PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Lekarze weterynarii dostaną informacje o dostępności leków.

Lekarze weterynarii dostaną informacje o dostępności leków.

Autor: Daria Przeworska 2020-01-28 12:00:40
lekarze-weterynarii

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała dokument pt. „Wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa o kwestiach związanych z dostępnością leków zalecenia dla właściwych organów krajowych UE w celu zapewnienia odpowiednich informacji publicznych”.

Leki dostępne - informacja to podstawa

Zgodnie z treścią tego  dokumentu właściwe organy państw członkowskich powinny zapewnić ogółowi społeczeństwa powszechny dostęp do informacji na temat produktów leczniczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych niedostępnych w obrocie, bądź zagrożonych brakiem dostępności.

W celu realizacji powyższych działań, właściwe organy państw członkowskich zobowiązane są do zapewnienia ścisłej współpracy pomiędzy sobą, wytwórcami, dystrybutorami produktów leczniczych, a także lekarzami wolnej praktyki i właścicielami zwierząt. 

Inspekcja Weterynaryjna - informacja o niedostępności leków jest groźna

Jak podkreśla Inspekcja Weterynaryjna zwiększenie zaangażowania wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji produktów leczniczych pozwoli na uzyskanie pełnych informacji na temat  potencjalnych zagrożeń związanych z niedostępnością leków, a także na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do zapewnienia obecności na rynku alternatywnych produktów leczniczych. Informacje uzyskane w odpowiednim czasie mogą w zasadniczy sposób pomóc lekarzom weterynarii wolnej praktyki w planowaniu dalszego leczenia, a także racjonalizowania posiadanych zapasów produktów leczniczych.

- Mając na uwadze wytyczne EMA w zakresie sposobu przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z niedostępnością produktów leczniczych weterynaryjnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii utworzono dedykowany adres e-mail: brakwetleku@wetgiw.gov.pl, pod który należy przekazywać zgłoszenia o potencjalnej niedostępności na rynku produktów leczniczych weterynaryjnych. Przekazane informacje będą weryfikowane przez pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii, a w przypadku uzyskania (od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego) potwierdzenia przerwy w dostępności danego produktu leczniczego, stosowna informacja będzie umieszczana w wykazie dostępnym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii

– informuje Katarzyna Piskorz, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

W wykazie dostępnym na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii umieszczane  będą dane na temat produktów leczniczych weterynaryjnych, których niedostępność na rynku nastąpiła z przyczyn handlowych, produkcyjnych, w związku z wygaśnięciem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz wycofaniem/ wstrzymaniem produktu leczniczego w obrocie.

- Ponadto, zgodnie z zaleceniami EMA, w odniesieniu do każdego produktu leczniczego weterynaryjnego umieszczonego  w tym wykazie, będą wprowadzone dane na temat planowanego ponownego wprowadzenia produktu na rynek, oraz dane o alternatywnych produktach leczniczych aktualnie dostępnych na rynku. Przypadki niedostępności leków będą monitorowane i aktualizowane przez pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii

– dodaje Katarzyna Piskorz.

fot. freepik.com