PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Strategiczne interesy krajów UE zagrożone? Europejscy rolnicy ostrzegają

Strategiczne interesy krajów UE zagrożone? Europejscy rolnicy ostrzegają

Autor: Adam Szewczyk 2020-06-01 15:19:20
Strategiczne interesy

Strategiczne interesy UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego zagrożone – ostrzegają rolnicy i spółdzielnie. Chodzi o przestawione przez Komisję Europejską strategie, które mogą zagrozić konkurencyjności rolnictwa i dochodom tego sektora. Zdaniem rolników, konieczna jest kompleksowa analiza skutków.

Strategiczne interesy europejskich krajów zagrożone?

Z oświadczenia, wystosowanego przez organizacje rolnicze wchodzące w skład Copa Cogeca wynika, że Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo ambitne strategie. Ich skuteczne wdrożenie zależeć przede wszystkim od rolników, właścicieli lasów i innych użytkowników gruntów. Aby zapewnić strategiczne interesy UE, potrzebne są jednak kompleksowe i niezależne analizy skutków podjętych działań. Zdaniem autorów komunikatu, brak wstępnej oceny skutków może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu i konkurencyjności rolnictwa, które już i tak przeżywa kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

Jak przekonuje Copa Cogeca, aby osiągnąć postawione sobie cele, Unia potrzebuje spójnej polityki oraz odpowiednio dofinansowanego rolnictwa i leśnictwa. Strategiczne interesy 02Kryzys wywołany pandemią udowodnił według autorów, że Unia Europejska nie może sobie pozwolić na braki w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Przewodniczący Copa, Joachim Rukwied podkreśla, że Komisja musi koniecznie przeprowadzić ocenę skutków:

Ze względu na fakt, że cele określone w tych strategiach będą miały znaczące skutki gospodarcze, społeczne lub środowiskowe, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji politycznej lub regulacyjnej w sprawie ustanowienia konkretnych celów dotyczących narzędzi, które rolnicy stosują w celu zapewnienia dostaw bezpiecznej, pożywnej i dostępnej cenowo żywności dla konsumentów UE, Komisja musi koniecznie przeprowadzić ocenę skutków. Koniecznie potrzebujemy wystarczających środków do walki ze szkodnikami i chorobami, które potencjalnie zagrażają naszym uprawom, sadom i zwierzętom gospodarskim. Rolnicy potrzebują odpowiednich narzędzi, prace nad którymi idą w parze z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Nasi decydenci muszą zapewnić nam kompleksowe podejście do łańcucha rolno-spożywczego, uwzględniające globalne rynki i lokalne realia oraz opierające swoją politykę na niezależnej nauce.

Strategiczne interesy zapewni WPR?

Wśród celów UE autorzy wymieniają zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego, dostaw surowców odnawialnych, tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także wdrażanie praktyk przyjaznych dla różnorodności biologicznej, środowiska naturalnego i klimatu.

Czytaj także: Młodzi rolnicy mogą dostać spore pieniądze! Sprawdź, jak to zrobić!

Komisja Europejska musi ustanowić jak największą liczbę obszarów chronionych. Pomoże to w ograniczeniu areału produkcji rolnej i leśnej, oraz zapewni strategiczne interesy kraju w tym segmencie. UE powinna zachęcać europejskich rolników do zaangażowania się w ten proces, a każdy rodzaj ochrony powinien brać pod uwagę wymogi gospodarcze i społeczne oraz cechy lokalne. Organizacja wskazuje, że należy ograniczyć zbędą biurokrację i postawić na innowacyjne technologie. Samych rolników zaś nie powinno obwiniać się za to, że pewnych celów nie udało się osiągnąć. Ci bowiem nie mają pełnego wpływu na zewnętrzne zjawiska naturalne.

Przewodniczący organizacji zaznaczył, że rolnicy potrzebują odpowiednich narzędzi oraz wsparcia, które pozwolą na zaangażowanie w równoważony system żywnościowy. Copa Cogeca wezwała KE do zapewnienia, że przyszłym celon strategii ,,Od pola do stołu” towarzyszyć będą kompleksowe analizy skutków, obejmujące sektor użytkowania gruntów. Poza tym, konieczne są również konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Uwzględnione muszą zostać skutki społeczne i gospodarcze niższych plonów ekologicznych i realia rynkowe.

Jednocześnie autorzy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę utworzenia obserwatorium bezpieczeństwa żywnościowego UE, które pomoże zapewnić strategiczne interesy krajów w tym zakresie. Zrzeszenie oceniło, że Wspólna Polityka Rolna nadal pozostaje najlepszym narzędziem do realizacji celów w zakresie ochrony środowiska. Zdaniem rolników, państwa członkowskie powinny uwzględniać i realizować również ambicje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Tylko w ten sposób dostatecznie zapewni się zarówno ochronę środowiska jak i strategicznych interesów krajowych.

copa-cogeca.eu/fot.pixabay