Talk icon

Informacje

21-12-2021

Autor: Michał Rybka

Gatunki obce – weszła w życie ustawa zmieniająca kwestie wsiedlania zwierząt

gatunki obce

PZŁ informuje, że z dniem 18 grudnia bieżącego roku weszła w życie ustawa, która ogranicza poszczególne gatunki obce w kontekście ich wsiedlania.

Ograniczoność podyktowana jest na mocy ustawy o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r. Wprowadza ona do ustawy Prawo łowieckie ograniczenia dotyczące wsiedlania takich zwierząt jak bażanty, daniele oraz muflony.

Co należy zrobić, aby móc wsiedlić gatunki obce?

Polski Związek Łowiecki podaje, że jeśli jakiś podmiot zechce w celu zasiedleń wprowadzić do środowiska bażanta, daniela albo muflona, to będzie musiał taki fakt zgłosić ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Takie zgłoszenie musi być wykonane przed terminem dokonania wprowadzenia danego zwierzęcia do środowiska.gatunkiobce2 21.12

W przypadku wprowadzenia do środowiska daniela lub muflona od teraz wymaga się również zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego dokonuje wyżej opisanego zgłoszenia. Natomiast samo zgłoszenie musi w sobie zawierać:

1) nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia,
2) obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska,
3) cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze,
4) nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska,
5) określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska,
6) podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska,
7) plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska,
8) proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.

PZŁ przypomina, że w przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Czytaj także: Muflony i wilki pojawiły się pod Opolem! Czy stanowią zagrożenie?

źródła:pzlow.pl,fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022