Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 22-05-2015 01:00:00

Zazielenienie - nowy i obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich od 2015 roku

Zazielenienie - nowy i obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich od 2015 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013r z 17 grudnia 2013 r. w art. 43-47 wprowadziło od 2015r nowy obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich tzw. „zazielenienia”. Sankcje za jego...

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 r, z 17 grudnia 2013 r. w art. 43-47 wprowadziło od 2015r. nowy obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich tzw. „zazielenienia”. Sankcje za jego niespełnienie określa rozporządzenie 1306/2013 z tego samego dnia.  Przepisy szczegółowe w naszym kraju są w trakcie opracowywania. Znane są już w większości zasady funkcjonowania zazielenienia w Polsce.

Zasady te nie będą obowiązywać tzw. małych gospodarstw, które w 2015 roku złożą wniosek i z wyliczeń wyniknie, że im przysługuje łączna płatność nie przekraczająca 1250 EURO. Te gospodarstwa nie będą również podlegały kontroli zasad wzajemnej zgodności. Gospodarstwa ekologiczne są automatycznie objęte płatnością za zazielenienie. Koperta finansowa na zazielenienie to 30% płatności bezpośrednich około 1 mld rocznie, około 74 euro/ha

Obowiązkowe praktyki zazieleniania to:
- Dywersyfikacja upraw – dotyczy gospodarstw od10 ha gruntów ornych,
- Utrzymania trwałych użytków zielonych ( TUZ ),
- Utrzymania obszarów proekologicznych ( EFA) – dotyczy gospodarstw ponad15 ha gruntów ornych.

Dywersyfikacja upraw – system dwustopniowy:
- Gospodarstwa od 10 –30 ha gruntów ornych – przynajmniej 2 różne uprawy na gruntach ornych w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej jak 75% powierzchni GO.
- Gospodarstwa powyżej 30 ha GO – przynajmniej 3 różne uprawy na gruntach ornych w tym uprawa główna nie więcej jak 75%, a dwie główne łącznie nie więcej jak 95% powierzchni GO.

Z dywersyfikacji wyłączone będą gospodarstwa, w których powyżej 75% GO wykorzystywanych jest do produkcji trawy lub innych pastewnych roślin zielnych przeznaczonych na paszę, lub które stanowią grunt ugorowany, lub połączenie  powyższych sposobów, pod warunkiem że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha, oraz w których 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pastewnych roślin zielnych lub połączenie powyższych sposobów uprawy, pod warunkiem że pozostałe grunty nie przekraczają 30 ha, jak również gospodarstwa w których powyżej 50% obszarów zadeklarowanych jako GO nie zostało zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku o pomoc za poprzedni rok oraz wszystkie GO uprawiane są przy wykorzystaniu innej uprawy w porównaniu z uprawą w roku poprzednim. Uprawy to inaczej: każdy rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw: formy wszystkich gatunków z rodzin krzyżowych, psiankowatych i dyniowatych, grunt ugorowany, trawa lub inne rośliny zielne, formy ozime i jare.

Dopuszczone są fakultatywne praktyki zazielenienia tzw. praktyki równoważne. Praktyki równoważne to takie,  które w stopniu równym lub wyższym do praktyk zazielenienia przynoszą korzyści dla klimatu i środowiska ( programy rolnośrodowiskowe, programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne). Planuje się, że w programie rolnośrodowiskowo- klimatycznym działaniem równoważnym do praktyki dywersyfikacji upraw będzie pakiet: rolnictwo zrównoważone oraz ochrona gleb i wód. Jednak przy zaliczeniu danej powierzchni międzyplonu do dywersyfikacji  przewiduje się zmniejszenie płatności RŚK – o 30% do tej powierzchni.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych:
- Obowiązek utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ) na poziomie kraju – wskaźnik nie może zmniejszyć się o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik referencyjny będzie uwzględniał udział powierzchni TUZ zadeklarowanych w roku 2012 i w 2015 r – nowych powierzchni TUZ nie deklarowanych w roku 2012 w całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych w roku 2015.
- Obowiązek utrzymania na poziomie gospodarstwa tzw. cennych przyrodniczo TUZ położonych na obszarze Natura 2000, włączając gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Rolników będzie obowiązywał zakaz przekształcania i zaorywania TUZ położonych na takich obszarach. Wraz z wnioskiem spersonalizowanym rolnik otrzyma szczegółową informację o takich obszarach jeśli są położone na terenie będącym w jego dyspozycji. Obecnie trwają prace w zakresie wyznaczania cennych przyrodniczo TUZ położonych na obszarach Natury 2000.

Obszary proekologiczne EFA
Obowiązkowo realizują gospodarstwa powyżej 15 ha gruntów ornych. W 2015r. obowiązek dotyczy wyznaczenia powierzchni proekologicznej EFA w wielkości - 5% gruntów ornych, po 2017 roku odsetek ten może być zwiększony do 7%. Przewiduje się, że 91% gospodarstw w Polsce będzie zwolnionych z tego obowiązku. Z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych EFA wyłączone będą gospodarstwa;
- w których powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, stanowią grunt ugorowany, objętych uprawami roślin strączkowych lub w połączeniu wyżej wymienionych sposobów produkcji, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 hektarów,
- w których ponad 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, lub połączenie ww. sposobów uprawy pod warunkiem, że pozostałe uprawy nie przekraczają 30 hektarów.

Za obszary proekologiczne EFA – uznaje się:
- grunty ugorowane
- elementy krajobrazu będące w posiadaniu rolnika – chronione w ramach Dobrej Kultury Rolnej, a więc: drzewa – pomniki przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej jak 100 mkw, rowy do szerokości 2 metrów oraz: żywopłoty lub pasy zadrzewień do max szerokości 10 m, pojedyncze drzewa o średnicy korony przynajmniej 4 m, zadrzewienia liniowe – korony przynajmniej 4 m, odległość między koronami nie przekracza 5 m. Zadrzewienia grupowe do pow.0,3 ha: miedze śródpolne od 1m -20 m; oczka wodne o łącznej powierzchni nie przekraczającej10 ha( z wyłączeniem zbiorników zawierających elementy betonowe i plastykowe ) z możliwością wliczenia strefy z roślinnością nadbrzeżną występującą wzdłuż wody do szerokości 10 m oraz rowy o maksymalnej szerokości6 m.
- strefy buforowe – w tym strefy buforowe będące pod trwałymi użytkami zielonymi, pod warunkiem że różnią się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych
- pasy gruntów kwalifikujących się do płatności przylegających do krawędzi lasów o szerokości od 1 do10 m
- obszary zajmowane przez zagajniki krótkiej rotacji, na których nie stosuje się nawozów mineralnych  lub środków ochrony roślin (w Polsce najprawdopodobniej nie stosowanie środków ochrony roślin)
- obszary zalesione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2008r.
- międzyplony lub pokrywę zieloną  ale z wyłączeniem międzyplonów określonych jako praktyki równoważne do dywersyfikacji upraw w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego.

Dopuszcza się wspólną realizację obszarów proekologicznych przez nie więcej jak 10 rolników, których gospodarstwa w 80% znajdują się w promieniu maksymalnie 15 km (tzn. 80% powierzchni gospodarstw jest położone w okręgu o średnicy 30 km). Każdy rolnik uczestniczący we wspólnej realizacji EFA zapewnia połowę zobowiązania czyli 2,5% powierzchni EFA na obszarze będącym w jego posiadaniu a pozostała część może być w gospodarstwie innego rolnika. Rolnicy będą w tym przypadku zobowiązani do  zawarcia pisemnej umowy w odniesieniu do szczegółów finansowych porozumienia i sankcji w przypadku niezgodności na wspólnym obszarze EFA.

źródło: Minrol, fot.: Freeimages.Autor: Polska Agencja Prasowa 03-12-2021 10:00:34

Domki dla jeży stanęły w Nadleśnictwie Skierniewice

Nadleśnictwo Skierniewice (RDLP w Łodzi) zrealizowało projekt przyrodniczy, w efekcie którego postawiono domki dla jeży.

Prawdziwe osiedle dla jeży powstało w związku z zawartą umową darowizny z Firmą LOTTE Wedel sp. z o. o. w ramach konkursu „Wedel Od Serca”. Jeżyki będą teraz mogły bezpiecznie przespać nadchodzącą zimę. Cały obiekt znajduje się w punkcie edukacyjnym nadleśnictwa w leśnictwie Babsk i wspomagać będzie codzienne działania edukacji przyrodniczo-leśnej.

Domki dla jeży w leśnictwie Babsk

Osiedle wyposażone jest w konstrukcję stanowiącą schronienie dla jeży w okresie snu zimowego (wykonaną z prętów żebrowanych, siatki zgrzewanej oraz maty wiklinowej) oraz w drobną infrastrukturę turystyczno-edukacyjną: tablicę edukacyjną, drewnianą ławkę z oparciem, kosz na śmieci, domki dla jeży oraz figurki ogrodowe. Z zakupionych materiałów nadleśnictwo własnym potencjałem wykonało konstrukcję stanowiącą osiedle dla jeży.

Cały obiekt znajduje się w punkcie edukacyjnym nadleśnictwa w leśnictwie Babsk i wspomagać będzie codzienne działania edukacji przyrodniczo-leśnej.

Kraków też dba o jeże

Przypomnijmy, że również na terenie Akademii Domki dla jezy Babska Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstało osiedle domków dla jeży. Inicjatorzy projektu przekonują, że los tych zwierząt nie jest im obojętny i dlatego zadbali o to, aby jeże miały gdzie bezpiecznie przezimować. Wejścia do domków zlokalizowane są na bocznych oraz tylnej ścianie budowli, tak aby zapewnić jak największą dostępność i bezpieczne przemieszczanie się zwierząt korytarzami.

Wejścia do domków zlokalizowane są na bocznych oraz tylnej ścianie budowli, tak aby zapewnić jak największą dostępność i bezpieczne przemieszczanie się zwierząt korytarzami.

,,To kompleksowe miejsce dla jeży, taki mały azyl. Zmieści się w nim dużo tych zwierząt" – powiedziała Czekaj-Kamińska z Działu Obsługi Uczelni, który zainicjował projekt.

Kiedy jeże potrzebują naszej pomocy?

• Zwierzę leży przy drodze i najprawdopodobniej uległo wypadkowi komunikacyjnemu.
• Jeż leży nieruchomo, nie reaguje na bodźce zwijaniem się w kulkę. Jest chłodny, ciężko oddychający, chwiejący się na łapkach, mający trudności w poruszaniu się, ranny wymaga interwencji.
• Jeżyk pogryziony przez psa, złapany w ogrodzenie, pułapkę lub wnyki, pocięty kosiarką, oparzony.
• Jeże, które wpadły w dół, zbiornika wodnego bez wyjścia.
• Bardzo małe jeże, których gniazdo jest splądrowane, zniszczone, a one same mogą być rozproszone w jego okolicy, często słabo reagują na bodźce (należy rozpatrzeć możliwość utraty matki).
• Jeż znaleziony w środku zimy.
• Jesienne sieroty: jeż, który przed zimą nie osiągnął 600 - 700 gramów nie ma szans na jej przeżycie bez naszej pomocy.

Jak pomóc jeżom w tym ciężkim dla nich okresie?

• Warto zostawić w ogródkach niezagospodarowane fragmenty.
• Pod ogrodzeniem można zostawić trochę wolnego miejsca, tak by jeże i nie tylko mogły do niego wchodzić (jeże żywią się ślimakami, więc na ich obecności skorzystają rośliny).
• Pozostawmy w swoim ogrodzie opadłe liście oraz gałęzie, to idealne miejsce na sen zimowy.
• Jeże dzięki liściom mają szansę zbudować swoje gniazdo i przetrwać zimę. Dlatego dobrze jest pozostawić lub przynajmniej ograniczyć usuwanie opadających liści w ogrodach, parkach, na trawnikach. Wypalanie pozostałości po jesiennych porządkach, może być zabójcze dla jeży, unikajmy tego.
• Walcząc z ogrodowymi szkodnikami, ślimakami zapominamy często, że wysypana substancja może być atrakcyjna również dla jeży, które niestety umierają w cierpieniu.
• W naszej strefie klimatycznej sen zimowy jeży trwa nawet 6 miesięcy. Zwierzęta, by przetrwać ten czas, muszą się gdzieś schronić. W naturalnych warunkach jeże szukają dużej sterty liści i gałęzi, usytuowanej w zacisznym, spokojnym miejscu. Chcąc pomóc jeżom, możemy przygotować dla nich domek, który będzie stanowił przytulne schronienie. Materiał na domki i ich wymoszczenie powinny być jak najbardziej naturalne ( bardziej słoma niż siano, bardziej twarde liście dębu, buku, grabu niż np. klonu).
• Wystawiona miska z wodą ważna jest przez cały rok. W czasie upałów może uratować życie. Jeże nie powinny pić mleka krowiego. Mleko jeży ma zupełnie inny jakościowy i ilościowy skład, którego nie można porównać ani do mleka krowiego krowim, kozim czy owczym, ani innego preparatu mlekopodobnego. Jeże nie tolerują laktozy, co oznacza, że nie tylko nie wytwarzają enzymu, który ją rozkłada, ale nadmierna ilość laktozy w ich jelitach powoduje tragiczne w skutkach konsekwencje ze śmiercią jeża włącznie.

Czytaj też: Jeże mają dziś swoje święto! Dziś dzień tego kolczastego drapieżnika

lasy.gov.pl/fot.LP,Kamil Czech


Autor: Emilia Gromczak 19-11-2021 18:30:09

Niedźwiedź wtargnął do sklepu, ale zamiast demolki zdezynfekował łapy

Do niecodziennej sytuacji doszło w Kalifornii. Niedźwiedź wtargnął do sklepu i o dziwo nie doszło do żadnej demolki. Zwierzę postanowiło zdezynfekować łapy.

Do internetu trafił film z niedźwiedziem w roli głównej. Misiek wszedł do sklepu 7-Eleven w Kalifornii, ale zamiast urządzić dziką demolkę, najpierw zdezynfekował łapy naciskając specjalny dozownik, a potem grzecznie stanął przy ladzie. Klienci sklepu byli w wielkim szoku. 

Niecodzienna sytuacja w Kalifornii

Do internetu trafił hit z niedźwiedziem w roli głównej. Do niecodziennej sytuacji doszło w Kalifornii. Zwierzę weszło do sklepu  7-Eleven w Kalifornii i zadziwiło wszystkich. Zamiast urządzić demolkę, zdezynfekował łapy naciskając specjalny dozownik, a potem grzecznie stanął przy ladzie.

Ten niedźwiedź po prostu wszedł z kulturą do środka, przytrzymał drzwi i zdezynfekował ręce, czego jeszcze chcecie?!niedźwiedź sklep

– piszą żartobliwie użytkownicy TikToka, gdzie trafił ostatni przebój internetu.

Niedźwiedź hitem internetu 

Film przedstawia niecodzienną sytuację, która miała miejsce w Kalifornii. Co ciekawe, ma już ponad osiem milionów wyświetleń. Na nagraniu widać, jak do sklepu 7-Eleven w Olympic Valley próbuje dostać się niedźwiedź. Na początku zainteresował się on kubłami na śmieci, ale szybko zrezygnował i zaczął wdzierać się do środka sklepu. Nagle widzimy krzycząca kobietę, która znajduje się w zamkniętym sklepie. Jest to jej reakcja na fakt, że niedźwiedź otwiera drzwi do sklepu. Kobieta krzyczy: "Boże, on wie jak się otwiera! Idź stąd, wynocha!". Następnie zwierzę staje na dwóch łapach  tuż przy dozowniku na płyn dezynfekcyjny do rąk i zgodnie z zaleceniami pandemicznymi naciska go, uwalniając nieco płynu na łapy. Potem grzecznie staje przy ladzie.

Niedźwiedź na szczęście nie zaatakował nikogo, jednak przypominamy, że w przypadku spotkania z tym zwierzęciem w bliskiej odległości należy zachować ostrożność. Należy przede wszystkim mówić do niedźwiedzia spokojnie i łagodnie i wycofywać się powoli. Ważne jest jednak to, aby nie odwracać się do niego plecami. 

Sprawdź także: Nietypowy pojedynek na Alasce. Niedźwiedź zaatakował rowerzystę podczas jazdy

se.pl/fot.pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa 18-11-2021 20:30:00

Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody – Sejm uchwalił nowelizację

Ustawa o lasach i ustawa ochronie przyrody zostały uchwalone przez Sejm. Za nowelizacją zagłosowało 261 posłów, przeciw było 169, od głosu wstrzymało się 6.

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody. Zmienione przepisy są odpowiedzią na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień legislacyjnych zgodnie z wymogami "dyrektywy siedliskowej" i "dyrektywy ptasiej".

Ustawa o lasach i ochronie przyrody uchwalona 

Ustawa o lasach i ustawa ochronie przyrody zostały uchwalone przez Sejm. Za nowelizacją zagłosowało 261 posłów, przeciw było 169, od głosu wstrzymało się 6. Wcześniej posłowie odrzucili poprawki złożone przez KO i Polska 2050 dotyczące m.in. wykreślenia odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej, a także dodania artykułu stanowiącego, że gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki nie zwalnia z przestrzegania przepisów o ochronie przyrody. Odrzucenie poprawek rekomendowała Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.ustawa o lasach nowelizacja

Nowelizacja ustaw

Nowelizacja jest odpowiedzią na wezwanie KE do usunięcia uchybień legislacyjnych polegających na niezapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami "dyrektywy siedliskowej" i "dyrektywy ptasiej".

Nowela wprowadza m.in. wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni. Doprecyzowuje sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych, a także odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych. Ponadto, określa średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Czytaj także: Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody wracają do komisji

fot.pixabay.com 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.