Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 22-05-2021 20:00:30

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne

Restrukturyzacja

Utrata płynności finansowej i rosnące zadłużenie – to problemy, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się podmioty prowadzące gospodarstwa rolne. Kto może skorzystać z publicznej pomocy finansowej? Na jakich zasadach może być ona przyznana? Jak z niej skorzystać, a także jakie wymagania należy spełnić?

Wprowadzenie

W kilku wcześniejszych artykułach wyjaśniałem zawiłości, ale także wskazywałem korzyści z przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego. W obliczu finansowych kłopotów zdecydowanie najlepiej bowiem skorzystać z możliwości, jakie daje sądowa restrukturyzacja. Może jednak się okazać, iż z różnych względów rolnik nie chce lub nie może skorzystać z korzyści płynących z restrukturyzacji sądowej. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów prowadzących działalność rolniczą, wprowadził wsparcie uregulowane ustawą o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Do jakich producentów rolnych skierowane jest wsparcie?

Zaproponowane wsparcie zostało skierowane do producentów rolnych, którzy:

1) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
2) mają miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) są właścicielami gospodarstwa rolnego;
4) są małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem;
5) co najmniej od 3 lat prowadzą działalność rolniczą;
6) są niewypłacalni.porady prawne

Jakie długi podlegają restrukturyzacji?

Restrukturyzacji podlegają długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Czytaj także: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne również dla rolnika

Z jakiego wsparcia mogą skorzystać zadłużeni producenci rolni?

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne i udzieleniu dopiero w dniu 8 kwietnia 2020 roku zgody przez Komisję Europejską niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o cztery formy pomocy, a mianowicie:

1) udzielanie przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytu, udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w wyniku prowadzenia działalności rolniczej (do wysokości 5 mln zł – stanowiącej w zależności od kategorii wnioskodawcy do 40% lub do 60 % kwoty udzielonego kredytu restrukturyzacyjnego – na okres do 10 lat, oprocentowanie wynosi 2% w skali roku);
2) udzielanie przez ARiMR pożyczek na sfinansowanie spłaty owego zadłużenia (na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia wnioskodawcy i jednocześnie nie wyższej niż 5 mln zł, oprocentowanie pożyczki wynosi 5,84 % w skali roku, pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą być łączone z innymi formami pomocy);
3) udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji zabezpieczającej spłatę bankowych kredytów restrukturyzacyjnych (do wysokości kwoty przyznanego kredytu restrukturyzacyjnego wraz z odsetkami, pod warunkiem zawarcia umowy o udzielenie gwarancji, ustanowienia na rzecz KOWR hipoteki na nieruchomości rolnej oraz wniesienia prowizji z tytułu gwarancji);
4) przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne pod warunkiem przeniesienia własności całości lub części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa (o ile dług nie przekroczy wartości nieruchomości rolnej pomniejszonej o sumy ustanowionej na niej hipoteki).
W celu uzyskania pomocy publicznej określonej w pkt 1, 2 i 3 podmiot prowadzący gospodarstwo rolne jest obowiązany opracować plan restrukturyzacji, który musi zostać zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacyjny powinien zawierać:

1) opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu;
2) analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne;
3) opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;
4) wskazanie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt 3, oraz prognozę efektów ekonomiczno-finansowych ich wdrożenia;
5) harmonogram wdrożenia działań, o których mowa w pkt 3, oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacji;
6) wskazanie okresu restrukturyzacji, w którym nastąpi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;
7) datę sporządzenia planu restrukturyzacji oraz podpis osoby sporządzającej plan restrukturyzacji i podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.

W przypadku ostatniego z rozwiązań, wniosek o przejęcie długu, powinien co najmniej zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne;
2) numer PESEL albo numer NIP podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) wykaz długów podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez ten podmiot;
4) wykaz nieruchomości rolnych, do których podmiot prowadzący gospodarstwo rolne posiada tytuł prawny, wraz z podaniem tego tytułu prawnego;
5) wskazanie kwoty zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia tego wniosku.

Do tego wniosku załącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości rolnych, a jeżeli dla danej nieruchomości jest założona księga wieczysta - aktualny na dzień złożenia wniosku odpis z tej księgi;
2) dokumenty potwierdzające wskazaną we wniosku kwotę zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia tego wniosku;
3) operat szacunkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określający wartość nieruchomości rolnej, która ma zostać przeniesiona;
4) oświadczenie podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, że nie toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne.
Co istotne, działalność rolnicza na przeniesionych gruntach na rzecz KOWR nie musi być przerwana, gdyż dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do dzierżawy przejętej nieruchomości, jak i dzierżawy z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna oraz z możliwości nabycia przejętej nieruchomości po upływie co najmniej 5 lat od dnia przeniesienia jej własności na rzecz Skarbu Państwa.

Podsumowanie

Ci spośród rolników, którzy borykają się z problemami zadłużenia gospodarstwa rolnego, mogą ochronić je przed wierzycielami i komornikiem, korzystając z szerokiego wachlarza rozwiązań, tj. restrukturyzacji sądowej, restrukturyzacji pozasądowej (uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne), a także restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych opisanej wyżej. Wybór odpowiedniej „ścieżki” zależy od sytuacji, w jakiej dany podmiot się znajduje oraz od tego, jakie cele chce zrealizować poprzez restrukturyzację. Zalecane jest skonsultowanie swojej sytuacji z prawnikiem – specjalistą w danej dziedzinie lub z doradcą restrukturyzacyjnym, który zarekomenduje najwłaściwszy sposób restrukturyzacji lub pomoże w sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego.

Fot. pixabay

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 15:30:13

Nabór na wsparcie z PROW na łańcuchy dostaw tylko do końca stycznia

Do 31 stycznia można ubiegać się o wsparcie z PROW w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wnioski przyjmuje Centrala ARiMR. Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw przeznaczone jest dla grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Dana grupa operacyjna może uzyskać wsparcie tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór na wsparcie z PROW tylko do końca miesiąca

Wnioski o wsparcie z PROW można składać PROW 01osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania dokumentów.
Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw przeznaczone jest dla grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

• w ramach dostaw bezpośrednich lub
• przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
• w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
• w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
• w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto powinna mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dana grupa operacyjna może uzyskać wsparcie tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter ryczałtowy i wynosi 325 tys. zł, jeżeli w ramach realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów lub infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji czy pokrycia kosztów bieżących.

Czytaj też: Uproszczenia dla rolników zmniejszą biurokrację i wprowadzą ułatwienia

ARiMR/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 08:30:00

ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR przypomina, że tylko do 28 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD).

Do tej pory w bazie Agencji zarejestrowano 46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Kto może ubiegać się o pomoc ARiMR?

Przypominamy, że o pomoc ARiMR mogą ubiegać się dwie grupy wnioskodawców. Pierwsza to rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zainteresowani wsparciem mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. W ramach RHD maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł, natomiast przetwórcy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że do 7 lutego 2022 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed azotanami.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Dofinansowanie od ARiMR można otrzymaćRHD rolniczy handel detaliczny 02 m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych.

Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony również o możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, które niezbędne są dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane są do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczone są do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Pomoc ARiMR udzielana jest w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 30 listopada ubiegłego roku i pierwotnie miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.

Czytaj też: Koła Gospodyń Wiejskich mają coraz mniej czasu na rozliczenie swoich wydatków

arimr.gov.pl/fot.Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 20-01-2022 18:00:00

Petenci mają coraz więcej pytań. Polski Ład uprzykrza pracę urzędnikom

"Puls Biznesu" podaje, że związki zawodowe aparatu skarbowego oraz ZUS burzą się na Polski Ład. Objaśniania obywatelom zawiłości projektu jest czasochłonne.

Jak podaje dziennik, urzędnicy ZUS wytykają, że są zasypywani pytaniami petentów nie tylko o regulacje zawarte w Polskim Ładzie, ale też o zasady dofinansowania do cen gazu. Alarmują, że nie są w stanie podołać nadmiarowi obowiązków, a ZUS-owi grozi zapaść.

Polski Ład spędza sen z powiek urzędnikom

Urzędnicy skarbowi żądają zdjęcia z ich barków objaśniania Polskiego Ładu i żądają podwyżek płac. Ostrzegają, że w przeciwnym razie rozpoczną akcje protestacyjne.polskilad2 20.01

Gazeta przytoczyła stanowisko Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność.

"Sytuacja stała się krytyczna! Pracownicy zaangażowani do dyżurów w sprawie udzielania informacji na temat Polskiego Ładu zaczynają pracę o godz. 11, a kończą o 19. Przyznanie im kolejnych zadań w istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełniania ich podstawowych obowiązków. Pracownicy nie zostali odpowiednio przygotowani do udzielania informacji na temat Polskiego Ładu, a pośpiesznie prowadzone webinaria są farsą szkoleń. Domagamy się natychmiastowej likwidacji dyżurów w zakresie Polskiego Ładu, uruchomienia dodatków zadaniowych, wzrostu wynagrodzeń o 20 proc." – napisano w stanowisku.

Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ "Solidarność" Dominik Lach przyznał, że problem jest poważny, ponieważ urzędnicy skarbowi nie zostali przygotowani merytorycznie do udzielania rzetelnych informacji na temat zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład.

"W tych warunkach przerzucenie na nich odpowiedzialności za objaśnienia na rzecz obywateli jest niedopuszczalne" – stwierdził.

Czytaj także: Morawiecki: Polski Ład i tarcza antyinflacyjna to szansa na rozwój polskich rodzin

źródła:PAP/fot.twitter,zus_pl

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.