O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

14-06-2022

Autor: Świat Rolnika

ARiMR: Tylko dwa tygodnie naboru na produkcję prosiąt i nawadnianie

ARiMR

ARiMR przypomina, że tylko do 27 czerwca prowadzi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w zakresie nawadniania i produkcji prosiąt.

Zainteresowani uzyskaniem środków pieniężnych na rozwój produkcji prosiąt lub nawadnianie w gospodarstwie mogą jeszcze ubiegać się o wsparcie na ten cel. Dotychczas do Agencji wpłynęło 51 wniosków na kwotę ponad 6 mln zł.

ARiMR przypomina o naborze

ARiMR przypomina, że zainteresowani pomocą na modernizację gospodarstw mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie. Dokumenty do 27 czerwca 2022 r. przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Wnioski można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Natomiast w obszarze nawadniania w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł. Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy – wynosi 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może ubiegać się grupa rolników.

 arimr

Inwestycje w produkcję prosiąt

ARiMR przypomina, że o dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 13 tys. do 250 tys. euro, lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 procent.

Refundacji podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nie mogą one przekroczyć 10 proc. kosztów kwalifikowanych.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub którym przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującego im limitu wsparcia.

Inwestycje w nawadnianie

Jeśli chodzi o wsparcie inwestycji w nawadnianie, to jest ono skierowane do tych rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, ale w tym obszarze przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

ARiMR przypomina, że wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Czytaj też: Hodowcy loch i prosiąt otrzymają pomoc. Ruszył nabór wniosków

ARiMR/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023