Talk icon

Informacje

09-03-2022

Autor: Karol Pepliński

ARiMR: Od 29 marca nabór na modernizację gospodarstw rolnych

ARiMR

Od 29 marca do 27 maja br. rolnicy będą się mogli ubiegać o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych – poinformowała w środę ARiMR.

Chodzi o rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie. Rolnik, który stara się o dofinansowanie na rozwój produkcji prosiąt, musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Z kolei dofinansowanie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nie zależny ono od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Wsparcie ARiMR na produkcję prosiąt.

ARIMR informuje, że o dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.

Rolnik, który stara się o dofinansowanie, musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Inwestycja musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Refundacji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, a także koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania wynosi 60 proc.

Wsparcie na nawadnianie

ARiMR dodaje, że dofinansowanie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nie zależny ono od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalnie na ten cel można otrzymać 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych lub 60 proc., jeżeli o środki finansowe ubiega się młody rolnik.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj też: Będą dopłaty do nawozów, ale dostaną je tylko wybrani...

PAP/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023