Talk icon

Informacje

11-09-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Co musisz zrobić żeby móc korzystać z portalu eRolnik?

eRolnik

Jeśli chcesz sprzedać lub kupić nieruchomość rolną, możesz skorzystać z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik. Poniżej garść praktycznych informacji.

Na portalu ogłoszeń na platformie eRolnik możesz zamieścić ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Jeśli jesteś rolnikiem indywidualnym, możesz odpowiedzieć na opublikowane ogłoszenia i kupić nieruchomości rolne wcześniej niż inne podmioty

Kto może skorzystać?

Z portalu eRolnik mogą skorzystać właściciele nieruchomości rolnych lub osoby, które są do tego upoważnione. Odpowiedzi na oferty składać mogą tylko rolnicy indywidualni. Warto przypomnieć, że za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha. Ma kwalifikacje rolnicze. Mieszka od co najmniej 5 lat w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Dodatkowo prowadzi to gospodarstwo osobiście od co najmniej 5 lat. Do tego okresu wlicza się czas mieszkania w innej gminie, bezpośrednio przed zmianą miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego.

eRolnik

Portal eRolnik – potrzebne dane

Żeby móc utworzyć konto na portalu eRolnik potrzebne będą dane, takie jak login i hasło do profilu zaufanego (sprawdź, jak założyć profil zaufany) lub e-dowód (dowiedz się, czym jest e-dowód), nazwa użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko, PESEL, NIP, dane kontaktowe (adres, telefon).

Dane, które są potrzebne w ogłoszeniu to oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków, numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo, powierzchnia, klasa bonitacyjna i rodzaj użytków rolnych, numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości.

Dodatkowo, niezbędna będzie informacja o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy, czyli jeśli nie ma miejscowego planu ‒ informacja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalonej w ostatecznej decyzji; lub informacja o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy, ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jej nie ma ‒ informacja o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Oczywiście niezbędne będzie podanie ceny nieruchomości rolnej.

Czytaj również: Zgłoszenie upadłości – kiedy jest na to właściwy moment?

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022