Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

logo swiatrolnika.info
Autor: Adam Szewczyk 2020-09-14 19:02:32

Fermy norek – uwarunkowania prawne prowadzenia hodowli

Fermy norek

Założenie fermy norek amerykańskich to dość czasochłonna i skomplikowana procedura. Po pierwsze jej ulokowanie na danym terenie musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ta przesłanka zostanie spełniona, przyszły hodowca musi wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Art. 74 ust. 1 wymienia wymogi konieczne do spełnienia przy wnioskowaniu o wydanie decyzji. Ale to dopiero początek.

Fermy norek, a DJP

Zgodnie z przedmiotowym przepisem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć m.in.:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

Definicji użytych w cytowanym przepisie pojęć przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy szukać w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.12 Zgodnie z tym aktem prawnym do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia. Dla norek i tchórzy wynosi on 0,0025. Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z tym aktem prawnym należą m.in.: chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) oraz chów lub hodowla w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:
- mieszkaniowych,

- innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,

- zurbanizowanych niezabudowanych,

- rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—3 tej ustawy.fermy norek 34567

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obligatoryjne dla wszelkich przedsięwzięć mogących zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydawane są one przez podmioty uprawnione, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz wójta (burmistrza lub prezydenta). W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji dokonywana jest ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której dochodzi do weryfikacji raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który musi spełniać wymagania formalne opisanych w rozdziale 2 dziale V ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach potencjalny hodowca może zacząć ubiegać się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, a także o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Pozwolenie na budowę zostało uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Po sprawdzeniu zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także kontroli, czy inwestor spełnia wymagania określone w decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu, można uzyskać pozwolenie na budowę, wydawane przez starostę.

Czytaj także: Hodowla zwierząt na futra – Skarb Państwa poniesie odpowiedzialność?!

Fermy norek i inne akty prawne

Hodowca zwierząt futerkowych podlega również reżimom wielu innych aktów prawnych, wśród których warto przywołać następujące ustawy i rozporządzenia:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Przy budowie i utrzymywaniu fermy hodowca musi m.in. zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i reżimu wodnego. Przy czym wykładnia obowiązku dbałości o środowisko jest bardzo szeroka i często obejmuje zarówno powstrzymywanie się od działań, jak i podjęcie konkretnych działań.

2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy terenowe jednostki Inspekcji Weterynaryjnej (powiatowi lekarze weterynarii) prowadzą rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, do której zalicza się także hodowla zwierząt futerkowych. Wymogi formalne oraz szczegółowy zakres takiego rejestru określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. Hodowle muszą również spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 167, poz. 1629, z dn. 25.09.2003., z późn. zm.), w którym wskazano minimalne warunki, jakie muszą być spełnione dla utrzymywania zwierząt futerkowych.

Fermy norek, a Kodeks Dobrych Praktyk

W 2012 roku powstał Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych, który opracował Kodeks Dobrych Praktyk, którego norm przestrzegać musi każdy hodowca zrzeszony w związku. Zgodnie z tymi zasadami hodowca powinien zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki środowiska, właściwe obiekty, pewne źródło paszy i wody, opiekę weterynaryjną, wykwalifikowany personel. Powinien zdobyć wiedzę o zwyczajach i zachowaniach danego gatunku, oraz poznać przepisy regulujące hodowlę w Polsce i w UE.Kodeks ten reguluje również m.in. kwestie zachowania ładu i porządku, a także higieny na fermie i w jej otoczeniu.

Fermy norek, a certyfikat WelFur

Od 2020 roku wszystkie hodowle, które chcą funkcjonować na europejskim rynku muszą uzyskać certyfikaty wydawane przez międzynarodową organizację FurEurope. Bez tego trudno znaleźć miejsca zbytu swoich produktów, gdyż jest on wymagany przez wszystkie domy aukcyjne. System ten polega na ocenie dobrostanu zwierząt na fermach zwierząt futerkowych. Opiera się na następujących zasadach:

1. Odpowiednie karmienie – kontrolerzy sprawdzają, czy zwierzęta nie są wychudzone, czy mają dostęp do odpowiedniej ilości wody i pożywienia oraz czy pokarm jest wzbogacony odpowiednimi witaminami i składnikami odżywczymi, niezbędnymi do prawidłowego rozwoju;
2. Odpowiednie warunki bytowe – ogromny nacisk położony jest na jakość klatek, domków wykotkowych oraz izolacji;
3. Stan zdrowia – obserwowane są chore zwierzęta, sposób leczenia ran czy dolegliwości żołądkowych, jak biegunka. Kontroli również podlegają metody uśmiercania zwierząt hodowlanych;
4. Właściwe zachowanie – kontrolerzy skupiają się na obserwacji zachowań społecznych zwierząt oraz ich ruchliwości. Obserwowane będą zachowania typowe dla zwierząt futerkowych w hodowli.

Efektem kontroli firmy certyfikującej jest klasyfikacja punktowa w skali od 0 do 100 punktów. Uwagi kontrolerów wprowadzane są do odpowiedniego systemu i określane na wymienionej skali, gdzie 100 punktów jest najwyższym wynikiem, 50 – neutralnym. Zanim jednak dojdzie do certyfikacji każda ferma takich kontroli będzie musiała przejść aż trzy w ciągu jednego roku, zimą w okresie narodzin oraz wzrostu młodych. Po trzeciej kontroli fermy norek jest przygotowana ogólna ocena dobrostanu zwierząt na fermie. Klasyfikacja do uzyskania certyfikatu będzie oparta na czterech poziomach punktacji:

1. Najlepsza (80-100 punktów);

2. Dobra (55-80 punktów);

3. Zadowalająca (20-55 punktów);

4. Niezadowalająca (poniżej 20 punktów).

Aby uzyskać certyfikat WelFur ferma musi zostać zakwalifikowana w następujący sposób:

Najlepsza – jeśli uzyska ponad 55 punktów we wszystkich kategoriach zasad;

Dobra – jeżeli uzyska więcej niż 20 punktów we wszystkich kategoriach zasad oraz więcej niż 55 punktów w dwóch z nich;

Zadowalająca – jeśli uzyska więcej niż 10 punktów we wszystkich kategoriach zasad oraz więcej niż 30 punktów w przynajmniej trzech z nich.

Instigos/fot. enorka

 

Opublikował:
Adam Szewczyk
Author: Adam Szewczyk
O Autorze
Wielkopolanin, entuzjasta rolnictwa. Specjalizuję się w hodowli zwierząt, choć wiem, że jest ona nierozerwalnie związana z sektorem upraw. Ukończyłem Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Z wsią łączy mnie wszystko.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

TOP 10

 NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

kategoria Hodowla zwierząt
swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.