Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 19-04-2017 10:57:59

Na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć spółdzielnie rolników

Na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć spółdzielnie rolników

Podpowiadamy, na jakich zasadach mogą działać spółdzielnie rolnicze i na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć.

Podpowiadamy, na jakich zasadach mogą działać spółdzielnie rolnicze i na jakie zwolnienia podatkowe mogą liczyć.

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Czy zapisy obowiązującej ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) nie są wystarczające? Co nowego wnosi ministerialny projekt?

Z uwagi na fakt, że rolnicy są grupą słabszą ekonomicznie od innych grup zawodowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kładzie duży nacisk na tworzenie i wspieranie wspólnych struktur gospodarczych, w szczególności organizowanych w formie spółdzielni. Należy bowiem podkreślić, że spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności stwarza realne szanse  na aktywność gospodarczą i społeczną poprzez budowanie spójności i integralności społecznej obszarów wiejskich. Ponadto spółdzielczość wnosi do gospodarki rynkowej czynniki poprawiające funkcjonowanie rynku, takie jak wzmacnianie pozycji rynkowej podmiotów o relatywnie niższym potencjale ekonomicznym poprzez stwarzanie im możliwości szerszego uczestniczenia w obrocie gospodarczym. Odpowiedzią na potrzebę wzmacniania pozycji rolnika na rynku oraz podniesienia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a także niwelowania zagrożeń, jakie przynosi coraz bardziej wymagający rynek, są przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązania legislacyjne umożliwiające tworzenie przez rolników wspólnych struktur gospodarczych w postaci spółdzielni rolników.

Najważniejsze rozwiązania:

1. Kompleksowe uregulowanie odnośnie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych (obecnie na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze występuje fragmentaryczność spółdzielczej działalności w obszarze rolnym, która obejmuje np. rolnicze spółdzielnie produkcyjne czy spółdzielnie kółek rolniczych). Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych przepisami projektowanej ustawy stosuje się obowiązujące regulacje ustawy Prawo spółdzielcze (np. w zakresie trybu zakładania i rejestrowania spółdzielni, lustracji).

2. Zakres podmiotowy - spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób:

 •  fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów
  o podatku rolnym lub prowadzących działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów lub prowadzących chów lub hodowlę ryb;
 • fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, prowadzących działalność
  w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników;
 •  o zmiennym składzie osobowym i  zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

3. Główne cele funkcjonowania spółdzielni rolników to prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz swoich członków w zakresie planowania przez nich produkcji, dostosowanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży, organizacja sprzedaży produktów swoich członków oraz koncentracja popytu i organizacja zakupu środków do produkcji rolnej. Spółdzielnie rolników, na rzecz swoich członków, będą mogły również prowadzić przetwórstwo produktów, przechowywać je, konfekcjonować i standaryzować, prowadzić handel produkcją swoich członków i produktami uzyskanymi z jej przetwórstwa czy też świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów.

4. Spółdzielnię rolników będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników. Podmioty te, dzięki właściwemu zorganizowaniu się również pod względem liczby członków, będą w stanie odpowiednio dostosować produkcję do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości
i asortymentu, a także ograniczać koszty produkcji wykorzystując efekt skali oraz przeciwdziałać spekulacjom na rynkach rolnych. Ponadto należy zaznaczyć, że ww. propozycja powinna ograniczyć możliwość tworzenia przypadkowych podmiotów, powołanych do życia jedynie w celu skorzystania z przewidzianych w projekcie ulg podatkowych,

5. Wprowadzenie zachęt do zakładania spółdzielni rolników poprzez wprowadzenie określonych zwolnień podatkowych odnośnie do:

 • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnione
  z podatku będą dochody spółdzielni rolników pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, dla których spółdzielnia rolników została założona, wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej członków,
 • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - zwolnione
  z podatku będą budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 projektu ustawy, stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników,
 • ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - zwolnieniem objęte będzie nabywanie praw do wkładów w spółdzielni rolników.

Proponowane ulgi podatkowe w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości dotyczą podmiotów gospodarczych, których wielkość będzie odpowiadać definicji mikroprzedsiębiorstwa określonego w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie preferencyjnych warunków na początkowym etapie działalności nowopowstałych podmiotów. Natomiast w momencie dalszego rozwoju
i przekroczeniu wytycznych warunkujących posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa, podmioty te będą już operować na rynku na zasadach ogólnych.

6. Spółdzielnia rolników będzie posiadała następujące zasadnicze fundusze własne:

 • fundusz udziałowy - na który składają się wpłaty udziałów członkowskich;
 • fundusz zasobowy - na który składają się wpłaty wpisowego dokonane przez członków oraz nie mniej niż 10 % nadwyżki bilansowej;                                          
 •  fundusz wzajemnościowy - na który składają się wpłaty w wysokości nie mniejszej niż 3 % nadwyżki bilansowej. Spółdzielnia rolników będzie mogła tworzyć inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie.

7. Zmiany dostosowawcze obowiązujących ustaw:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w zakresie dostosowania obowiązujących regulacji do zaproponowanej w projekcie nowej instytucji prawnej, dotyczącej możliwości zbywania udziałów
  w spółdzielni rolników,
 • ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wskazując, że jednym
  z zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest wspieranie powstawania i rozwoju spółdzielni rolników i ich związków,
 • ustawy Kodeks cywilny – poprzez uznanie, że przy umowach kontraktacji między producentem rolnym a kontraktującym przez producenta rolnego rozumie się również spółdzielnię rolników lub związek takich spółdzielni.

8. W skład rady nadzorczej spółdzielni, jako organu kontrolnego, będą mogli wchodzić jedynie członkowie spółdzielni będący rolnikami (członkowie nie będący rolnikami nie będą wybierani do rady nadzorczej). Ma to zapewnić spółdzielni charakter rolniczy i dbałość o interesy rolników.

Oczekiwane efekty wejścia w życie projektu ustawy

 • zwiększenie zorganizowania producentów rolnych, wzmocnienie procesu tworzenia MŚP, w tym szczególnie mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich, a tym samym wzmocnienie przedsiębiorczości,
 • zwiększenie żywotności ekonomicznej gospodarstw, co zmniejszy ryzyko wpływu ewentualnych negatywnych zjawisk ekonomicznych na stabilność funkcjonowania podmiotów,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku produktów rolnych, a co za tym idzie dochodowości gospodarstw,
 •  zwiększenie samoświadomości organizowania się rolników we wspólne struktury gospodarcze, szybszy rozwój obszarów wiejskich, a tym samym zmniejszanie dysproporcji w relacji do regionów zurbanizowanych,
 •  w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego przewiduje się także, iż spółdzielnia jako podmiot zrzeszający producentów rolnych, będzie mogła zgłaszać zapotrzebowanie na środki do produkcji w ilości relatywnie większej niż czyniłby to pojedynczy producent. Z tego też względu podmioty takie będą atrakcyjnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorstw działających w otoczeniu rolnictwa (np. producentów/dostawców nawozów, środków ochrony roślin czy też firm transportowych). W konsekwencji przyczynić się to powinno do rozwoju tych podmiotów,
  co jednocześnie może zwiększyć wpływy m.in. z podatku dochodowego jak również podatków pośrednich (np. VAT),
 •  w zakresie rynku pracy przewiduje się ograniczenie bezrobocia oraz zmniejszenie wydatków państwa na świadczenia socjalne. Spółdzielnie rolników prowadzą swoją działalność jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną. Wobec powyższego, obowiązane są stosować m.in. regulacje w zakresie polityki finansowej, w tym np. przepisy ustawy o rachunkowości. W wielu przypadkach powoduje to konieczność zatrudniania wykwalifikowanej kadry.

 

MRiRW/Maks Weber/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 07-12-2021 07:00:00

Hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc finansową z ARiMR

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogłosił, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc finansową z ARiMR

Wysokość pomocy ustalono na 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). O taką pomoc wnioskowali Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkaniu z Wicepremierem. Łączne szacowane koszty pomocy dla hodowców trzody wyniosą ok. 400 mln zł.

Którzy hodowcy trzody chlewnej mogą liczyć na pomoc?

Na pomoc finansową z ARiMR mogą liczyć hodowcy trzody chlewnej utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

– urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
– których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Na jakiej zasadzie będzie udzielana pomoc finansowa?

Pomoc będzie udzielana na wniosek producentaHodowcy trzody chlewnej 022 rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.

Hodowcy trzody chlewnej będą musieli wypełnić prosty wniosek. Będzie on zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

– oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc;
– numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
– oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.;
– oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przypomnijmy, że niedawno Wicepremier Kowalczyk ogłosił, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają wyższe dopłaty w związku z ASF.

Czytaj też: Dopłaty 2021 – ponad 12 mld zł zaliczek trafiło na konta rolników

krir.pl/fot.Pixabay/Pixnio


Autor: Emilia Gromczak 06-12-2021 14:04:21

Dofinansowanie na płyty obornikowe i zbiorniki już od 10 grudnia

Już 10 grudnia można składać wnioski w ARiMR na dofinansowanie na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz gnojowicę.

ARiMR będzie przyjmowała od 10 grudnia do 7 lutego 2022 r. wnioski o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Środki na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz gnojowicę mogą otrzymać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami.

Dofinansowanie na płyty obornikowe i zbiorniki

10 grudnia można składać wnioski w ARiMR na środki na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz gnojowicę. Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Niestety wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na m.in. przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych oraz płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. Dodatkowo można zakupić nowe maszyny i urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. 

Wysokość pomocydofinansowanie obornik

Tak samo, jak w ubiegłym roku, maksymalna wysokość pomocy to 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW. Dofinansowanie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jest to 50%. Z kolei w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika jest to 60%.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 10 grudnia do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Oceniając wnioski będzie brana pod uwagę m.in. liczba zwierząt w gospodarstwie. Można uzyskać dodatkowe punkty, jeśli wcześniej nie występowało się o taką pomoc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaznacza, że o pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów.

Sprawdź: Zakwaszanie gnojowicy to sprawdzony sposób na zminimalizowanie strat azotu

wir.org.pl/fot.pixabay.com 


Autor: Sebastian Wroniewski 06-12-2021 12:30:58

Dopłaty do loch nadal budzą wątpliwości polskich hodowców

Minister Henryk Kowalczyk ogłosił kilka dni temu pomoc finansową dla hodowców świń, w formie dopłaty do loch w wysokości 1000 zł do lochy i w powiązaniu z produkcją prosiąt.

Szef resortu wyjaśnił, że wsparcie wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Jak mówił minister na konferencji prasowej, w obecnie trudnym okresie dla hodowców trzody chlewnej spowodowanym między innymi ASF, ale także utrzymującą się pandemią koronawirusa, która ogranicza rynku zbytu, w całej UE notuje się trwający od kilka miesięcy spadek cen trzody chlewnej, często poniżej kosztów produkcji. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej propozycja tej pomocy jest ruchem w dobrym kierunku, ale pomysł nadal budzi pewne wątpliwości. Według WIR, warunki przyznawania pomocy wymagają korekt. Pismo w tych sprawach skierowane zostało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dopłaty do loch budzą wątpliwości

Jak wskazuje WIR, dopłaty do loch powinny mieć charakter długofalowy, a nie jednorazowy.

Szef resortu wyjaśnił, że wsparcie wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Jak mówił minister na konferencji prasowej, w obecnie trudnym okresie dla hodowców trzody chlewnej spowodowanym między innymi ASF, ale także utrzymującą się pandemią koronawirusa, która ogranicza rynku zbytu, w całej UE notuje się trwający od kilka miesięcy spadek cen trzody chlewnej, często poniżej kosztów produkcji.,,Proponujemy wydłużenie terminu urodzenia prosiąt w wspieranym gospodarstwie rolnym do końca 2022 r. lub ogłoszenie, że po zakończeniu tego naboru wniosków, odbędzie się drugi nabór. Obecnie ustalony termin daje naszym zdaniem zbyt krótką perspektywę producentom, którzy stają w tej chwili przed decyzjami o utrzymaniu tego kierunku produkcji. Proponujemy również objąć pomocą rolników, którzy zaniechali produkcji przed listopadem br. Być może taka pomoc spowoduje, że zechcą wrócić do tego kierunku działalności rolniczej. Wszelkie prognozy makroekonomiczne wskazują, że zawirowania ekonomiczne na rynkach zbóż, pasz, gazu czy energii potrwają jeszcze jakiś czas. Naszym zdaniem, dopiero po żniwach przyszłego roku sytuacja ta ma szansę się ustabilizować. Wydłużenie tego warunku będzie stanowiło pozytywny bodziec do utrzymania produkcji w dłuższej perspektywie czasu. Ogłoszony program, aby przynieść rzeczywiste efekty w postaci zachowania i rozwój rodzimej, niezależnej produkcji trzodowej, powinien mieć charakter przynajmniej 2-letni. Proponujemy również, aby jednym z warunków przyznania pomocy było posiadanie przez gospodarstwo rolne zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego. Taki warunek zmobilizuje dodatkowo rolników do podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstw przed ASF” – uzasadnia Wielkopolska Izba Rolnicza.

Pomoc dla hodowców z obszarów ASF

Ponadto WIR zwróciła się również do Ministra zDoplaty do loch  prośbą o rozważenie możliwość wprowadzenia równolegle, mechanizmu dopłat dla rolników ze wszystkich stref objętych ograniczeniami ASF, którzy czasowo zawiesili produkcję. Jak wskazuje Izba, wprowadzenie ograniczeń momentalnie skutkuje problemami ze sprzedażą prosiąt, tuczników, itp. Pojawiają się też problemy ze zbytem oraz ceną. WIR uzasadnia, że rolnicy produkujący trzodę chlewną na tych terenach wielokrotnie nie są w stanie kontynuować hodowli, a czasowa rekompensata za zawieszenie działalności sprawi, iż będzie to zawieszenie jedynie czasowe, a nie całkowita rezygnacja z tego rodzaju profilu działalności.

,,Nasz trzeci postulat dotyczy uznawania siły wyższej w przypadku rolników, którzy mają obecnie problemy z dochowaniem zobowiązań wynikających z umów dotacyjnych zawartych z ARiMR. Wielu rolników, którzy nastawili się na produkcję i sprzedaż prosiąt, nie jest dzisiaj w stanie ich sprzedawać, ze względu na ASF oraz rezygnowanie z produkcji przez dotychczasowych odbiorców. Zwracaliśmy się z taką prośbą już wielokrotnie, wskazując na siłę wyższą jako uzasadnienie takiego zwolnienia i otrzymywaliśmy zawsze odpowiedź, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. Niestety Dyrektorzy OR nie chcą podejmować takich decyzji na korzyść rolnika, bez solidnej podstawy prawnej. Kwestia ta nabrała zasadniczego znaczenia w chwili obecnej, kiedy wielu rolników, którzy kupowali prosięta rezygnuje z produkcji w obliczu rosnących cen zbóż, pasz i energii” – argumentuje WIR.

Czytaj też: Kowalczyk: Będą wyższe dopłaty dla hodowców świń

wir.org.pl/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.