Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, w którym jednym z pasażerów pojazdu okazał się kucyk.

W sejmowym internetowym systemie projektów ustaw znalazł się projekt Ustawy o zmianie ustawy - prawo łowieckie. Ustawa reguluje kwestię zabezpieczenia prawa własności nieruchomości rolnych oraz udział właścicieli lub dzierżawców w szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, łosie, sarny i daniele oraz przy wykonywaniu polowania.

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), zgodnie z którym Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i OC rolnika są obowiązkowe, a za ich brak grożą kary. Łatwa dostępność takich polis ułatwia ich zawieranie i nieuzasadnione pozostają również potoczne obawy związane ze skomplikowanym brzmieniem umów czy dużą ilością potrzebnych dokumentów.

Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

Zasadniczym celem nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, a przede wszystkim zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że TiSA czyli porozumienie międzynarodowe pomiędzy 51 krajami, w tym Unią Europejską, którego celem jest liberalizacja handlu usługami jest jednym z ważniejszych zjawisk charakteryzujących współczesną gospodarkę światową, a do wzrostu roli usług w wymianie międzynarodowej, zalicza się tu m.in. usługi rolnicze.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.