Talk icon

Informacje

20-08-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Jak przeprowadzić podział działki rolnej – najważniejsze zasady

podział działki rolnej

Podział działki rolnej dla wielu stanowi wyzwanie. Odrębne przepisy stosowane są dla działek o różnej powierzchni. Przedstawiamy najważniejsze zasady.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego określa reguły dzielenia działek rolniczych. Narzuca między innymi minimalną powierzchnię terenu, który może zostać podzielony. Co jeśli rolnik chce wydzielić mniejszy teren? Gdzie się udać, by dopełnić formalności i podzielić działkę? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Wydzielenie działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha

Według obowiązującej Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego działka rolna nie powinna być mniejsza niż 0,3 ha. Dopuszcza się jednak możliwość wydzielenia terenu o mniejszej powierzchni, jeśli tak powstała działka powiększy sąsiednią nieruchomość lub zostanie przeprowadzona regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Przeniesienie praw do podzielonych działek musi nastąpić do 6 miesięcy od momentu uprawomocnienia decyzji o podziale.

Powyższe warunki nie muszą być spełnione jeśli podział nieruchomości następuje w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami. Do innych wyjątków od przepisów należą konieczność wydzielenia działki budowlanej, bez której korzystanie z budynku mieszkalnego jest niemożliwe oraz wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został postawiony w dobrej wierze. Podział terenu realizujący przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów również nie podlega powyższym przepisom. Teren mniejszy od 0,3 ha można wydzielić bez zwiększenia powierzchni sąsiedniej nieruchomości, jeśli przeznaczony zostanie na drogę wewnętrzną umożliwiającą dojazd do pozostałych działek.

Podział działki rolnej

Czy podział działki rolnej wymaga decyzji administracyjnej?

Podział działki rolnej często wymaga decyzji administracyjnej, ale nie zawsze tak jest. Jeśli po działki po podziale w dalszym ciągu będą spełniać funkcje rolne i leśne, nie ma obowiązku ubiegania się o taką decyzję. Warto podkreślić, że nie muszą mieć one połączenia z drogą publiczną.

Podział działki rolnej w trybie administracyjnym i geodezyjnym

Tryb administracyjny wymaga złożenia przez właściciela działki lub użytkownika wieczystego odpowiedniego wniosku na ręce burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Niezbędne jest skompletowanie i załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów. Należą do nich: dowód własności działki, oświadczenie o wpisie w księgach wieczystych, wypis z katastru nieruchomości, mapa katastralna, decyzja o warunkach zabudowy oraz wstępny projekt podziału. Należy ponadto przedstawić dowód opłaty skarbowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zweryfikowaniu poprawności dokumentacji należy skontaktować się z geodetą. Powinien od wykonać dokumentację podziałową. Następnym krokiem jest przekazanie dokumentów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który je uwierzytelnia. Następnie komplet dokumentów ponownie trafia do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta wraz z pisemnym wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej. Aby sfinalizować podział działki rolnej, należy złożyć do sądu wniosek o dokonanie zmian w księdze wieczystej.

Tryb geodezyjny jest nieco prostszy, lecz zastosowanie ma tylko dla działek dużych (>0,3 ha). Pomija się wówczas organy administracyjne, a pierwszą osobą, do której należy się udać z wnioskiem, jest geodeta. Przygotowane przez siebie dokumenty przekazuje do uwierzytelnienia, a następnie dokonywane są odpowiednie zmiany w Państwowej Ewidencji Gruntów. Pozostaje tylko odpowiedni wpis do księgi wieczystej.

Czytaj również:Ziemia rolna – kto może ją kupić i na jakich zasadach?

Blog.ongeo /Pewnylokal /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023