać swoje działania poza terenem swojej działalności, a nawet poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakładanie koła gospodyń wiejskich

Z inicjatywą założenia koła może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat (co istotne, ustawa nie nakazuje by były to wyłącznie kobiety) i których miejscem zamieszkania jest wieś, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców. Osoby te uchwalają statut oraz wybierają komitet założycielski, który do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie wyboru zgodnie ze statutem organów koła, działa w jego imieniu. Z chwilą wpisu do rejestru koło nabywa osobowość prawną.

Warto pamiętać o tym, że członkowie komitetu założycielskiego za czynności dokonane w imieniu koła przed jego rejestracją odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, a za zobowiązania wynikające z tych czynności już po rejestracji koła – odpowiadają jak za zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec koła według przepisów prawa cywilnego.

Podkreślić należy, że koło gospodyń wiejskich zobowiązane jest do wyboru zarządu w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania wpisu do rejestru – w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji.

Koła gospodyń wiejskich

Statut

Każde koło gospodyń wiejskich musi uchwalić swój statut. Reguluje on takie kwestie jak nazwę i siedzibę koła; podmiotowy i terytorialny zakres działania koła; cele i zadania koła oraz środki ich realizacji; zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez koło; sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole; 6) prawa i obowiązki członków koła; sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich, organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji; warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła; sposób reprezentowania koła na zewnątrz, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych; majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem; zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych; tryb zmiany statutu koła oraz tryb likwidacji koła.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich może działać na podstawie statutu wzorcowego, który ustawodawca przygotował i dołączył do ustawy.

Majątek

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Mogą one przyjmować darowizny, spadki, zapisy, korzystać z ofiarności publicznej, a także prowadzić działalność zarobkową (w tym działalność gospodarczą), z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między członków koła.

Ważnym aspektem finansowania kół gospodyń wiejskich jest pomoc finansowa z budżetu państwa. Pomoc tę może koło uzyskać raz w roku, w wyniku decyzji, wydanej przez kierownika właściwego miejscowo biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Należy też nadmienić, że kierownicy biur powiatowych ARiMR mają zapewniać wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół, w tym przez powołanie w kierowanych przez siebie biurach pełnomocników ds. kół gospodyń wiejskich.

Czytaj też: Anna Gembicka: Koła Gospodyń Wiejskich wypełniają potrzeby lokalnej społeczności

fot.gov

swiatrolnika.info 2023