PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Leśnicy w świetle polskiego prawa

Leśnicy w świetle polskiego prawa

Autor: Michał Szymański 2022-04-08 23:00:00
Leśnicy

Leśnicy to grupa zawodowa, która uważana jest za jedną z lepiej zarabiających – według badań od Lasów Państwowych lepszym pracodawcą w Polsce jest tylko KGHM.

Leśnicy pełnią bardzo istotną rolę w polskim społeczeństwie, dbając o lasy będące naszym dobrem narodowym. Jest to zawód wiążący się z dużym prestiżem oraz dobrym wynagrodzeniem. Jakim przepisom podlegają leśnicy? Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wykonywania tego zawodu odnaleźć możemy w ustawie z 28 września 1991 r. o lasach. Regulacje dotyczące Służby Leśnej zawarte są również w rozporządzeniach wydawanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Służba Leśna oraz prawa jej funkcjonariuszy

W strukturze Lasów Państwowych na mocy art. 45 ustawy o lasach utworzona została Służba Leśna. Zgodnie z ustawą w jej skład zalicza się pracowników zajmujących się sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych; prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów; zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia, a także sprawami nadzoru nad lasami, który reguluje szczegółowo art. 5 ustawy o lasach.

Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych – oznacza to, że atak na leśnika w trakcie służby wiązać może się z surowszą odpowiedzialnością karną. Należy podkreślić, że dotyczy to nie tylko funkcjonariuszy Straży Leśnej (o której będzie mowa w dalszej części niniejszego tekstu), lecz wszystkich leśników pracujących w Służbie Leśnej.

Pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych; bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania (w razie braku mieszkań będących w zarządzie Lasów Państwowych pracownikowi przysługuje równoważnik pieniężny – kwestie związane z przyznawaniem mieszkań bądź równoważnika pieniężnego szczegółowo regulowane są rozporządzeniem wydanym przez ministra właściwego do spraw środowiska); płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli przepracowali w Lasach Państwowych w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż trzy lata oraz jednorazowej odprawy, przy przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką w wysokości trzykrotnego, a powyżej 20 lat pracy w Lasach Państwowych – sześciokrotnego wynagrodzenia otrzymywanego za ostatni miesiąc zatrudnienia. Pracownikom Służby Leśnej używającym własnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tych pojazdów – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Pracownicy Służby Leśnej mają obowiązek noszenia mundury w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

Leśnicy

Jak zostać pracownikiem Służby Leśnej?

Podobnie jak w przypadku sędziów, prokuratorów, policjantów oraz wielu innych analogicznych zawodów również i droga do bycia leśnikiem uregulowana jest przepisami ustawy. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o lasach pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, która jest obywatelem polskim, ukończyła 21 lat, ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, cieszy się nienaganną opinią, zatrudniona jest w pełnym wymiarze pracy, posiada odpowiedni stan zdrowia oraz nie była karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.

Nadmienić należy, że nie każdy pracownik Służby Leśnej musi być absolwentem leśnictwa ani nawet posiadać stażu pracy w leśnictwie, aczkolwiek w przypadku części stanowisk taki wymóg przed potencjalnymi pracownikami jest stawiany.

Służba Leśna – leśnicy na straży prawa

W ramach Służby Leśnej powołana została specjalna formacja – Straż Leśna. Pracujący w niej leśnicy mają na celu zwalczanie przestępstw i wykroczeń zaliczanych do tzw. szkodnictwa leśnego (o którym mowa już była na łamach Świata Rolnika). Formacja tą kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu. Leśnicy służący w tej formacji posiadają takie kompetencje jak możliwość: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami; zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego; ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji; odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia; prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drzewo lub drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego; prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądem orzekającym w sprawach o wykroczenia w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego; noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy, na zasadach określonych w ustawie o Policji; dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych. Leśnicy służący w tej formacji mogą stosować środki przymusu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz na zasadach określonych w tej ustawie.

Czytaj też: Polscy leśnicy pomagają Ukrainie w ramach akcji ,,Plecak dla Ukrainy”

fot.Wikimedia/gov


Autor: Tomasz Racki

PGNiG: pogodzić cele klimatyczne z bezpieczeństwem energetycznym       


Autor: Kamila Ciężka

Dziś Dzień Żółwia. W Polsce swoje święto ma dziś żółw błotny


Autor: Świat Rolnika

MKiŚ: Program „Leśna szkoła z klimatem” w Goraju


BULT SMOGOWICZE