Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 03-05-2021 06:11:55

Ograniczenia w działalności hoteli mogą utrudnić ubezpieczycielom wykonywanie obowiązków likwidacyjnych

Ograniczenia

W związku z koniecznością walki z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rząd wprowadza coraz bardziej restrykcyjne obostrzenia i ograniczenia m.in. w zakresie prowadzenia działalności przez wybranych przedsiębiorców. Ostatnia fala zakażeń spowodowała wprowadzenie obostrzeń do dnia 9 kwietnia br. Jednak zostały one przedłużone do 18 kwietnia. Co dalej – nie wiadomo.

Ograniczenia dla hoteli mogą być problemem dla rolników

Jedną z branż, która od miesięcy podlega restrykcjom, jest branża usług hotelarskich. Jest to zrozumiałe o tyle, że kontakty międzyludzkie, do których dochodzi w hotelach czy pensjonatach, muszą zostać ograniczone, zatem przez takie działania prywatne pobyty wypoczynkowe mogą zostać całkowicie wyeliminowane. Jednak należy pamiętać, że hotele służą nie tylko urlopowiczom, ale również w równym stopniu osobom podróżującym w celach służbowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512), do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich (…) jest dopuszczalne (…) wyłącznie w zakresie i w przypadkach ściśle określonych w Rozporządzeniu. Ustawodawca dostrzegł zatem potrzeby pobytów służbowych i przewidział w Rozporządzeniu katalog wyłączeń obejmujący wyjątki, w których przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mogą je świadczyć pomimo obowiązujących ograniczeń. Czy jednak ten katalog jest wystarczający?

Pojawia się pytanie - dlaczego jako specjaliści od prawa ubezpieczeń piszemy o ograniczeniach w działalności hoteli? Otóż, wbrew pozorom, te ograniczenia mogą mieć realny wpływ na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń, w szczególności w zakresie wypełniania ich ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego.ograniczenia hotele rolnicy 2

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, regulującym postępowanie likwidacyjne, po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń (…) podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Czytaj także: Ekspres do kawy – jak wybrać najlepszy i na co zwracać uwagę?

Liczne problemy

Wydawałoby się, że obowiązek zakładu ubezpieczeń związany z likwidacją szkody zgłoszonej przez klienta nie ma wiele wspólnego z ograniczeniami w korzystaniu z usług hotelowych, a jednak wychodząc poza schemat procedury likwidacji prostych, co do zasady, szkód powstałych w wyniku typowych zdarzeń ubezpieczeniowych (np. w ubezpieczeniach mieszkań czy ubezpieczeniach komunikacyjnych – gdzie albo ubezpieczony korzysta z coraz częstszych narzędzi do samodzielnego przesłania zdjęć i opisu szkody, albo zakład dysponuje dużą liczbą likwidatorów takich prostych typowych szkód), trzeba pamiętać, że ubezpieczyciele nierzadko zobligowani są likwidować szkody bardzo złożone, skomplikowane, wymagające specjalistycznej wiedzy rzeczoznawców i specjalistów, których nie ma wielu, i którzy muszą działać na terytorium całego kraju, a postępowanie likwidacyjne muszą podejmować w terminie wskazanym w ustawie.

Zresztą specyfika likwidacji szkód ubezpieczeniowych wymaga działań niezwłocznych, aby nie dopuścić do powiększania się szkody lub uniemożliwienia oszacowania jej przyczyn czy rozmiaru. Weźmy za przykład likwidację trudnej szkody w wyniku pożaru lub zalania w dużej fabryce czy serwerowni albo likwidację szkód w wyniku przymrozków czy gradobicia w uprawach rolnych, które muszą zostać niezwłocznie poddane oględzinom, w miejscowości oddalonej o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania rzeczoznawcy współpracującego z ubezpieczycielem. Trzeba pamiętać, że z jednej strony ubezpieczyciele muszą dołożyć należytej staranności, aby zgodnie z przepisami ustawowymi i też oczekiwaniami organu nadzoru, odpowiednio i terminowo przeprowadzić postępowanie likwidacyjne i wypłacić odszkodowanie czy świadczenie, z drugiej strony, dbając o jak najwyższą jakość usług, kierują do likwidacji szkody wąskiej specjalizacji rzeczoznawców, którzy nie zawsze dostępni są w miejscu wystąpienia zdarzenia. Naturalnie likwidator mógłby wykonać swoje obowiązki i wrócić do domu choćby i w nocy, jednak, jak wcześniej wspominaliśmy, często mamy do czynienia ze szkodami skomplikowanymi, a czas ich likwidacji nie ogranicza się do zrobienia kilku zdjęć, lecz wymaga długiej pracy rzeczoznawcy w miejscu zdarzenia. Często też, szczególnie w ryzykach pogodowych, na danym terenie znajduje się więcej poszkodowanych niż jeden. Czy zatem ustawodawca nie powinien jednak przewidzieć wyjątku w korzystaniu z usług hotelowych w takich przypadkach?

Przeglądając katalog wyłączeń, określony w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia, napotykamy choćby na pkt 21, czyli wyjątek dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; czy pkt 29, czyli wyjątek dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami. Są to przypadki, w których skorzystanie z noclegu w hotelu jest podyktowane koniecznością wykonania zadań służbowych związanych z naprawą czy przeglądem maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności medycznej czy też produkcji rolno-spożywczej. Te przykłady, jak najbardziej uzasadnione i podyktowane koniecznością zapewnienia społeczeństwu opieki medycznej i dostępu do żywności, nie są tak odległe od przypadków, gdy niezbędna jest szybka i sprawna likwidacja szkód choćby w przykładzie upraw rolnych, gdzie wypłacenie rolnikom odszkodowania pozwoli na ponowne zagospodarowanie zniszczonych upraw, z których przecież finalnie korzysta także społeczeństwo.

Restrykcje są przedłużane z tygodnia na tydzień, pewne działania są oczywiste, gdyż priorytetem dla wszystkich jest zwalczenie pandemii. Jednak jako prawnikom trudno nam nie wysunąć w tej sytuacji postulatu de lege ferenda. Dotyczy on branży ubezpieczeniowej, zakłady ubezpieczeń to nie są bowiem jedynie komercyjne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale podmioty pełniące istotną rolę w funkcjonowaniu rynku, choćby przez zapewnianie funkcji ochronnej czy prewencyjnej ubezpieczeń gospodarczych, szczególnie w tak trudnym epidemicznym czasie.

Agnieszka Wesołowska, adwokat, partner | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKIAutor: Polska Agencja Prasowa 26-01-2022 17:29:46

Dodatek osłonowy będzie wyższy przy złożonym wniosku do CEEB

Rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzózka poinformował, że mieszkańcy lokali ogrzewanych węglem mogą starać się o wyższy dodatek osłonowy

Mieszkańcy lokali ogrzewanych węglem mogą starać się o wyższy dodatek osłonowy. Niezbędnym warunkiem będzie złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu lub mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB). Wysokość dodatku osłonowego, przy jednoosobowym osobowym gospodarstwie domowym, wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. 

Wyższy dodatek osłonowy dla ogrzewających węglem

Jak wyjaśnił rzecznik klimatu i środowiska Aleksander Brzózka, odbiorcami dodatku osłonowego w podstawowej wysokości są te gospodarstwa domowe, które spełniają określone w ustawie kryteria dochodowe. Obecnie o wyższe świadczenie mogą ubiegać się osoby ogrzewające swoje domostwo węglem lub paliwami węglopochodnymi; źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Takie źródło musi być jednak wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.dodatek osłonowy resort klimatu

Rzecznik przekazał, że ustawa, nad którą prace zakończył Senat, pozwoli otrzymać wyższą kwotę dodatku osłonowego tym gospodarstwom, które nie uzyskały jeszcze wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale już złożyły do niej wniosek.

W przypadku gdy zainteresowani otrzymaniem dodatku osłonowego mieszkają w budynku korzystającym z ciepła z sieci ciepłowniczej, ogrzewany jest on drewnem, pelletem czy gazem, mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w podstawowych wysokościach (wskazanych w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym).

"W praktyce oznacza to, że mieszkańcy domów lub mieszkań, które są ogrzewane np. piecem węglowym, nie będą musieli mieć wpisu do CEEB wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o taki wpis, aby otrzymać wyższe świadczenie. Te ważne i niezbędne zmiany w prawie są częścią dużego pakietu rozwiązań służących ochronie odbiorców w aktualnej sytuacji" – powiedział rzecznik MKiŚ.

Wsparcie zależne od dochodu 

Wysokość dodatku osłonowego, przy jednoosobowym osobowym gospodarstwie domowym, wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie 2-3 osobowym jest to 600/750 zł, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Przy gospodarstwie 4-5 osobowym 850 zł/1062,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Natomiast, przy gospodarstwie 6 i więcej osobowym 1150 zł/1437,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy – w wysokości 500, 750, 1062,50, 1437,50 zł – przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich głównym źródłem ogrzewania jest źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wskazane w ustawie o dodatku osłonowym.

Czytaj także: Inflacja uderza w Europę i USA. Wzrost cen zagraża światowym gospodarkom

PAP/fot.pixabay.com


Autor: Michał Rybka 26-01-2022 12:00:00

ARiMR wznawia udzielanie pożyczek dla producentów świń z obszarów ASF

ARiMR informuje o wznowieniu udzielania nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, na obszarach objętych ASF.

Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na 2022 r., a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki. W pierwszej kolejności udzielane będą pożyczki dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych w IV kwartale 2021 r.

Warunki udzielani pomocy przez ARiMR

ASF nie daje o sobie zapomnieć, dlatego pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas udzielono 753 pożyczek na blisko 142,08 mln zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.ARiMR2 26.01

Agencja informuje, że nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a należyte dokumenty powinno składać się w oddziałach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Pożyczka ma charakter nieoprocentowany. Tym samym Agencja nie może pobierać od niej prowizji. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do zawartej między pożyczkobiorcą i Agencją. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji.

Czytaj także: ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

źródła:gov.pl/fot.pixabay.com

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 26-01-2022 07:00:27

Program „Czyste Powietrze” ponownie ruszył! Nawet 69 tys. na remont dachu

Od wtorku ruszył nabór w trzeciej edycji programu "Czyste Powietrze", który będzie uprawniać do otrzymania nawet 69 tys. zł na termomodernizację domu.

Program "Czyste powietrze" rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji - na dwie kategorie. W pierwszej części to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla takiej grupy osób przewidziana jest dotacja podstawowa do 30 tys. zł. Druga część programu z podwyższonym poziomem dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gosp. jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja – nawet do 37 tys. zł.

Dotacje na remont

Trzecia edycja, która właśnie startuje, przewiduje do 69 tys. zł dotacji dla osób o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę i dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że trzecia odsłona programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

Wyjaśniono, że w pierwszej kolejności, od 25 stycznia, rozpocznie się nabór wniosków dla osób, których przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dodano, że liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania (trzecia edycja programu "Czyste Powietrze" do 69 tys. zł) zwiększono do pięciu z trzech obowiązujących w pozostałych częściach programu. Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie jednak dostępny w ścieżce bankowej, czyli kredycie "Czyste Powietrze" dostępnym w przypadku pozostałych części programu.

Czyste Powietrze wchodzi w życie

Narodowy Fundusz informuje, że przy nanfosgiw czyste powietrzeborze dla trzeciej części programu ,obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania"). Dokument ten oraz warunki programu są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce "Weź dofinansowanie". Dostępne są one również na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z zapowiedzią, drugi etap wdrażania "Czystego Powietrza" dla osób o najniższych dochodach ma obejmować m.in. prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Od 25 stycznia finansowanie z "Czystego Powietrza" będzie można uwzględnić kiedy łączyć się ono będzie z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Projekt będzie można też później rozliczyć, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Nowa odsłona programu przewiduje także dopuszczenie do refinansowania kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny.

Program "Czyste powietrze" ruszył we wrześniu 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie wymiany przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, tak aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog, a także wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Do tej pory w programie złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania. Najwięcej, bo ponad 64,5 tys. z na ok. 885 mln złożono w woj. śląskim. W skali całego kraju podpisano dotąd ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.

Czytaj również: Wybrane banki spółdzielcze zrzeszenia SGB oferują kredyt "Czyste Powietrze"

PAP/fot.gov.pl

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.