Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 04-10-2021 11:08:17

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej! Jest odpowiedź MRiRW!

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 sierpnia 2021 r. o wsparcie dla hodowców trzody chlewnej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie scala i systematyzuje obecnie dostępne oraz planowane instrumenty wsparcia finansowego, których celem jest wspomaganie, utrzymanie lub odbudowa produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń w gospodarstwach dotkniętych ASF.

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej ze strony resortu

Jak dodaje Minister, program gwarantujący wsparcie dla hodowców trzody chlewnej, zawiera również rozwiązania, mające na celu wparcie odbudowy małych i średnich gospodarstw, w tym wzmocnienie ich bioasekuracji.

Pragnę przy tym zapewnić, że wszelkie wnioski i sugestie kierowane do resortu rolnictwa zarówno przez organizacje działające na rzecz rolnictwa, jak i indywidualne osoby są wnikliwie rozpatrywane pod kątem możliwości ich ewentualnego wdrożenia w praktyce.

– dodaje szef resortu.

Równocześnie odnosząc się do kwestii wyznaczenia na jeden z głównych celów Programu wsparcia finansowego postępu biologicznego, który realizowany będzie m.in. poprzez dopłaty do materiału zarodowego i dotacje do inseminacji, uprzejmie wyjaśniam, że optymalizacja bazy genetycznej produkcji zwierzęcej jest realizowana poprzez zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych zwierząt gospodarskich, w tym świń, oraz realizację działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Kierunek ten jest realizowany od wielu lat, w szczególności na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. 36), a wcześniej ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z późno zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czysto rasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt ("rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt") (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016 r., 66),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa - Rozdział 2 pt. "Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej" (Dz. U. 1170, z późno zm.), a poprzednio rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 595, z późn. zm.).

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej – dotacje dla hodowców

Przedstawiając wsparcie dla hodowców trzody chlewnej, szef resortu dodał, że ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich służy stosowaniu rozporządzenia w sprawie hodowli zwierząt i reguluje sprawy z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt oraz wskazuje organy właściwe do wypełniania odpowiednich funkcji i wykonywania zadań.

Przepisy rozporządzenia w sprawie hodowli zwierząt regulują, w sposób kompleksowy, wszystkie zagadnienia związane z działalnością hodowlaną, w tym hodowlą świń, dokładnie określając zasady funkcjonowania wszystkich uczestników działalności hodowlanej, chroniąc przy tym hodowców przed możliwością nierzetelnej działalności producentów i sprzedawców materiału biologicznego i hodowlanego oraz świadczących usługi.

Jedną z form dofinansowania hodowli zwierząt gospodarskich są dotacje przedmiotowe z budżetu państwa na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Dotacje przedmiotowe, stanowiące wsparcie finansowe hodowli świń, przeznaczone są na:

  • refundację kosztów subsydiowanych usług świadczonych na rzecz hodowców MŚP, polegających na prowadzeniu ksiąg świń,
  • dofinansowanie kosztów subsydiowanych usług wykonanych na rzecz hodowców MŚP, polegających na prowadzeniu oceny wartości użytkowej świń.

Dotacje zapewniają ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej świń, oraz stwarzają warunki do upowszechniania wyników oceny wartości użytkowej wśród hodowców świń. Dzięki temu hodowcy mogą podejmować decyzje o wyborze konkretnych zwierząt na rodziców następnego pokolenia, co może zagwarantować rolnikom uzyskanie poprawy jakości genetycznej, która przekłada się bezpośrednio na poprawę cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt oraz poprawę cech jakościowych produktów rolnych. Dotacje te są ukierunkowane z jednej strony na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a z drugiej na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Dotacje ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej kierowane do hodowli świń pośrednio dostarczają narzędzi do odbudowy pogłowia świń hodowlanych czysto rasowych , jednakże pomoc nie może być udzielana na zakup zwierząt.

Finlandia rozpoczyna szczepienia zwierząt futerkowych przeciwko koronawirusowi jako pierwszy kraj w UE

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej dzięki KE?

Zakres pomocy państwa w produkcji zwierzęcej wynika z rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późno zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 702/2014", oraz Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014 - 2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2014 r., str. 1, z późno zm.). Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 702/2014 pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej w zakresie dot. hodowli zwierząt gospodarskich, w tym wsparcie dla hodowców trzody chlewnej, obejmuje:

  • pomoc o stawce do 100% kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych,
  • pomoc o stawce do 70 % kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela zwierząt gospodarskich i rutynowych kontroli jakości mleka.

Wskazanie ww. kierunków pomocy kierowanej do hodowli zwierząt gospodarskich, w tym świń, jest kontynuacją polityki, którą Komisja Europejska zaprezentowała w Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 - 2013 (Dz. Urz. UE C 391 z 27.12.2006 r., str. 1). Zgodnie ze stanowiskiem określonym w tych Wytycznych w odniesieniu do pomocy w sektorze zwierząt gospodarskich, KE stwierdziła m.in., że w Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym na lata 2000 - 2006 określono zasady dotyczące przyznawania pomocy w sektorze zwierząt gospodarskich, której celem było wsparcie na rzecz utrzymania i poprawy jakości genetycznej zwierząt gospodarskich. Doświadczenia KE z tego okresu pokazały, że pomoc tę należy utrzymać jedynie w przypadku rzeczywistego wkładu w utrzymanie i poprawę jakości genetycznej zwierząt gospodarskich. W związku z tym KE uznała, że:

  • pokrycie części kosztów utrzymania poszczególnych samców hodowlanych nie może zostać uznane za spełniające ten cel, gdyż pomoc ta zwalnia jedynie rolników z ponoszenia kosztów, które normalnie musieliby ponosić prowadząc działalność,
  • pomoc przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z wprowadzeniem nowatorskich technik lub praktyk hodowli zwierząt na poziomie gospodarstw może zostać utrzymana przez pewien czas ze względu na element nowatorski, na którym się koncentruje pomimo, że pomoc ta również zwalnia rolników z ponoszenia kosztów, które normalnie musieliby ponieść prowadząc działalność, przy czym sztuczne zapłodnienie nie powinno kwalifikować się do pomocy, gdyż nie jest uważane za praktykę nowatorską,
  • reprodukcja zwierząt nie stanowi właściwej działalności w ramach produkcji podstawowej, a w związku z tym inwestycje w centra reprodukcji zwierząt powinny podlegać zasadom stosowanym do pomocy dla przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem i obrotem produktami rolnymi.

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej w zakresie dotowania inseminacji

W związku z powyższym, ze środków budżetowych Wsparcie dla hodowcow trzody chlewnejna postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, wsparcie dla hodowców trzody chlewnej w zakresie dotowania inseminacji nie jest możliwe począwszy od 2007 roku.

W kwestii refundacji kosztów bioasekuracji pragnę zauważyć, że państwo polskie wspiera rolników, którzy ponoszą ekonomiczne skutki wystąpienia ASF. Dotychczas na różnego rodzaju programy pomocowe z budżetu przeznaczono niebagatelną kwotę ponad pół miliarda złotych, w tym w ramach pomocy krajowej na bieżącą bioasekurację zakontraktowano 56,5 mln, a w Podziałaniu 5.1 PROW 2014-2020 złożonych zostało 7680 wniosków na kwotę 388 mln zł. Pomoc na bieżącą bioasekurację została uruchomiona także w 2021 r., a w ramach sierpniowego naboru złożono ok. 4 tysięcy wniosków.

– dodaje szef resortu.

Odnosząc się do stwierdzenia, że wsparcie powinno dotyczyć również zwiększenia nakładów na służę weterynaryjnych, pragnę zapewnić, że podejmowane są również działania w kwestii wsparcia Inspekcji Weterynaryjnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 lipca 2021 r. wystąpił do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznanie dodatkowych etatów dla Inspekcji Weterynaryjnej i środków budżetowych na ten cel. Należy podkreślić, że dzięki podjętym działaniom przez Ministra pozyskano w 2019 r. dodatkowe środki na nowe etaty oraz wzrost wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, co skutkowało, w kolejnych latach, zwiększeniem środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji o ok. 62 mln. zł.

– stwierdza minister.

Minister zapewnia, że wsparcie dla hodowców trzody chlewnej i działania mające na celu odbudowę sektora trzody chlewnej są działaniem szczególnie istotnym dla resoru rolnictwa. Uruchomienie wszelkich dostępnych środków pomocy, jak również prowadzenie działań na rzecz ograniczania dalszego szerzenia się choroby na terytorium RP, w tym w szczególności ograniczenie przenikania wirusa do gospodarstw, są działaniami o charakterze priorytetowym.

W tym miejscu pragnę podkreślić istotną rolę organizacji rolniczych w procesie projektowania takich działań. Doceniając niebagatelną rolę organizacji rolniczych w kształtowaniu i rozwoju jednego najważniejszych sektorów gospodarczych w Polsce, jakim jest rolnictwo na wniosek organizacji rolniczych, zrzeszonych w Copa Cogeca powołano Porozumienie Rolnicze w ramach, którego funkcjonuje 10 zespołów tematycznych, w tym Zespół stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wieprzowego.

– dodaje.

Na forum ww. Zespołu, poruszane są najistotniejsze tematy dotyczące sektora wieprzowego. Formuła Zespołu zapewnia możliwość współpracy i konstruktywnego dialogu różnych organizacji, w tym reprezentujących rolników utrzymujących świnie i przetwórców wieprzowiny. Przedmiotowe forum wydaje się być zatem najbardziej dogodnym miejscem pozwalającym na wypracowanie uzgodnionego pomiędzy przedstawicielami hodowców i przetwórców programu odbudowy sektora trzody chlewnej. Współpraca wszystkich zainteresowanych stron może pozwolić na wypracowanie spójnych, wspólnych dla całego sektora celów, z uwzględnieniem specyfiki zachodzących zmian i określenia kierunków dalszego rozwoju.

krir.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Mateusz Chrząszcz 04-12-2021 09:04:07

Bioasekuracja zewnętrzna jako ochrona w dobie epidemii ASF

Bioasekuracja zewnętrzna i wewnętrzna to zespół działań mających na celu utrzymanie zdrowia stada lub jego poprawę poprzez zastosowanie określonych metod organizacyjnych.

Innymi słowy, chodzi o bezpieczeństwo biologiczne gospodarstwa. Skuteczne bioasekuracja chroni zwierzęta gospodarskie przed przenoszeniem czynników zakaźnych. Obecnie przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji wydaje się być najważniejszym sposobem ochrony świń domowych przed chorobami. Daje możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym wirusa wywołującego afrykański pomór świń.

Bioasekuracja zewnętrzna, czyli ogrodzenia

Podstawowym elementem ochrony gospodarstwa, jakim jest bioasekuracja zewnętrzna jest montaż ogrodzeń budowlanych. Wysokość ogrodzenia na całej jego długości nie powinna być mniejsza niż 1,5m. Wskazane jest wykonanie fundamentu pod ogrodzenie lub wykopanie granicy na całej długości ogrodzenia, w tym pod ościeżami i bramami. Drzwi i drzwi muszą być zamknięte. W gospodarstwach ze świniami w oborze należy wybudować podwójne ogrodzenia. Drzwi i kasy biletowe muszą być zamknięte, a wejścia do gospodarstwa oznakowane tablicami informacyjnymi. Oznakowanie ogrodzeń, izolacji i obiektów docelowych sygnalizuje dopuszczalne i niedopuszczalne wymagania i zachowania pracowników i gości fermy.

Pierwszym działaniem mającym na celu ochronę stada świń jest ustanowienie kwarantanny, czyli miejsca, w którym zakupione zwierzęta są izolowane od reszty stada. Celem tego działania jest monitorowanie ich stanu zdrowia oraz wykonywanie badań diagnostycznych. Zakupione zwierzęta powinny przebywać tam od 30 do 60 dni, czyli w czasie, w którym hodowca otrzyma wyniki badań. Budynki i izolacje powinny być oddzielone od chlewni o około 3 km. Zalecamy, aby zwierzęta poddane kwarantannie były traktowane oddzielnie przez wyznaczony personel.

Zaleca się przeprowadzenie wywiadu na temat sytuacji epidemiologicznej stada oraz analizę na podstawie dokumentów weterynaryjnych w celu sporządzenia planu zakupu zwierząt. Knury do odbudowy stada muszą być pozyskiwane z jednego źródła o najwyższym możliwym stanie zdrowia. Pamiętajmy, że im mniej zrehabilitowane stado zakupionymi ptakami, tym mniejsze ryzyko wprowadzenia do stada chorób zakaźnych.

Bioasekuracja zewnętrzna – sposoby ochrony

Liczbę zwiedzających mogącychBioasekuracja zewnętrzna 02 zanieczyścić stado zdrowych świń należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wizyty osób trzecich muszą być zorganizowane z wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku pokładowym przy wejściu. Służy do rejestracji i identyfikacji odwiedzających. Odwiedzający są kierowani przez upoważnionego pracownika.

Wejście do budynku, w którym trzymane są zwierzęta, musi być przez otwór wentylacyjny, który jest przejściem między „czystym” (produkcja) a „brudnym” (obszar otaczający czysty). Wszystkie osoby wchodzące do czystego obszaru powinny wziąć prysznic oraz nosić odzież i obuwie ochronne. Jeśli w gospodarstwie nie ma wydzielonego obszaru dla powyższego zalecenia, odwiedzającym należy zapewnić jednorazową odzież ochronną i ochraniacze na buty. Pracownicy gospodarstwa lub goście nie mogą mieć kontaktu ze świniami z innych stad przez 72 godziny.

Pracownicy zajmujący się świniami nie mogą posiadać ani pracować w innych gospodarstwach, w których mają kontakt z innymi świniami. Powinni zostać przeszkoleni w zakresie metod bioasekuracji i znaczenia tych działań.

Nowi pracownicy powinni zostać przebadani pod kątem aspektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa biologicznego, takich jak np. kraj pochodzenia (gdy pracownik pochodzi z kraju, w którym zdiagnozowano choroby zakaźne) lub kwalifikacje edukacyjne odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Nowi pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad bioasekuracji, a szkolenia powinny być okresowo powtarzane dla wszystkich pracowników gospodarstwa.

Podstawowe czyszczenie butów i przechodzenie przez matę dezynfekującą nie gwarantuje zabicia patogenów, chociaż jest to jedna z najczęstszych i najczęściej stosowanych metod. Skuteczne jest czyszczenie mechaniczne i moczenie w środku dezynfekującym przez co najmniej 5 minut. Dywany należy codziennie wypełniać świeżym środkiem dezynfekującym. Zimą do płynu należy dodać sól. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze zmiana butów przed wejściem do obory.

Sprzęty i urządzenia służące bioasekuracji

Sprzęt i urządzenia do obsługi świń powinny być używane tylko w jednym gospodarstwie. Muszą być regularnie czyszczone, dezynfekowane i konserwowane odpowiednimi środkami. Nie wjeżdżaj ciągnikiem do innych gospodarstw ani do lasu. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą opuszczać fermy.

Parking musi być wyznaczony poza terenem zabudowań gospodarczych. Przy wejściu pojazdy, które zostały wyczyszczone i zdezynfekowane, muszą przejść przez matę dezynfekującą lub miskę wypełnioną płynem dezynfekującym. Kluczowym punktem jest transport paszy do fermy: bunkry i zbiorniki paszowe muszą być odpowiednio zlokalizowane i skonstruowane, aby zminimalizować możliwość przenoszenia patogenów. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie ich w pobliżu bramy wjazdowej. Kierowcy nie mogą mieć kontaktu ze zwierzętami. Opuszczając pojazd, kierowca powinien nosić zakryte obuwie. Dotyczy to również lekarzy weterynarii, którzy muszą spełnić te same wymagania, co odwiedzający gospodarstwo, stosując jednocześnie zasady kwarantanny i bioasekuracji. Należy prowadzić ewidencję odwiedzających środki transportu.

Jednym z najbardziej wrażliwych obszarów w chlewni jest rampa załadunkowa. W kontekście bezpieczeństwa biologicznego proponuje się umieszczenie go obok ogrodzenia zewnętrznego, 3050 metrów od pomieszczeń inwentarskich.

Spływ z rampy musi być również skierowany na zewnątrz gospodarstwa. Nie należy używać rampy do usuwania mięsa.

Wloty powietrza i okna powinny być osłonięte siatkami, aby zapobiec przedostawaniu się ptaków do obiektu. Środkiem ochrony obory przed drobnoustrojami unoszącymi się w powietrzu jest system filtracji powietrza zainstalowany na oknach i wentylatorach.

Słoma, która jest wektorem przenoszenia wirusa ASF, musi pochodzić z obszarów wolnych od choroby i nie może być zbierana z pól w pobliżu lasów. Składowanie słomy musi być zabezpieczone przed wejściem dzików i innych dzikich zwierząt. Pojazdy muszą być utrzymywane w czystości.

Kupując nasienie ze stacji unasienniania, należy je kupować wyłącznie z miejsc, które zostały uznane przez laboratorium za wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych.

Gryzonie powinny być monitorowane i kontrolowane w wybiegu i odpowiednio dokumentowane w tym celu. Szczury i myszy mogą być nosicielami nie tylko ASF, ale także leptospirozy, salmonellozy, toksoplazmozy, różycy, włośnicy i innych. Szczury mogą podróżować na duże odległości, przenosząc patogeny z domu do domu. Bez skutecznej kontroli szczurów nie ma skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Nie tylko należy usunąć gryzonie z budynku inwentarskiego, ale również upewnić się, że jest on wodoszczelny przed szczurami – wykończenie budynków zapobiegnie przedostawaniu się gryzoni do chlewu i poruszaniu się po budynku w poszukiwaniu wody i pożywienia.

Ważne jest przeprowadzanie okresowej dezynfekcji (w zalecanym terminie od kwietnia do listopada każdego roku) oraz dokumentowanie wykonywanych zabiegów.

Odpadów domowych, w tym dziczyzny i wieprzowiny, nie należy karmić świniami. Personelowi nie wolno wnosić do obory żywności nieznanego pochodzenia. Nie zaleca się spożywania wieprzowiny na fermach trzody chlewnej. Psy i koty nie mogą przebywać w wyznaczonych, czystych miejscach. Właściciele i pracownicy świń nie mogą polować ani bić.

Czytaj również: Przemieszczanie świń do rzeźni z obszarów ASF po 30 listopada 2021

podr.pl/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 04-12-2021 07:01:32

O tym, jak często prosi się locha, może decydować jej właściciel

Spośród krajowych ras świń, największą płodność wykazują samice ras matecznych: wielka biała polska i polska biała zwisłoucha. Jednak jak często prosi się locha?

Płodność świń należy do cech o niskiej odziedziczalności, a to oznacza, że trudno ją poprawić metodą selekcji. Częstotliwość oproszeń określa, ile razy cykl reprodukcyjny loch może się powtórzyć w ciągu roku. Częstotliwość oproszeń jest zatem limitowana długością cyklu reprodukcyjnego. Im krótszy jest ten cykl, tym więcej miotów można uzyskać w ciągu roku.

Jak często prosi się locha?

Na cykl reprodukcyjny lochy składa się nie tylko okres ciąży, ale również długość okresu karmienia prosiąt i czas od odsadzenia prosiąt do ponownego zapłodnienia lochy. Na to, jak często prosi się locha, można mieć wpływ. Co prawda długość okresu ciąży u świń jest stała i trwa około 114 dni. Jednak zmienne elementy cyklu reprodukcyjnego to okres karmienia i jałowienia po odsadzeniu prosiąt. Długość tych okresów może hodowca w dużym stopniu regulować.

Wyszczególnienie

Wariant:

tradycyjny

średnio intensywny

intensywny

bardzo intensywny

Okres ciąży

114 dni

114 dni

114 dni

114 dni

Okres ssania

42 dni

35 dni

28 dni

21 dni

Średni okres od odsadzenia do skutecznego pokrycia

10 dni

10 dni

10 dni

10 dni

Okres całego cyklu

166 dni

159 dni

152 dni

145 dni

 

Wyszczególnienie

Wariant:

tradycyjny

średnio intensywny

intensywny

bardzo intensywny

Wskaźnik częstotliwości oproszeń

2,2

2,3

2,4

2,52

Średnia liczba prosiąt w miocie (krajowe rasy mateczne)

11,5

11,5

11,5

11,5

Plenność roczna lochy

10%

10%

10%

10%

Upadki prosiąt do odsadzenia

22,77

23,80

24,84

26,10

Upadki od odsadzenia do sprzedaży

4%

4%

4%

4%

Tuczników sprzedanych od 1 lochy

21,86

22,85

23,85

25,10

 

Hodowca musi uważać

Odpowiednie żywienie i kondycja lochy, a także prawidłowe warunki Jak czesto prosi sie locha utrzymania i właściwe postępowanie ze zwierzętami w okresie przygotowawczym i w całym cyklu rozpłodowym pozwala na skrócenie okresu od odsadzenia prosiąt do skutecznego pokrycia do 8 - 10 dni.

O długości laktacji również decyduje człowiek. Tradycyjnie lochy karmią prosięta do 6 tygodni (czasami dłużej). Obecnie okres ten można z powodzeniem skrócić do 4, a nawet przy odpowiednich odchowalniach do 3 tygodni. Konieczne jest jednak zwiększenia częstotliwości oproszeń. Trzeba jednak liczyć się z tym, że skracanie okresu karmienia wymaga stosowania bardzo dobrych i specjalistycznych pasz dla prosiąt.

Zasada jest prosta – im lepsza pasza, tym krótszy okres przebywania prosiąt przy maciorze. Warto jednak pamiętać, że nadmierne skracanie okresu laktacji nie jest korzystne dla funkcjonowania układu rozrodczego lochy. Poporodowa inwolucja macicy (zwijanie się) trwa od 4 do 5 tygodni.

Czytaj też: Użytkowanie rozpłodowe loch – najważniejsze informacje

podr.pl/fot.pixabay


Autor: Emilia Gromczak 04-12-2021 01:01:44

Bioasekuracja wewnętrzna zapobiega przedostaniu się patogenów

Bioasekuracja wewnętrzna to działania, które ograniczają przenoszenie się patogenów między sektorami produkcji i zwierzętami.

Wewnętrzna bioasekuracja uwzględnia dezynfekcję pomieszczeń według odpowiedniej zasady, szczepienie profilaktyczne świń oraz odpowiednie zarządzanie stadem. To ostatnie działanie polega na nieustannym monitorowaniu stanu zdrowia świń i wykonywaniu testów laboratoryjnych. Z kolei zewnętrzna skupia się na działaniach dążących do wstrzymania rozprzestrzeniania się zagrożeń. Obejmuje m.in. kwarantannę zwierząt, zabezpieczenie pojazdów dostarczających paszę czy też szkolenie pracowników. 

Zarządzanie zdrowiem stada

Ograniczenie możliwości przenoszenia się patogenów między sektorami produkcji czy też zwierzętami to działanie w ramach bioasekuracji wewnętrznej. Jej celem jest zwalczanie chorób i nosicielstwa drobnoustrojów warunkowo chorobotwórczych. Bioasekuracja wewnętrzna obejmuje takie działania, jak diagnostykę kliniczną i laboratoryjną, szczepienia profilaktyczneBioasekuracja wewnętrzna zasady świń, odpowiednie zarządzanie stadem świń oraz dezynfekcję pomieszczeń według zasady „całe pomieszczenie puste/ całe pomieszczenie pełne”. Po wyprowadzeniu zwierząt z budynków należy umyć pomieszczenia mechanicznie, dokonać dezynfekcji i suszenia. Prze wprowadzeniem zwierząt trzeba zadbać o ogrzanie pomieszczenia.  

Jeśli chodzi o zarządzanie stadem świń, to ważne tutaj jest nieustanne monitorowanie stanu zdrowia zwierząt oraz wykonywanie testów laboratoryjnych. To pomaga ustrzec się przed chorobami. W momencie pojawienia się chorób, pozwala także w miarę sprawnie je zwalczać  

Z kolei bioasekuracja zewnętrzna uwzględnia m.in. odpowiednią lokalizację fermy, kwarantannę zwierząt, zasady wchodzenia i wychodzenia osób postronnych na teren gospodarstwa, zasady zabezpieczenia pojazdów dostarczających czy też szkolenie pracowników obejmujące zakres i zasady funkcjonowania obiektu.

Bioasekuracja wewnętrzna, a konserwacja budynków

W czasie przeprowadzenia konserwacji lub remontu budynków inwentarskich, należy również wziąć pod uwagę kwestię bioasekuracji. Pracownicy remontowi powinni być poinformowani o zasadach i wymogach higienicznych. Istotne jest również zagospodarowanie odpadami (selekcja, utylizacja) oraz zachowanie zasad higieny. To bardzo ważne, ponieważ odchody oraz odpady stanowią potencjalne źródło zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Bioasekuracja wewnętrzna to działania, które przyciągają największą uwagę producentów oraz na nich skupiają się najnowsze badania naukowe.

Czytaj: Bioasekuracja – profesjonalny standard oraz ważne ogniwo w łańcuchu walki z ASF

podr.pl/fot.pixabay.com 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.