Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 09-03-2021 16:03:16

Uprawnienia wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Uprawnienia

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje dla wierzycieli wiele konsekwencji. Są to w m.in. zawieszenie prowadzonych egzekucji z mocy samego prawa, brak możliwości wszczęcia nowych egzekucji, czy też czasowy brak możliwości uzyskania zaspokojenia swoich wierzytelności. W związku z tym wierzyciel, samodzielnie lub wraz z innymi w podobnej sytuacji, powinien z góry zaplanować strategię działania w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, które będzie zgodne z przepisami, ale i z jego jednostkowym interesem.

Co zrobić, gdy otwarto restrukturyzację kontrahenta, który jest naszym dłużnikiem?

Impulsem do sporządzenia niniejszego wpisu była niedawna burza medialna, dotycząca poszkodowania rolników z tytułu niezapłacenia należności za sprzedaż żywca wołowego do zakładu mięsnego, znajdującego się w województwie łódzkim. „Poszkodowanie rolników” miało nastąpić na skutek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec tego zakładu. W ramach zrealizowanego materiału telewizyjnego, jak również publikacji prasowych skupiono się jedynie na ocenie zachowania dłużnika. W mojej ocenie, w materiałach tych całkowicie pominięto omówienie skutków otwarcia postpowania restrukturyzacyjnego, jak również nie poruszono zagadnienia praw wierzycieli (rolników) w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z tym, w zwięzły sposób postaram się przedstawić, jakie uprawnienia ma wierzyciel w ramach wskazanego postępowania i jakie czynności powinien podjąć, żeby postępowanie to zakończyło się w sposób gwarantujący jak najwyższy stopień zaspokojenia przysługującej mu należności.kredyty rolnicze ke 2

Prawo do uzyskania informacji o sytuacji dłużnika

Wierzyciel powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy jego wierzytelność jest uznawana przez dłużnika. Żeby to ustalić, wierzyciel może zwrócić się o potwierdzenie tej okoliczności przez samego dłużnika lub do wyznaczonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym nadzorcy/zarządcy. Wierzyciel jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego, dlatego też ma możliwość przeglądania akt postępowania znajdujących się w sądzie, który otworzył dane postępowanie restrukturyzacyjne. W aktach tych będzie znajdował się wniosek restrukturyzacyjny, w którym zostały opisane przez dłużnika przyczyny niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Wierzyciel może również zapoznać się z dołączonym do wniosku wykazem wierzycieli, wstępnym planem restrukturyzacyjnymi oraz propozycjami układowymi przewidującymi sposób zaspokojenia przysługującej mu należności. Zapoznanie się z tymi informacjami pozwala na ustalenie wyczerpującej sytuacji dłużnika i możliwości obsługi ewentualnego układu. Mając takie informacje, z pewnością wierzyciel nie będzie głosował za układem „w ciemno”.

Dbałość o umieszczenie w spisie wierzytelności

W postępowaniu restrukturyzacyjnym nadzorca sądowy lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów dłużnika sporządza spis wierzytelności, który obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Samo ujawnienie przez dłużnika, że dany podmiot jest jego wierzycielem, nie oznacza że w 100% zostaniemy umieszczeni w spisie wierzytelności. W sytuacji gdy nie zostaliśmy umieszczeni w takim spisie, koniecznym jest wniesienie sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o jego złożeniu przez nadzorcę/zarządcę.

Dlaczego umieszczenie w spisie wierzytelności jest takie ważne? Otóż, gdy w tym postępowaniu nie dojdzie do zatwierdzenia układu, wówczas wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności stanowić będzie tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, co oznacza że wierzyciel będzie miał ułatwioną drogę dochodzenia należności od dłużnika, gdyż odpadnie konieczność wystąpienia przeciwko dłużnikowi z powództwem o zapłatę. Dzięki temu wierzyciel zaoszczędzi czas i pieniądze, które musiałby ponieść na opłaty sądowe i obsługę prawną.

Ustanowienie rady wierzycieli

Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego. To organ fakultatywny, natomiast jego powołanie jest niezbędne, gdy z taką inicjatywą wystąpi określona większość wierzycieli, tj. co najmniej trzech – bez względu na sumę wierzytelności, którą dysponują. Mniejsza ilość wierzycieli może żądać ustanowienia rady w sytuacji, gdy przysługuje im co najmniej 1/5 ogólnej sumy wierzytelności. Głównym zadaniem rady wierzycieli jest reprezentowanie interesu wierzycieli przed sędzią-komisarzem i sądem upadłościowym, udzielanie zezwolenia na dokonanie przez dłużnika określonej czynności, np. sprzedaż składników majątku dłużnika, ustanowienie zabezpieczeń na jego mieniu, czy też zaciągnięcie przez niego kredytów lub pożyczek. Podejmowane przez radę wierzycieli uchwały mają doniosłe znaczenie dla prowadzonego postępowania. Tym samym poprzez powołanie tego organu, wierzyciel może mieć istotny wpływ na przebieg restrukturyzacji dłużnika.

Złożenie propozycji układowych

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, propozycje układowe mogą złożyć:
1. dłużnik,
2. rada wierzycieli,
3. nadzorca bądź zarządca,
4. wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.

W związku z tym, dłużnik samodzielnie lub z innymi dłużnikami lub poprzez organy, na których powołanie ma wpływ, może kształtować w jaki sposób dojdzie do restrukturyzacji jego zobowiązania. O możliwości restrukturyzacji zobowiązań pisałem TUTAJ.

Głosowanie nad propozycjami układowymi

Głosowanie nad propozycjami układowymi jest najważniejszą czynnością w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, od której zależą dalsze losy przedsiębiorstwa dłużnika, jak również losy przysługującej wierzytelności wobec dłużnika. Moje doświadczenie zawodowe wskazuje, że wielu wierzycieli nie oddaje głosu nad układem. Tym samym pozostawiają oni losy restrukturyzacji aktywniejszym wierzycielom. Otóż, o przyjęciu układu decyduje zwykła większość wierzycieli głosujących, posiadających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności. Tym samym, jeżeli układ zostanie przegłosowany przez aktywniejszych wierzycieli, wierzyciel niegłosujący będzie związany jego postanowieniami.

Wpływ na wybór nadzorcy/zarządcy

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają rozwiązanie, które umożliwia wybór osoby pełniącej funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Co prawda jest to możliwe na etapie sporządzania przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, natomiast jak pisaliśmy TUTAJ dłużnicy mogą i często w praktyce sygnalizują wierzycielom konieczność złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. Wierzyciele w takiej sytuacji mogą dłużnikowi zagwarantować czynne uczestnictwo w tym postępowaniu, pod warunkiem gdy nadzorcą/zarządcą będzie konkretna osoba. Jeżeli do wniosku dłużnik dołączy pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, Sąd ma obowiązek powołania do pełnienia funkcji nadzorcy/zarządcy wskazaną osobę.

Warto również wspomnieć, że w sytuacji niezadowolenia z pełnienia przez daną osobę funkcji nadzorcy/zarządcy, np. z uwagi na brak dbania o interesy wierzycieli, Sąd ma obowiązek dokonać zmiany tej osoby, gdy powzięta została stosowna uchwała rady wierzycieli lub został złożony wniosek dłużnika, do którego dołączono zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że wierzyciel aktywny ma szereg możliwości związanych z restrukturyzacją dłużnika i zadbania o swoje interesy w ramach tego postępowania. Tym samym ważne jest, żeby od samego początku w sposób operatywny uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, gdyż daje to perspektywę szerszego zaspokojenia wierzytelności.

 

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 15:30:13

Nabór na wsparcie z PROW na łańcuchy dostaw tylko do końca stycznia

Do 31 stycznia można ubiegać się o wsparcie z PROW w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wnioski przyjmuje Centrala ARiMR. Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw przeznaczone jest dla grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Dana grupa operacyjna może uzyskać wsparcie tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór na wsparcie z PROW tylko do końca miesiąca

Wnioski o wsparcie z PROW można składać PROW 01osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania dokumentów.
Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw przeznaczone jest dla grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

• w ramach dostaw bezpośrednich lub
• przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
• w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
• w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
• w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto powinna mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dana grupa operacyjna może uzyskać wsparcie tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter ryczałtowy i wynosi 325 tys. zł, jeżeli w ramach realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów lub infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji czy pokrycia kosztów bieżących.

Czytaj też: Uproszczenia dla rolników zmniejszą biurokrację i wprowadzą ułatwienia

ARiMR/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 08:30:00

ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR przypomina, że tylko do 28 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD).

Do tej pory w bazie Agencji zarejestrowano 46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Kto może ubiegać się o pomoc ARiMR?

Przypominamy, że o pomoc ARiMR mogą ubiegać się dwie grupy wnioskodawców. Pierwsza to rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zainteresowani wsparciem mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. W ramach RHD maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł, natomiast przetwórcy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że do 7 lutego 2022 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed azotanami.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Dofinansowanie od ARiMR można otrzymaćRHD rolniczy handel detaliczny 02 m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych.

Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony również o możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, które niezbędne są dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane są do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczone są do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Pomoc ARiMR udzielana jest w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 30 listopada ubiegłego roku i pierwotnie miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.

Czytaj też: Koła Gospodyń Wiejskich mają coraz mniej czasu na rozliczenie swoich wydatków

arimr.gov.pl/fot.Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 20-01-2022 18:00:00

Petenci mają coraz więcej pytań. Polski Ład uprzykrza pracę urzędnikom

"Puls Biznesu" podaje, że związki zawodowe aparatu skarbowego oraz ZUS burzą się na Polski Ład. Objaśniania obywatelom zawiłości projektu jest czasochłonne.

Jak podaje dziennik, urzędnicy ZUS wytykają, że są zasypywani pytaniami petentów nie tylko o regulacje zawarte w Polskim Ładzie, ale też o zasady dofinansowania do cen gazu. Alarmują, że nie są w stanie podołać nadmiarowi obowiązków, a ZUS-owi grozi zapaść.

Polski Ład spędza sen z powiek urzędnikom

Urzędnicy skarbowi żądają zdjęcia z ich barków objaśniania Polskiego Ładu i żądają podwyżek płac. Ostrzegają, że w przeciwnym razie rozpoczną akcje protestacyjne.polskilad2 20.01

Gazeta przytoczyła stanowisko Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność.

"Sytuacja stała się krytyczna! Pracownicy zaangażowani do dyżurów w sprawie udzielania informacji na temat Polskiego Ładu zaczynają pracę o godz. 11, a kończą o 19. Przyznanie im kolejnych zadań w istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełniania ich podstawowych obowiązków. Pracownicy nie zostali odpowiednio przygotowani do udzielania informacji na temat Polskiego Ładu, a pośpiesznie prowadzone webinaria są farsą szkoleń. Domagamy się natychmiastowej likwidacji dyżurów w zakresie Polskiego Ładu, uruchomienia dodatków zadaniowych, wzrostu wynagrodzeń o 20 proc." – napisano w stanowisku.

Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ "Solidarność" Dominik Lach przyznał, że problem jest poważny, ponieważ urzędnicy skarbowi nie zostali przygotowani merytorycznie do udzielania rzetelnych informacji na temat zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład.

"W tych warunkach przerzucenie na nich odpowiedzialności za objaśnienia na rzecz obywateli jest niedopuszczalne" – stwierdził.

Czytaj także: Morawiecki: Polski Ład i tarcza antyinflacyjna to szansa na rozwój polskich rodzin

źródła:PAP/fot.twitter,zus_pl

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.