PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Znakowanie ryb i produktów rybnych

Znakowanie ryb i produktów rybnych

Autor: Grzegorz Tomczyk 2015-10-02 00:00:00
Brak grafiki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że produkty rybołówstwa i akwakultury oferowane do sprzedaży konsumentowi w handlu detalicznym, lokalach gastronomicznych i stołówkach, muszą być odpowiednio oznakowane.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że produkty rybołówstwa i akwakultury oferowane do sprzedaży konsumentowi w handlu detalicznym, lokalach gastronomicznych i stołówkach, muszą być odpowiednio oznakowane.

Podmioty działające w łańcuchu dystrybucyjnym „od łowiska do półmiska” zobowiązane są przestrzegać wymagań określonych w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Ryby żywe, świeże, schłodzone, mrożone, wędzone, suszone i solone niezależnie od tego czy są wystawione do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych czy są oferowane luzem, powinny być opatrzone między innymi takimi informacjami jak:
- handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwa systematyczna (łacińska),

- metoda produkcji (gdzie złowiono lub wyhodowano),

- obszar połowu lub hodowli,

- kategoria narzędzia połowowego (w przypadku surowca poławianego).

Informacje te nie są wymagane w oznakowaniu produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych (czyli np. marynat i konserw rybnych) jednakże, jeżeli etykieta takiego produktu sugeruje użycie konkretnego gatunku, poprawnym będzie zamieszczenie informacji o handlowym oznaczeniu gatunku i nazwie systematycznej.

Produkt powinien zawierać pełną nazwę handlową zamieszczoną w „Wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców”. Wykaz ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Rybactwo/ Rynek i Przetwórstwo Rybne

Konsumenci stwierdzający nieprawidłowość w oznakowaniu ryb i produktów rybnych, mogą złożyć stosowną skargę do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minrol

Fot. RM