Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Aleksandra Lipiec 22-03-2015 08:52:00

Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego

Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego uruchamiany jest przez Komisję Europejską bardzo sporadycznie i tylko w niektórych państwach członkowskich UE (np. Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia). Mechanizm dopłat obejmuje przede wszystkim jagnięcinę pochodzącą ze zwierząt nie starszych niż 12 miesięcy i stosowany jest w przypadku, gdy na rynku baraniny i mięsa koziego w UE wystąpi szczególnie trudna sytuacja.

KE w rozporządzeniu uruchamiającym mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania określa: wykaz produktów objętych mechanizmem, minimalne ilości produktów, na które można składać wnioski (oferty przetargowe), okres przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia. Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu.

Przedmiotem dopłat do prywatnego przechowywania może być baranina/kozina:
  • sklasyfikowana zgodnie z klasyfikacją EUROP,
  • pochodząca ze zwierząt, których chów prowadzony był przynajmniej przez ostatnie 2 miesiące na terenie UE i których ubój nastąpił nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni.

Przedsiębiorca zainteresowany uczestnictwem w mechanizmie dopłat powinien w określonym terminie złożyć w Agencji Rynku Rolnego wniosek (przy stawce dopłaty ustalonej przez KE) lub ofertę przetargową (przy stawce dopłaty ustalonej w drodze przetargu).

Wniosek (oferta przetargowa) powinien zostać złożony na ilości nie mniejsze niż ilości minimalne ustalone przez KE i zawierać m.in. nazwę produktu, deklarowaną ilość i okres przechowywania oraz stawkę dopłaty. Wraz z wnioskiem (ofertą przetargową) przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w wysokości ustalonej przez KE.

Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne, przyjmowane są przez ARR do realizacji poprzez zawarcie stosownych umów z przedsiębiorcami.

W przypadku ustalenia wysokości stawek dopłat w drodze przetargu, ARR na podstawie złożonych ofert przetargowych sporządza i przesyła do KE zestawienia obejmujące deklarowane ilości poszczególnych produktów oraz oferowane stawki dopłat. Po określeniu przez KE poziomu maksymalnej stawki dopłaty, ARR zawiera umowy z przedsiębiorcami, którzy zaoferowali stawkę równą lub niższą niż maksymalna stawka dopłaty ustalona przez KE.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do wprowadzenia do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy całkowitej ilości baraniny/koziny objętej umową i przechowywania jej na własny koszt i ryzyko przez umowny okres przechowywania.

Wprowadzanie baraniny/koziny do chłodni może odbywać się partiami. Umieszczenie w chłodni każdej partii baraniny/koziny przeprowadzane jest w obecności przedstawiciela służb kontroli technicznych ARR, którzy kontroluje ilość i jakość produktu. Ustalona przy wprowadzeniu do chłodni waga netto świeżej baraniny/koziny jest podstawa do naliczenia wysokości należnej kwoty dopłaty.
Umowny okres przechowywania liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym całkowita ilość baraniny/koziny objętej umową zostanie wprowadzona do chłodni. Podczas przechowywania baraniny/koziny w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania, przedstawiciele służb technicznych ARR przeprowadzą kontrole mające na celu stwierdzenie prawidłowej realizacji umowy.

W trakcie umownego okresu przechowywania przedsiębiorca może:
1) zadecydować o odkostnianiu baraniny/koziny, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy;
2) za zgodą ARR dokonać przemieszczenia baraniny/koziny pomiędzy chłodniami, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy;
3) ubiegać się o wypłatę zaliczkowej kwoty dopłaty. Zaliczkowa dopłata przysługuje po trzech miesiącach umownego okresu przechowywania, pod warunkiem złożenia w ARR zabezpieczenia w wysokości 110% kwoty zaliczkowej dopłaty, o którą ubiega się przedsiębiorca;
4) za zgodą ARR skrócić lub wydłużyć umowny okres przechowywania. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia w ARR wniosku o skrócenie/wydłużenie okresu przechowywania.

Po zakończeniu umownego okresu przechowywania przedsiębiorca otrzymuje dopłatę do ustalonej przy wprowadzeniu do chłodni wagi netto świeżej baraniny/koziny i faktycznie przechowywanej przez okres objęty umową. Wysokość należnej kwoty dopłaty wyliczana jest w zależności od stopnia wywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań wynikających z zawartej z ARR umowy.

Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy, co najmniej 90% umownej ilości baraniny/koziny oraz przechowywanie jej przez okres określony umową. W tym przypadku wysokość należnej kwoty dopłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej baraniny/koziny. Po rozliczeniu umowy zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem (oferta przetargową) zostaje zwrócone w całości.

Nie wywiązanie się przedsiębiorcy ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy powoduje redukcję należnej kwoty dopłaty oraz częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że zawarta we wniosku (ofercie przetargowej) deklaracja przedsiębiorcy została sfałszowana – dopłata nie zostanie wypłacona.

Dodatkowo przedsiębiorca zostaje wykluczony z mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny/koziny na okres jednego roku kalendarzowego od momentu wydania ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej nieprawidłowości.

Zapłata należnej kwoty dopłaty nastąpi przelewem na wskazane przez przedsiębiorcę konto bankowe, w terminie 120 dni od daty otrzymania od przedsiębiorcy kompletu wymaganych dokumentów.

Autor: ARR, fot. MF
 

Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.