Talk icon

Informacje

15-09-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Importowana wieprzowina – stanowisko MRiRW ws. kontroli dostaw

Importowana wieprzowina

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie kontroli, którą została objęta importowana wieprzowina trafiająca do Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 6 września 2021 poinformowało co następuje

Importowana wieprzowina trafia do Polski zarówno z państw gdzie występuje ASF

Obrót wewnątrzunijny mięsem wieprzowym pozyskanym od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej w tym przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa się na zasadach określonych w przepisach unijnych1). Przepisy te są stosowane na terytorium wszystkich państw członkowskich UE jako przepisy powszechnie obowiązujące.

Importowana wieprzowina trafia do Polski zarówno z państw, na których terenie występuje ASF, jak również z państw Unii Europejskiej wolnych od tej jednostki chorobowej. Do państw członkowskich UE dotkniętych ASF należą: Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy oraz Grecja.

Importowana wieprzowina sprowadzona z niektórych ww. państw, gdzie stwierdzono ogniska ASF, pod względem ilości stanowi niespełna 30 procent całości przywożonego z terytorium Unii Europejskiej mięsa wieprzowego.

Powiatowi lekarze weterynarii na bieżąco realizują kontrole w zakładach przyjmujących mięso wieprzowe z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w dowolnej formie (np. półtusze, ćwierćtusze, tusze podzielone na 3 części, podroby, mięso mielone, mięso oddzielone mechanicznie, elementy, mięsa drobne, itp. 1). Kontrole takie muszą posiadać charakter niedyskryminujący.

Czytaj też: Straty chińskiego sektora świń sięgają 70 miliardów dolarów!

Importowana wieprzowina – weryfikację indentyfikowalności mięsa prowadzi także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Weryfikację spełnienia wymagań wynikających z przepisówImportowana wieprzowina 02 unijnych 2) w zakresie identyfikowalności, której podlega importowana wieprzowina z innych państw i która jest wprowadzana do obrotu, prowadzi także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w obrocie detalicznym kontrolę produktów wyprodukowanych z mięsa wieprzowego niepochodzącego z Polski – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca skąd pochodzi świeża, schłodzona lub zamrożona importowana wieprzowina.

krir.pl/fot.Pxfuel/Flickr

swiatrolnika.info 2023