Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Monika Faber 26-12-2021 07:01:24

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników pomocne w zarządzaniu ryzykiem

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników wiążą się z warunkami przyrodniczymi i ekonomicznymi. Z tego względu istnieje np. ubezpieczenie upraw.

Zawierane są najczęściej w związku ze zmiennymi warunkami przyrodniczymi i ekonomicznymi, które prowadzą często do dużego wahania dochodów rolnika i ograniczają możliwość rozwoju gospodarstwa. Wówczas wymaga ono szczególnej i pełnej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników obejmują wiele kwestii

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników są dość obszerne i obejmują:

1. Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

To ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, inwentarz martwy związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zwierzęta gospodarskie i przechowywane ziemiopłody. Stanowi ono uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za straty, które są spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak np. ogień, huragan, grad, lawina, powódź, deszcz nawalny, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego oraz podczas akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze zdarzeniem, a także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku lub wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

2. Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agrocasco)

Ubezpieczenie to obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje maszyn i pojazdów rolniczych. Ubezpieczyć je można od klęsk żywiołowych oraz rabunku i kradzieży.

3. Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie dotowanych obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. Obejmuje rośliny lub ich plony, uprawy wieloletnie tylko w latach ich plonowania oraz drzewka i krzewy owocowe w szkółkach. Ubezpieczenie to chroni przed skutkami gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnymi skutkami przezimowania, huraganu, ognia oraz innych zdarzeń losowych. Ubezpieczone mogą być także nakłady poniesione na uprawę roślin.

4. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa

Budżetu państwa udziela dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane przez producenta rolnego rodzaje ryzyka. Dopłaty wynoszą 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt. Składka ta dla będzie wynosiła nie więcej niż 0,5 proc. sumy ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwie.

Ubezpieczenia związane z bezpieczeństwem zwierząt

Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników Ubezpieczenia dobrowolne dla rolników obejmują nie tylko uprawy czy maszyny, ale również zwierzęta.

5. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczenie może objąć zwierzęta hodowlane i użytkowe, bydło, trzodę chlewną, drób, konie lub inne zwierzęta gospodarskie. Ubezpieczeniem objęte są choroby oraz wypadki, których następstwem jest ubój z konieczności lub śmierć zwierzęcia. Ubezpieczyciele często proponują dodatkowe ubezpieczenia obejmujące: czas transportu oraz okres przebywania w bazie i na wystawie, utratę przydatności do reprodukcji, utratę płodu, oraz operację i okres pooperacyjny

6. Ubezpieczenie drobiu

Obejmuje kury, kaczki, gęsi i indyki niezależnie czy są one przeznaczone na tucz, chów na nioski, czy też produkcję jaj. Zakres ubezpieczenia chroni przed szkodami w hodowli związanymi z: ogniem, huraganem, powodzią, podtopieniem, deszczem, śniegiem, piorunem, eksplozją, gradem, upadkiem statku powietrznego, lawiną, zapadaniem i usuwaniem się ziemi oraz wydostaniem się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, a także szkodami spowodowanymi chorobami, wypadkami oraz kanibalizmem. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko wypadku niezawinionych przez ubezpieczającego przerw w dopływie prądu do fermy.

7. Ubezpieczenie chowu i hodowli stawu rybnego

Objęte nim mogą być karpie i pstrągi tęczowe w poszczególnych stadiach ich chowu lub hodowli. Odszkodowanie można uzyskać w przypadku zatrucia lub uduszenia się ryb, ich ucieczki lub niedoboru wody. Ubezpieczenie zawiera się na okres jednego stadium hodowli ryb.

8. Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Obejmuje lisy, norki i nutrie hodowane na fermach zgodnie z wymogami hodowli zwierząt futerkowych. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku padnięcia lub koniecznego uboju zwierząt z powodu choroby, wypadku, ognia, powodzi lub huraganu.

9. Ubezpieczenie pasiek

Ubezpieczenie to mogą zawrzeć zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Ubezpieczenie obejmuje zatrucie pszczół środkami ochrony roślin, zniszczenie pasiek przez osoby trzecie, zwierzęta, ogień, powódź, huragan, uderzenie pioruna, zniszczenie pni pszczelich spowodowane niezawinionym przez ubezpieczającego wypadkiem w czasie ich transportu na pożytki. Ponadto można rozszerzyć ubezpieczenie o kradzież pni pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia albo miodu.

Warto dodać, że jednym z tematów niedawnych rozmów ministra rolnictwa z prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” były ubezpieczenia rolne.

Czytaj też: Liczba zagrożeń rośnie, a ubezpieczenia w rolnictwie nie wystarczają

wmodr.pl/fot.pixabay

 

 

 

 

Opublikował:
Monika Faber
Author: Monika Faber
O Autorze
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania rolnik. Połączenie tych dwóch profesji pomaga zrozumieć jak wymagające jest dzisiejsze rolnictwo. Jestem dumna z polskiej wsi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 15:30:12

MRiRW: Podatek dla rolników ryczałtowych nie ulega zmianie

Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku – podaje MRiRW.

Resort rolnictwa przypomniał w komunikacie, że Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił i skierował do Senatu nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jak podało ministerstwo, ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5 proc. – do stawki 0 proc.; na paliwa silnikowe, czyli olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23 proc. do stawki 8 proc.; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8 proc. do stawki 0 proc.; na gaz ziemny – do stawki 0 proc. i na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5 proc.

MRiRW: stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT niezmienna

MRiRW przekazało, że "nie ulega zmianie 7 proc. stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych". "Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7 proc." – przekazał resort.

Ministerstwo rolnictwa wskazało, że objęcie 0 proc. stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych "umożliwi znaczące obniżenie ich cen dla konsumentów".

Jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. będzie obowiązywała 0 proc. stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1-18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw, owoców i orzechów jadalnych, zbóż, nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem m.in. homarów i ośmiornic.

Obniżka podatku VAT na nawozy

"Przy sprzedaży nie wymienionych mrirw w poz. 1-18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0 proc. nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8 proc. – dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych" – napisano.

Jak podkreśla MRiRW, "bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0 proc. stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne".

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.

Czytaj też: Zerowy VAT na nawozy nie zrekompensuje wzrostu cen

PAP/fot.pixabay/fot. MRiRW

 


Autor: Tomasz Racki 16-01-2022 12:03:11

Handel potrzebuje dodatkowej przestrzeni logistycznej

Handel, w szczególności detaliczny, wykazuje zapotzrebowanie na dodatkową przestrzeń logistyczną. Ten trend utrzyma się w tym roku.

Wśród trendów w branży handlowej na 2022 r. eksperci wymieniają też m.in. dalszy rozwój automatyzacji. Jak zwrócono uwagę we wtorkowej informacji CBRE, w ciągu 18 miesięcy pandemii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w handlu stacjonarnym. To spowodowało, że mocno rozwijał się i zmienił e-commerce, w tym magazyny i łańcuchy dostaw. "Rosło zapotrzebowanie na przestrzeń operacyjną, konieczne były zmiany w podejściu do zapasów i zwrotów produktów oraz rozwój technologii" – zaznaczono.

Trendy na rynku handlu

Prognozując trendy na rynku handlu i dostaw w bieżącym roku eksperci wskazali m.in. na wzrost zapotrzebowania na przestrzeń operacyjną. Jak wyjaśniono, ze względu na wzrost sprzedaży online firmy zaczęły potrzebować więcej przestrzeni logistycznej. "Konieczne było przenoszenie się do większych zakładów przemysłowych i logistycznych, ale również ponowne oceny tego, jak najlepiej wykorzystywać już posiadaną powierzchnię" – zaznaczono. Według CBRE zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń się utrzyma, szczególnie wśród detalistów.eksport polskiej zywnosci rosnie handel zagraniczny

Wskazano też na zmiany w zapasach - chodzi o przenoszenie produktów ze sprzedaży stacjonarnej do kanału online. Eksperci ocenili, że nowa struktura zapasów, która już z nami zostanie, będzie wymagała większej liczby lokalizacji magazynowych. "Optymalizacja pozwala na wzrost liczby obsługiwanych zamówień przy minimalizowaniu kosztów" – wskazano.

Handel prze ku automatyzacji

Inny wymieniany trend to dalszy rozwój automatyzacji. Przypomniano, że boom w handlu elektronicznym zwiększył zastosowanie technologii w zbieraniu, pakowaniu i realizacji zamówień. "Na rynek wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne, które usprawniają proces bez potrzeby zmiany całej infrastruktury" – zaznaczono. Np. rozwiązania AMR (autonomiczne roboty mobilne) poprawiają efektywność bez zwiększania zasobów ludzkich, uwzględniając nagłe wzrosty sprzedaży. Dodatkową korzyścią automatyzacji jest większe bezpieczeństwo pracy, co jest istotne w pandemii – podkreślono.

Eksperci wskazali też na tzw. zrównoważone zwroty. Zwrócono uwagę, że robiąc zakupy online konsumenci cenią sobie szybką, bezpłatną wysyłkę i łatwe zwroty, a zapewnienie tego klientom może być, jak wskazano, skomplikowane i kosztowne, szczególnie dla detalistów. Dlatego coraz więcej firm wprowadza np. opakowania wielokrotnego użytku czy minimalizuje ilość odpadów. "W kolejnych miesiącach na rynek wprowadzane będą kolejne, innowacyjne rozwiązania" – wskazano.

Czytaj także: Światowy handel z prognozą znacznego wzrostu w przyszłym roku

PAP/fot. pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 01:44:52

W Belgii powstaje największy port kontenerowy w Europie

Już niedługo powstanie największy port kontenerowy na Starym Kontynencie. Plany obejmują połączenie dwóch ważnych i działających już portów.

Belgijski urząd ds. konkurencji zatwierdził w poniedziałek połączenie portów w Antwerpii i Brugii. Dzięki tej decyzji powstanie Port of Antwerp-Bruges, największy port kontenerowy w Europie. Komisja ds. konkurencji badała, co planowane połączenie obu portów w Port of Antwerp-Bruges oznaczałoby dla konkurencji – informuje dziennik „Het Nieuwsblad”. W poniedziałek ostatecznie uznano, że "koncentracja nie grozi żadnymi konsekwencjami, które stałyby na drodze do wydania zgody".

Nowy port kontenerowy będzie gigantyczny

Antwerpia jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla tranzytu chemikaliów, podczas gdy port w Brugii służy do transportu samochodów i skroplonego gazu ziemnego. Jak informuje „HN”, badania wykazały, że obie jednostki dobrze się uzupełniają.

Oba porty poinformowały o planach połączenia w lutym ubiegłego roku. Teraz wspólnie będą obsługiwać łącznie około 278 mln ton ładunków rocznie, z czego 157 mln ton stanowić będą kontenery.

Port of Antwerp-Bruges będzie odpowiadał także za ponad 15 proc. całkowitego przeładunku gazu w Europie.

Czytaj także: Ceny transportu morskiego rosną z powodu braku kontenerów w Chinach

 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.