Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 30-05-2017 08:00:02

Emerytury rolników – korekta jest niezbędna

emerytura-rolnicza

Zmiana dotyczy świadczeń emerytalnych rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy poza pracą rolniczą wykonują także inne zatrudnienie lub działalność objętą obowiązkiem ubezpieczenia w ZUS.

Zmiana dotyczy świadczeń emerytalnych rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy poza pracą rolniczą wykonują także inne zatrudnienie lub działalność objętą obowiązkiem ubezpieczenia w ZUS.

Rolnicy z Mazowsza uważają , że konieczne jest wprowadzenie zmiany  w przepisach dotyczących systemu ubezpieczeń zmierzającej  do poprawy sytuacji osób ubezpieczonych w KRUS  tzw. „dwuzawodowców”, a urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Korekta  ta ma umożliwić im uzupełnienie  stażem  w KRUS ubezpieczenia w ZUS  uprawniającego do  otrzymania minimalnej gwarantowanej przez Państwo  emerytury wynoszącej obecnie 1000 zł brutto, bądź doliczenia do ubezpieczenia w KRUS ubezpieczenia z systemu powszechnego

 

– Obecnie z uwagi na trudną sytuację wielu gospodarstw małych i średnich coraz więcej rolników z konieczności decyduje się na łączenie pracy w gospodarstwie z pracą na etacie poza gospodarstwem, przechodząc z urzędu do powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego. Za wykonywaną pracę najczęściej otrzymują najniższe wynagrodzenie. Obowiązujące przepisy ubezpieczeniowe w szczególności dla rolników ( mężczyzn i kobiet) urodzonych po 31 grudnia 1948 r. są społecznie krzywdzące. Wynika to z wprowadzonych zmian w prawie

 

– mówi Stanisław Guzel , przewodniczący Rady Powiatowej MIR Powiatu Pułtuskiego.

Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych ( Dz.U z 2008 r. Nr.228, poz.1507), która poprzez art. 33 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20.12.1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U z 2008 r. nr. 50, poz. 291 z późń zm.). Utrzymane zostały zasady przyznawania emerytur i rent rolnikom urodzonym  przed 1949 r. , dające możliwość sumowania okresów ubezpieczenia w ZUS i KRUS. Osoby te maja prawo do jednej emerytury rolniczej lub emerytury z ZUS za okresy podlegania ubezpieczeniu w KRUS lub ZUS.

Zmiany wprowadzone powyższą ustawą  dotyczące  osób urodzonych po  31 grudnia 1948 roku, są w ocenie rolników bardzo niekorzystne. Zmianą w art. 25 w/w ustawy o ubezpieczeniu społecznym  przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej zabrano prawo do  doliczania do wymaganego w KRUS oprócz wieku, 25 letniego stażu, okresów podlegania ubezpieczeniu w ZUS, okresów odbywania czynnej służby wojskowej, działalności kombatanckiej.  Powyższe okresy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku  mogą być doliczone tylko w przypadku ustalania prawa do renty rolniczej.

W ocenie Mazowieckiej Izby Rolniczej coraz więcej osób ubezpieczonych  „dwuzawodowców”  będzie osiągało wiek emerytalny i mimo opłacania przez całe swoje zawodowe życie składek na ubezpieczenia społeczne będzie miało problem z otrzymaniem chociażby gwarantowanej minimalnej emerytury w systemie powszechnym. Po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego wynoszącego od października 2017 r. 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, KRUS każdej osobie urodzonej po 31 grudnia 1948r., która nie ma wymaganego  rolnego stażu ubezpieczeniowego nie może  przyznać emerytury,  mimo opłacania  składek ubezpieczeniowych  w systemie powszechnym.

Takiemu rolnikowi, jak zaznacza samorząd rolniczy, ZUS wypłaci emeryturę pracowniczą i ewentualnie emeryturę kapitałową, stosowną do wysokości zgromadzonego kapitału. Emerytura w ZUS ustalana jest dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. według zreformowanych zasad ubezpieczenia. Liczona jest w oparciu o zgromadzone składki i stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia  ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS. Wysokość takiej emerytury, jaką taki rolnik otrzyma, ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne rolników. Doliczone przez ZUS wedle aktualnie obowiązujących przepisów zwiększenie wynosi  1 % najniższej emerytury za każdy rok opłacania składek dla rolników i tak za 20 lat opłacania tych składek  wyniesie 200 zł  brutto.

 

– Biorąc pod uwagę fakt, że większość rolników „dwuzawodowców” pracuje za minimalne wynagrodzenie oraz posiadać będzie stosunkowo  krótki staż ubezpieczeniowy, wysokość emerytur mimo opłacania przez całe życie zawodowe składek na ubezpieczenie w systemie rolniczym, a następnie powszechnym otrzyma bardzo niską  emeryturę, mniejszą niż gwarantowaną przez Państwo. Aby otrzymać minimalną  emeryturę w systemie powszechnym ubezpieczony rolnik „dwuzawodowiec” musi również po osiągnięciu wymaganego  wieku, legitymować się od października 2017r., 25 letnim stażem ubezpieczenia  dla mężczyzn i 20 letnim dla kobiet. ZUS w takiej sytuacji nie dolicza stażu ubezpieczenia w KRUS

 

– informuje MIR.

Dlatego też konieczna jest wprowadzenie zmian w systemie rolniczych ubezpieczeń dotyczących świadczeń emerytalnych rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy poza pracą rolniczą wykonują także inne zatrudnienie lub działalność objętą obowiązkiem ubezpieczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń.

MIR/Maks Weber/fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 07-12-2021 07:00:00

Hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc finansową z ARiMR

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogłosił, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc finansową z ARiMR

Wysokość pomocy ustalono na 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). O taką pomoc wnioskowali Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkaniu z Wicepremierem. Łączne szacowane koszty pomocy dla hodowców trzody wyniosą ok. 400 mln zł.

Którzy hodowcy trzody chlewnej mogą liczyć na pomoc?

Na pomoc finansową z ARiMR mogą liczyć hodowcy trzody chlewnej utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

– urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
– których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Na jakiej zasadzie będzie udzielana pomoc finansowa?

Pomoc będzie udzielana na wniosek producentaHodowcy trzody chlewnej 022 rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.

Hodowcy trzody chlewnej będą musieli wypełnić prosty wniosek. Będzie on zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

– oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc;
– numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
– oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.;
– oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przypomnijmy, że niedawno Wicepremier Kowalczyk ogłosił, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają wyższe dopłaty w związku z ASF.

Czytaj też: Dopłaty 2021 – ponad 12 mld zł zaliczek trafiło na konta rolników

krir.pl/fot.Pixabay/Pixnio


Autor: Emilia Gromczak 06-12-2021 14:04:21

Dofinansowanie na płyty obornikowe i zbiorniki już od 10 grudnia

Już 10 grudnia można składać wnioski w ARiMR na dofinansowanie na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz gnojowicę.

ARiMR będzie przyjmowała od 10 grudnia do 7 lutego 2022 r. wnioski o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Środki na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz gnojowicę mogą otrzymać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami.

Dofinansowanie na płyty obornikowe i zbiorniki

10 grudnia można składać wnioski w ARiMR na środki na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz gnojowicę. Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Niestety wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na m.in. przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych oraz płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. Dodatkowo można zakupić nowe maszyny i urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. 

Wysokość pomocydofinansowanie obornik

Tak samo, jak w ubiegłym roku, maksymalna wysokość pomocy to 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW. Dofinansowanie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jest to 50%. Z kolei w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika jest to 60%.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 10 grudnia do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Oceniając wnioski będzie brana pod uwagę m.in. liczba zwierząt w gospodarstwie. Można uzyskać dodatkowe punkty, jeśli wcześniej nie występowało się o taką pomoc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaznacza, że o pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów.

Sprawdź: Zakwaszanie gnojowicy to sprawdzony sposób na zminimalizowanie strat azotu

wir.org.pl/fot.pixabay.com 


Autor: Sebastian Wroniewski 06-12-2021 12:30:58

Dopłaty do loch nadal budzą wątpliwości polskich hodowców

Minister Henryk Kowalczyk ogłosił kilka dni temu pomoc finansową dla hodowców świń, w formie dopłaty do loch w wysokości 1000 zł do lochy i w powiązaniu z produkcją prosiąt.

Szef resortu wyjaśnił, że wsparcie wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Jak mówił minister na konferencji prasowej, w obecnie trudnym okresie dla hodowców trzody chlewnej spowodowanym między innymi ASF, ale także utrzymującą się pandemią koronawirusa, która ogranicza rynku zbytu, w całej UE notuje się trwający od kilka miesięcy spadek cen trzody chlewnej, często poniżej kosztów produkcji. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej propozycja tej pomocy jest ruchem w dobrym kierunku, ale pomysł nadal budzi pewne wątpliwości. Według WIR, warunki przyznawania pomocy wymagają korekt. Pismo w tych sprawach skierowane zostało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dopłaty do loch budzą wątpliwości

Jak wskazuje WIR, dopłaty do loch powinny mieć charakter długofalowy, a nie jednorazowy.

Szef resortu wyjaśnił, że wsparcie wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Jak mówił minister na konferencji prasowej, w obecnie trudnym okresie dla hodowców trzody chlewnej spowodowanym między innymi ASF, ale także utrzymującą się pandemią koronawirusa, która ogranicza rynku zbytu, w całej UE notuje się trwający od kilka miesięcy spadek cen trzody chlewnej, często poniżej kosztów produkcji.,,Proponujemy wydłużenie terminu urodzenia prosiąt w wspieranym gospodarstwie rolnym do końca 2022 r. lub ogłoszenie, że po zakończeniu tego naboru wniosków, odbędzie się drugi nabór. Obecnie ustalony termin daje naszym zdaniem zbyt krótką perspektywę producentom, którzy stają w tej chwili przed decyzjami o utrzymaniu tego kierunku produkcji. Proponujemy również objąć pomocą rolników, którzy zaniechali produkcji przed listopadem br. Być może taka pomoc spowoduje, że zechcą wrócić do tego kierunku działalności rolniczej. Wszelkie prognozy makroekonomiczne wskazują, że zawirowania ekonomiczne na rynkach zbóż, pasz, gazu czy energii potrwają jeszcze jakiś czas. Naszym zdaniem, dopiero po żniwach przyszłego roku sytuacja ta ma szansę się ustabilizować. Wydłużenie tego warunku będzie stanowiło pozytywny bodziec do utrzymania produkcji w dłuższej perspektywie czasu. Ogłoszony program, aby przynieść rzeczywiste efekty w postaci zachowania i rozwój rodzimej, niezależnej produkcji trzodowej, powinien mieć charakter przynajmniej 2-letni. Proponujemy również, aby jednym z warunków przyznania pomocy było posiadanie przez gospodarstwo rolne zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego. Taki warunek zmobilizuje dodatkowo rolników do podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstw przed ASF” – uzasadnia Wielkopolska Izba Rolnicza.

Pomoc dla hodowców z obszarów ASF

Ponadto WIR zwróciła się również do Ministra zDoplaty do loch  prośbą o rozważenie możliwość wprowadzenia równolegle, mechanizmu dopłat dla rolników ze wszystkich stref objętych ograniczeniami ASF, którzy czasowo zawiesili produkcję. Jak wskazuje Izba, wprowadzenie ograniczeń momentalnie skutkuje problemami ze sprzedażą prosiąt, tuczników, itp. Pojawiają się też problemy ze zbytem oraz ceną. WIR uzasadnia, że rolnicy produkujący trzodę chlewną na tych terenach wielokrotnie nie są w stanie kontynuować hodowli, a czasowa rekompensata za zawieszenie działalności sprawi, iż będzie to zawieszenie jedynie czasowe, a nie całkowita rezygnacja z tego rodzaju profilu działalności.

,,Nasz trzeci postulat dotyczy uznawania siły wyższej w przypadku rolników, którzy mają obecnie problemy z dochowaniem zobowiązań wynikających z umów dotacyjnych zawartych z ARiMR. Wielu rolników, którzy nastawili się na produkcję i sprzedaż prosiąt, nie jest dzisiaj w stanie ich sprzedawać, ze względu na ASF oraz rezygnowanie z produkcji przez dotychczasowych odbiorców. Zwracaliśmy się z taką prośbą już wielokrotnie, wskazując na siłę wyższą jako uzasadnienie takiego zwolnienia i otrzymywaliśmy zawsze odpowiedź, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. Niestety Dyrektorzy OR nie chcą podejmować takich decyzji na korzyść rolnika, bez solidnej podstawy prawnej. Kwestia ta nabrała zasadniczego znaczenia w chwili obecnej, kiedy wielu rolników, którzy kupowali prosięta rezygnuje z produkcji w obliczu rosnących cen zbóż, pasz i energii” – argumentuje WIR.

Czytaj też: Kowalczyk: Będą wyższe dopłaty dla hodowców świń

wir.org.pl/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.