Talk icon

Informacje

29-12-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: dziś i 31 grudnia kończą się dwa ważne nabory z PROW

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że to ostatni moment dla niektórych przedsiębiorców rolnych o ubieganie się o pomoc.

Chodzi tu przede wszystkim o pomoc dla tzw. dużych przetwórców zajmujących się wytwarzaniem pasz bez GMO lub specjalizujących się w produkcji bądź przetwarzaniu ziół oraz właścicieli lasów prywatnych. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

ARiMR przypomina o terminie składania wniosków

Tylko do 29 grudnia 2021 r. w przedłużonym naborze ARiMR będzie przyjmować wnioski o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach tzw. dużego przetwórstwa. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Do 28 grudnia do ARiMR wpłynęły 54 wnioski o taką pomoc.

Przypominamy, że o taką pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy należący do jednego z dwóch sektorów. Pierwszy z nich obejmuje mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO. Do drugiego należą podmioty, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. A wnioski o wsparcie mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z tej branży.

Dofinansowanie, jakie można otrzymać, zależy od statusu wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się podmiot, który na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit to 15 mln zł.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.

Wsparcie dla właścicieli lasów

Do 31 grudnia 2021 r. z kolei w biurach powiatowych ARiMR, ARiMR 01za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP o Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska mogą ubiegać się posiadacze prywatnych lasów. W tym naborze złożyli oni dotychczas 115 wniosków o taką pomoc.

Wsparciem mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

• przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
◦ wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
◦ dolesienie luk w drzewostanie – średni wiek gatunku dominującego od 21 do 60 lat;
• zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
• założenie remizy – ogrodzonej i o powierzchni co najmniej 10 arów – poprzez wprowadzenie gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
• czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
• zabiegi ochronne przed zwierzyną:
◦ ogrodzenie remizy,
◦ zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Czytaj też: ARiMR przypomina, że KGW na wydanie środków mają czas tylko do końca roku

ARiMR/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023