O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

20-11-2021

Autor: Michał Rybka

Co należy zrobić, aby uzyskać paszporty dla koni?

paszporty dla koni

Polski Związek Hodowców Koni prowadzi oznakowanie koni. W świetle prawa każdy koń w Polsce musi posiadać paszport. Zatem jak wyrobić paszporty dla koni?

Każdy koń musi być zaopatrzony w paszport. Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i bezpieczeństwo zwierząt, a reguluje go ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz. 450).

Po zgłoszenia należy kierować się do PZHK

W pozostałych gatunkach zwierząt gospodarskich zadanie oznakowania zwierząt prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w przypadku koni, zadanie to powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 1 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) będą identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.paszportydlakoni2

PZHK działa poprzez 15 Wojewódzkich/Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) bliższych miejscu zamieszkania osób wnioskujących o paszport.

Paszporty dla koni – to musisz zrobić

Aby zgłosić konia do rejestru należy wypełnić rejestr i przesłać go na adres najbliższej placówki OZHK lub WZHK. Druki zgłoszeń można uzyskać u właściciela najbliższego punktu kopulacyjnego lub w oddziale powiatowym ARiMR.

Po wpłynięciu zgłoszenia do OZHK właściwego dla miejsca stacjonowania koni, uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni. Wysłannik dokonuje opisu oraz ocenia dobrostan konia.

Następnie za czynności zarejestrowania oraz wystawienia paszportu pobierze opłatę. Wysokości opłat zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 października 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1898) i wynoszą następująco:

  • za zarejestrowanie konia i wydanie paszportu – 26,50 zł,
  • za duplikat paszportu – 75,00 zł,
  • za dokonanie zmiany w rejestrze koni – 5,00 zł,
  • za dokonanie opisu słownego i graficznego konia – 23,00 zł.

Potwierdzeniem pobranej kwoty będzie wystawiony kwit o nazwie: „Kasa przyjmie”, opatrzony pieczęcią OZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę. Osoby, które będą chciały wystawienia faktury, otrzymają ją na podstawie tego kwitu.

Posiadacz konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi posiadacz. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona. Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (ustawa daje nam 60 dni) przygotujemy paszport dla konia i dostarczymy go zgodnie z decyzją właściciela zwierzęcia.

Paszporty dla koni – jak wygląda dokument?

Paszport konia to 24 stronicowa książeczka zawierająca informację o kolejnych posiadaczach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu – jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Dalsza część paszportu to informacje nt. szczepień, badań laboratoryjnych, zdrowia oraz niezwykle ważna ostatnia część paszportu, w której posiadacz konia decyduje, czy chce, żeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce.paszportydlakoni3

Co do tej decyzji istnieje jedna uwaga. Mianowicie decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zdecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia.

Te zdarzenia z życia konia, będą odnotowywane w paszporcie

Urodzenie – dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi „Dowód urodzenia źrebięcia”, dla koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z ustawą, zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 6 miesiąca życia.

Zmiana posiadacza – paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie posiadacza konia. Informacje tam wpisane podpisują sprzedający i kupujący. Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni. Posiadacz konia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni faktu padnięcia, zgładzenia lub uboju konia i zwrócenia paszportu do OZHK, który dokonał ostatniego wpisu o zmianie posiadacza. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni.

Koń, który został sprzedany za granicę – musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwego OZHK spoczywa na ostatnim polskim posiadaczu konia (w przypadku obcokrajowca, który jest posiadaczem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie).

Konie sprowadzone z zagranicy – o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą.

Kolejna uwaga. Zgodnie z ustawą od 01.01.2005 r. w „Zgłoszeniu konia do rejestru” musi być podany numer identyfikacyjny ojca (odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy) i matki zgłaszanego źrebięcia, a to znaczy, że do 31 grudnia 2004 r. wszystkie klacze i ogiery działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru identyfikacyjnego.

Do tej daty również wszystkie konie wprowadzane do obrotu, a przez to należy rozumieć także transport muszą posiadać paszporty. Czasu jest więc niewiele i dlatego z wyposażeniem konia w ten dokument nie należy zwlekać aby nie zamknąć sobie możliwości wyjechania z koniem poza obręb własnego gospodarstwa.

Zobacz też: Kto właściwie udomowił konie?

odr.pl/ fot. pixabay.com

swiatrolnika.info 2023