O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-07-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Emerytura rolnicza z KRUS – warunki uzyskania prawa do świadczenia

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza to świadczenie pieniężne, wypłacane z Funduszu emerytalno – rentowego KRUS na zasadach określonych w ustawie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest instytucją, której rola polega na obsłudze rolników i ich spraw, związanych z ubezpieczeniem społecznym. Zakres jej działalności rozciąga się na obejmowanie rolników ubezpieczeniem społecznym, opłacanie składek na to ubezpieczenie oraz przyznawanie i wypłatę świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń (emerytalno – rentowego, wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego).

Emerytura rolnicza – komu przysługuje?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

– osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny*,
– podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość, by emerytura rolnicza została przyznana ubezpieczonemu rolnikowi, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące:

– osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
– podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
– zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Emerytura rolnicza

Jakie okresy brane są pod uwagę?

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo, by emerytura rolnicza została przyznana, zalicza się okresy:

– podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
– prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
– od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi. Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.).

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926).

Emerytura rolnicza zostanie zatem przyznana osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej), będzie legitymować się co najmniej 25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej. Niemniej osoba, która po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

Czytaj też: Kowalczyk: Emerytura rolnicza bez przekazywania gospodarstwa już niedługo

krus.gov.pl/Pixabay

swiatrolnika.info 2023