Talk icon

Informacje

19-04-2022

Autor: Karol Pepliński

KE wreszcie zgodziła się na dopłaty do nawozów dla polskich rolników

dopłaty do nawozów

Komisja Europejska wreszcie zatwierdziła dopłaty do nawozów w ramach programu o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) na wsparcie sektora rolnictwa.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Dopłaty do nawozów dla polskich rolników

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W ramach tego programu dopłaty do nawozów będą miały formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro (250 złotych) na hektar gruntów rolnych oraz do 107 euro (500 złotych) na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

,,Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku” – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

dopłaty do nawozów

Walka o dopłaty do nawozów

Przypomnijmy, że 23 marca 2022 r. Komisja przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe kryzysowe ramy prawne przewidują następujące rodzaje pomocy, którą można przyznać państwom członkowskim:

  • ograniczona kwota pomocy, w jakiejkolwiek formie, do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury dotkniętych kryzysem i do 400 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w pozostałych sektorach;
  • wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek; oraz
  • pomoc rekompensująca wysokie ceny energii. Pomoc, którą można przyznać w dowolnej formie, częściowo zrekompensuje przedsiębiorstwom, w szczególności energochłonnym użytkownikom energii, dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej. Łączna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta w żadnym momencie nie może przekraczać 30 proc. kosztów kwalifikowalnych i wynosi maksymalnie 2 mln euro. Jeżeli przedsiębiorstwo ponosi straty operacyjne, konieczna może być dalsza pomoc w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej. W związku z tym w przypadku energochłonnych użytkowników intensywność pomocy jest wyższa, a państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy – do 25 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach i podsektorach, które szczególnie odczuły skutki kryzysu – do 50 mln euro.

Podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami, są wyłączone z zakresu stosowania tych środków.

Tymczasowe kryzysowe ramy będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. W celu zapewnienia pewności prawa, przed upływem tego terminu Komisja oceni, czy konieczne jest wydłużenie ich obowiązywania. Ponadto w okresie stosowania ram Komisja będzie weryfikować ich treść i zakres przedmiotowy, uwzględniając rozwój sytuacji na rynkach energii, innych rynkach środków produkcji oraz ogólną sytuację gospodarczą.

Czytaj również: Będą dopłaty do nawozów, ale dostaną je tylko wybrani...

ec.europa.eu/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023