Talk icon

Informacje

05-02-2022

Autor: Monika Faber

Agroturystyka – podstawowe podatki, jakim podlegają rolnicy

Agroturystyka

Agroturystyka obejmuje różnego rodzaju usługi na terenach wiejskich, od zakwaterowania, po częściowe lub całodniowe wyżywienie, wędkarstwo i jazdę konną.

Najwięcej kwater agroturystycznych zlokalizowanych jest w województwie małopolskim. Agroturystyka traktowana jest jako alternatywne źródło dochodu dla rolników i mieszkańców wsi. Działalność agroturystyczna podlega opodatkowaniu, podobnie jak inne rodzaje działalności gospodarczej. W pewnych sytuacjach natomiast może podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Agroturystyka – jakim podatkom podlega?

Agroturystyka, która oferuje „wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów” nie podlega rejestracji jako działalność gospodarcza. Działalność ta może korzystać również ze zwolnienia podatkowego lub preferencyjnych form opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności agroturystycznej:
1. zasady ogólne
– podatek progresywny,
– podatek liniowy,
2. ryczałt
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany.

Wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoba, która wynajmuje pokoje, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, jeśli spełni następujące warunki:

– wynajem będzie dotyczyć pokoi gościnnych, które znajdują się wyłącznie w budynkach mieszkalnych;
– budynki mieszkalne, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone będą na terenie wiejskim;
– budynki mieszkalne, w których wynajmowane będą pokoje, należą do gospodarstwa rolnego;
– przedmiotem usług będzie najem pokoi osobom przebywającym na wypoczynku, a także świadczenie wyżywienia tym osobom;
– liczba wynajmowanych pokoi nie będzie przekraczać pięciu.

Zwolnienie to obejmuje nie tylko rolników, ale też podatników, którzy posiadają gospodarstwa rolne i korzystają z nich sporadycznie, np. dla celów rekreacyjnych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

O zasadach opodatkowania agroturystykana zasadach ogólnych mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku agroturystyki, podatek dochodowy opłaca się od faktycznie osiągniętego dochodu.

Podstawą opodatkowania jest dochód. Stawka opodatkowania wynosi 17% i 32%. Stawka 17% dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 zł natomiast po przekroczeniu tej kwoty, należy odprowadzić podatek w wysokości 32%. Podatek pomniejsza się o tzw. kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu.

Ryczałt: karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany

Zryczałtowaną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w działalności agroturystycznej jest karta podatkowa. Ten rodzaj formy opodatkowania polega na wpłacaniu przez podatnika co miesiąc stałej kwoty pieniędzy, niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Jest to najłatwiejsza metoda płatności dla małych obiektów agroturystycznych. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie kart podatkowych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Naczelnicy urzędów skarbowych wydają decyzje o ustaleniu wysokości podatku dochodowego w formie odrębnych kart podatkowych za każdy rok podatkowy. Ta forma podatku dochodowego może być zastosowana do usług wynajmu miejsc noclegowych, w tym wynajmu pokoi i bazy noclegowej (w tym gastronomicznej), jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12.

Inną uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W tej formule sposób płacenia jednorazowego podatku dochodowego oparty jest na przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów niektórych osób fizycznych, umożliwiających także świadczenie niektórych usług agroturystycznych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, której podstawą opodatkowania jest dochód z działalności zawodowej, co oznacza, że podatnicy nie mogą zaliczać żadnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
VAT i podatek od nieruchomości

Wynajem pokoi przez rolników oraz dostarczanie posiłków i świadczenie innych usług, związanych z pobytem turystów, podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%. Jeżeli poza zakwaterowaniem i wyżywieniem świadczone są usługi, które nie są wliczone w cenę zakwaterowania, będą one opodatkowane według stawki mającej zastosowanie do tych usług.

Agroturystyka to także obowiązek płacenia przez rolników podatku od nieruchomości. Jest to ogólny podatek płacony przez właścicieli gruntów, budynków i budowli, a jego wysokość jest ustalana przez radę miejską i różni się w zależności od miejscowości, a także od sposobu użytkowania gruntu lub budynku, oraz wartości danej budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czytaj też: Agroturystyka – czy może funkcjonować w obecnym czasie pandemii?

 podrb.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023