Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 07-08-2017 09:04:57

Dzień Pszczoły 2017. O pieniądzach na rozwój pszczelarstwa

pszczoła

Zgodnie z unijnymi przepisami we wszystkich krajach członkowskich opracowane zostały trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa. Na jaką pomoc można liczyć?

Zgodnie z unijnymi przepisami we wszystkich krajach członkowskich opracowane zostały trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa. Na jaką pomoc można liczyć?

 

8 sierpnia na terenie całej Polski obchodzony będzie Dzień Pszczół. O tym, jaką ważna rolę pełnią te owady, nikogo nie trzeba przekonywać. Bez pszczół nie byłoby życia na ziemi. Według ekspertów roczna praca zapylaczy dla polskiej gospodarki wyceniana jest  na ponad 4 miliardy złotych – o tyle uboższe byłyby plony  gdyby którego dnia zabrakło pszczół. 

Dlatego też podróżując po Polsce nikogo nie widok uli znajdujących się w przydomowych ogródkach, w sadach czy w pobliży pół uprawnych. Z roku na rok coraz więcej osób zainteresowanych jest hodowlą pszczół i produkcją miodu. Według szacunków Polskiego Związku Pszczelarskiego tym sektorem rolnictwa w naszym kraju zajmuje się 43 tys. osób.

Większość z nich to właściciele małych pasiek, traktujący hodowle pszczół jako hobby. Pszczelarzy zawodowych jest znacznie mniej, choć w ostatnich latach ich liczba też znacznie wrosła.

– Najwięcej pasiek pszczelarzy zawodowych jest zlokalizowanych w województwie warmińsko – mazurskim, dolnośląskim i lubelskim, najmniej w województwie opolskim, podlaskim, śląskim i lubuskim. Średnia wielkość pasieki wynosi 272 pnie. Największe znajdują się w województwie lubuskim (średnio prawie 430 uli), najmniejsze w województwie śląskim i podlaskim (około 200 pni). Pszczelarze zawodowi posiadają łącznie około 6,1% ogólnej liczby pni pszczelich w Polsce

– informuje resort rolnictwa.

Osoby zajmujące się pszczelarstwem mogą liczyć na wsparcie zarówno na rozwój hodowli jak i też walki z chorobami pszczół. Zgodnie z unijnymi przepisami we wszystkich krajach członkowskich opracowane zostały trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa. Na środki budżetowe programu pszczelarskiego składa się 50% środków pochodzących z UE i 50% środków krajowych.

W ramach tych programów wspierana jest głównie walka z warrozą, najgroźniejszą chorobą pszczół oraz odbudowa rodzin pszczelich. Ponadto wsparciem mogą być objęte, między innymi szkolenia pszczelarzy, analizy jakości miodu, zakup sprzętu pszczelarskiego czy przemieszczanie pszczół na pożytki. 

Od 2004 r. w ramach realizacji programów pszczelarskich, wypłacono łącznie 185 mln zł. Największym dofinansowaniem objęto zakup leków przeciwko warrozie (39,4% tej kwoty) oraz zakup pszczół (31,1%). Istotne środki (21,6%) przekazano również na wsparcie zakupu sprzętu pszczelarskiego.

W latach 2016/17-2018/19, w ramach realizacji Programu refundacji podlegają, między innymi, koszty:

  • szkoleń i konferencji pszczelarskich (refundacja 100%);
  • zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego (miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli lub ich elementów) (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej) – ze wsparcia może korzystać pszczelarz który jest posiadaczem co najmniej 10 pni pszczelich;
  • zakupów środków leczniczych warrozobójczych oraz nabycie środków do walki z warrozą wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) – w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji metodami ekologicznymi. Refundacja nie więcej niż 90% – wsparcie mogą otrzymać pszczelarze bez względu na ilość posiadanych pni pszczelich;
  • zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej) - wsparcie mogą otrzymać pszczelarze posiadający co najmniej 30 pni pszczelich. Zakupu ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku uli (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej) - wsparcie mogą otrzymać pszczelarze posiadający co najmniej 150 pni pszczelich;
  • zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich z takimi matkami (refundacja nie więcej niż 70% ceny jednostkowej) – pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego pni pszczelich;
  • analiz właściwości fizyko-chemicznych oraz analizy pyłkowej miodu (refundacja 80%) - wsparcie mogą otrzymać pszczelarze posiadający co najmniej 10 pni pszczelich.

Pszczelarze mogą pozyskać środki na rozwój i modernizację swoich gospodarstw pasiecznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Do najważniejszych instrumentów wsparcia należy zaliczyć:

1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Producenci rolni, w tym pszczelarze będą mogli realizować inwestycje wspierające konkurencyjność i rentowność gospodarstw rolnych m.in. w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Pszczelarz w ramach inwestycji może zrefundować m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli, koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku, koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat itp.

Wsparcie ma formę refundacji części kosztów poniesionych przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych przez młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych, albo
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji, i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji Programu wynosi 200 tys. zł.

Pomoc może być przyznana na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw). W ramach tego instrumentu o pomoc mogą ubiegać się gospodarstwa rolne, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.

Pomoc w ramach ww. instrumentu ukierunkowana jest na restrukturyzację gospodarstw, które dysponują niewielkim potencjałem, i w których, w efekcie realizacji pomysłu biznesowego, nastąpi poprawa rentowności gospodarstwa. Pomoc ma formę premii w wysokości 60 tys. zł. W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości początkowej. Pomoc może być przyznana m.in. wnioskodawcy, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym pasieki powyżej 80 rodzin. O pomoc może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.

3. Pomoc w ramach przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. W ramach tego instrumentu oferowane jest wsparcie dla rolników, domowników i ich małżonków, ubezpieczanych w KRUS na otwarcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa, w tym miodu, maksymalna kwota wynosi 300 tys. zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł.

 

MRiRW/Maks Weber/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.