Finanse

„Matczyna emerytura”, „Mama 4+”, świadczenie rodzicielskie nie tylko dla mam

Od dnia 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.Co istotne dzieci własne lub współmałżonka, ale także dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.


Świadczenie, o którym mowa w ustawie może zostać przyznane:


•    matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania,
•    ojcu, który ukończył 65 lat, wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.


Świadczenie może być przyznane osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:


•    obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
•    posiadającymi prawo stałeprawo pobytu lub go pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
•    cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.


Wysokość świadczenia nie może być wyższa niż najniższa emerytura. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji.
Świadczenie przyznaje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli osoba legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W innych przypadkach świadczenie przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Świadczenie nie przysługuje:


•    osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
•    osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:
•    osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
•    w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

 

DP/KRUS

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.