PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /GUS: spis rolny 2020 – mniej gospodarstw rolnych

GUS: spis rolny 2020 – mniej gospodarstw rolnych

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-08-15 18:15:09
GUS

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zniknęły 192 tys. gospodarstw. Nieznacznie wzrosła średnia powierzchni gospodarstwa rolnego, do 12,4 ha – poinformował prezes GUS Dominik Rozkrut, przedstawiając w środę wyniki jakie przyniósł Spisu Rolny 2020.

Spis Rolny 2020

Jak mówił prezes GUS, spis pokazał, że w polskim rolnictwie następuje koncentracja, specjalizacja i regionalizację produkcji rolnej. Nadal utrzymuje się zróżnicowanie regionalne struktury gospodarstw - od rozdrobionej na obszarach południowo-wschodnich, do gospodarstw największych obszarowo na północno-zachodniej części kraju.

Z danych ostatniego spisu rolnego wynika, że w Polsce w 2020 r. było 1 mln 317 tys. gospodarstw rolnych (w tym 1 mln 310 tys. indywidualnych) – o 192 tys. mniej (12,7 proc.). Średnia powierzchnia gospodarstwa ogółem wynosiła 12,4 ha wobec 11,3 ha w 2010 r., zaś średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego ukształtowała się na poziomie 11,4 ha.

W porównaniu z wynikami spisu z 2010 r. wzrósł udział gospodarstw największych obszarowo (o powierzchni powyżej 15 ha użytków rolnych) oraz najmniejszych (do 1 ha użytków rolnych). Nadal jednak znacząca jest liczba charakterystycznych dla polskiego rolnictwa małych gospodarstw rolnych produkujących głównie lub wyłącznie na samozaopatrzenie związanych z nimi gospodarstw domowych.powszechny spis rolny 2020 gus

Co z produkcją?

Jak czytamy w raporcie GUS, zmieniają się powody, dla których taka nietowarowa produkcja jest prowadzona. Dawniej w większości przypadków było to istotne uzupełnienie niskich dochodów ludności wiejskiej (szczególnie gospodarstw domowych emerytów). Obecnie coraz częściej są to powody natury ekologicznej, zdrowotnej czy hobbystycznej. Wybuch pandemii COVID-19, który skłonił właścicieli do zatrzymywania, a ludność miejską do zakupu siedlisk z niewielką powierzchnią gruntów rolnych, wpłynie przypuszczalnie na utrzymywanie się wspomnianego zjawiska jeszcze w latach następnych.

W 2020 r. obserwowany był dalszy proces zmian w strukturze użytków rolnych oraz powierzchni zasiewów. Systematycznie zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych, które są zalesiane lub adaptowane na rozwój innych działalności gospodarczych niezwiązanych z rolnictwem. Wyłączone z produkcji rolniczej użytki rolne obejmują przede wszystkim grunty najniższej jakości.

Czytaj także: Powszechny Spis Rolny – są pierwsze dane

Areał użytków rolnych

Areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2020 r. wyniósł 14,6 mln ha i był mniejszy niż w 2010 r. o 178 tys. ha (o 1,2 proc.). W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się ponad 91 proc. powierzchni użytków rolnych. Nadal wysoki jest udział zbóż, który w 2020 r. wynosił 69 proc.

Co z uprawami?

W stosunku do 2010 r. zwiększyła się powierzchnia uprawy roślin przemysłowych – o ponad 10 proc., w tym buraków cukrowych – o ponad 19 proc. oraz rzepaku i rzepiku – o 3,7 proc. Aż o 91 proc. wzrosła powierzchnia upraw strączkowych. Więcej uprawia się też warzyw gruntowych – o 4 proc. Natomiast o 40 proc. mniej jest plantacji ziemniaków.

Co z hodowlą?

W porównaniu z wynikami spisu z 2010 r. odnotowano bardzo wysoki wzrost populacji drobiu – o ponad 29 proc. Wzrost ten stymulowany był systematycznym rozwojem sprzedaży drobiu na rynkach zagranicznych. Jak zauważył Rozkrut, Polska znajduje się obecne na pozycji lidera w produkcji drobiu w Unii Europejskiej i jest w światowej czołówce eksporterów mięsa drobiowego.

Wzrosło też pogłowie bydła (o 9,8 proc.). Jednocześnie spadła liczebność stada krów o 6,4 proc., co wskazuje na zachodzące zmiany w gospodarstwach prowadzących chów bydła w kierunku stopniowej redukcji stada bydła mlecznego na rzecz rozwoju produkcji bydła mięsnego.

W ciągu dziesięciolecia 2010–2020 nastąpił istotny spadek liczby świń - o 26,8 proc., w tym loch o 42,8 proc. Wynika on głównie z niskiej opłacalności tuczu i występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). Na redukcję pogłowia loch wpływa przede wszystkim popularyzacja systemu nakładczego w chowie świń. W 2020 r. do Polski sprowadzono 6,6 mln sztuk świń o wadze do 30 kg.

Działalność rolnicza jako źródło dochodów

Działalność rolnicza stanowiła główne źródło utrzymania, czyli źródło dochodów przekraczające 50 proc. dochodów ogółem, zaledwie dla niespełna jednej trzeciej gospodarstw. Odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z rolnictwa zmalał na przestrzeni lat 2010-2020 z 33,8 proc. do 30,4 proc. Pozostałymi źródłami dochodów były: praca najemna, emerytury i renty, działalność pozarolnicza, inne niezarobkowe źródła utrzymania (np. 500+).