Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 31-10-2021 17:00:00

Transformacja gospodarcza kluczowa w uruchomieniu kapitału prywatnego

Transformacja gospodarcza

Transformacja gospodarcza w latach 90. była kluczowa w uruchomienia akumulacji kapitału prywatnego, a wejście do Unii Europejskiej przyśpieszyło akumulację kapitału państwowego - powiedział PAP ekonomista Fundacji Obywatelskiego Rozwoju Rafał Trzeciakowski.

Warto dodać, że przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej obejmuje zarówno zmianę ustroju politycznego oraz tworzenie rynkowych warunków funkcjonowania podmiotów.

Unia Europejska, a transformacja gospodarcza

PAP: Jak na tle innych krajów Unii Europejskiej pod względem kapitału i jego akumulacji plasuje się Polska?

Rafał Trzeciakowski: W 2019 roku kapitał państwowy w Polsce sięgał 44 proc. PKB, czyli nieznacznie mniej niż w Niemczech (45 proc.). Warto też zauważyć, że mediana UE to 55 proc. PKB, czyli nie jest źle. Dużo większą lukę mamy w prywatnym kapitale, czyli majątku gromadzonym przez gospodarstwa domowe i firmy. W 2019 roku sięgał on 130 proc. PKB, wobec 213 proc. PKB w Niemczech i 189 proc. PKB mediany UE. Ta luka, wynika z faktu, że dopiero po 1989 roku stworzyliśmy warunki do akumulacji kapitału przez gospodarstwa domowe i firmy, w tym firmy państwowe. Warto też zaznaczyć, że taka akumulacja trwa dekady, znacznie dłużej niż samo tylko podniesienie PKB, czyli strumienia dochodu wytwarzanego przez gospodarkę co roku. Warto też dodać, że wysokie stopy inwestycji w gospodarkach Azji Wschodniej pozwalają szybko akumulować kapitał dzięki wysokim stopom oszczędności, ale odbywa się to za cenę ograniczenia bieżącej konsumpcji. Inny jest model Polski i Europy Środkowej, które uzupełniają krajowy kapitał prywatny inwestycjami zagranicznymi, co nie wymaga takiej skali ograniczenia konsumpcji i dodatkowo podnosi wydajność dzięki transferowi innowacji i biznesowego know-how.

PAP: Jak zmiana systemu gospodarczego na początku lat 90-tych wpłynęła na akumulację kapitału?

R.T.: Trendy akumulacji kapitału prywatnego i państwowego w Polsce od 1960 roku miały dwa wyraźne przyspieszenia: transformację gospodarczą i przystąpienie do Unii Europejskiej. Przy czym transformacja gospodarcza była kluczowa z perspektywy uruchomienia akumulacji kapitału prywatnego. Natomiast przystąpienie do UE było szczególnie ważne z perspektywy akumulacji kapitału państwowego, który w Polsce jest budowany głównie ze środków europejskich. I tak kapitał prywatny na mieszkańca w 2019 roku był o 46 proc. wyższy niż gdyby pozostał na trendzie akumulacji z lat 1960-1988, czyli sprzed transformacji gospodarczej, i 15 proc. wyższy od trendu z lat 1989-2003, czyli sprzed przystąpienia do UE. Z kolei kapitał państwowy na mieszkańca był o 64 proc. wyższy od trendu sprzed transformacji gospodarczej i 45 proc. wyższy od trendu sprzed akcesji do UE.

Transformacja gospodarcza, a rola kapitału zagranicznego

PAP: Jaka jest rola kapitału zagranicznegotransformacja gospodarcza 02 w tworzeniu naszego majątku?

R.T.: Inwestycje zagraniczne nie tylko uzupełniają nasz zasób kapitału, ale przede wszystkim podnoszą wydajność całej gospodarki. Po pierwsze, działalność zagranicznych firm w Polsce prowadzi do transferu technologii i know-how. Współpraca z krajowymi poddostawcami i rotacja pracowników pomiędzy firmami sprzyja dyfuzji wiedzy do reszty gospodarki. Po drugie, międzynarodowe koncerny umożliwiają polskim firmom wchodzenie w skład globalnych łańcuchów dostaw i zaistnienie na zagranicznych rynkach. Po trzecie, obecność zagranicznych firm w Polsce poszerza pulę towarów i usług dostępnych dla krajowych przedsiębiorstw. Wreszcie po czwarte, konkurencja za strony firm zagranicznych daje silny bodziec do podnoszenia wydajności w polskich firmach. I rzeczywiście polskie firmy sukcesywnie zamykają lukę produktywności wobec firm zagranicznych. Przykładowo jeszcze w 2008 roku firmy krajowe w przetwórstwie przemysłowym miały 51 proc. produktywności tych zagranicznych, a w 2018 roku już 69 proc.

PAP. Jaki wpływ na akumulację kapitału w Polsce miały kryzysy, np. ten w 2008 roku? Jak obecny kryzys może zaważyć na majętności gospodarstw, firm, gospodarki?

R.T.: Badania pokazują, że stosunek kapitału do PKB w gospodarkach w ogóle jest wyjątkowo stały. Cykliczne wahania gospodarcze takie jak kryzysy zmieniają stosunek kapitału do PKB raczej przez tymczasowe spadki mianownika, czyli PKB niż kapitału. Do tego Polska przeszła globalny kryzys finansowy dekadę temu wyjątkowo łagodnie. Umożliwił on nawet polskim firmom w kilku sektorach zajęcie miejsc przedsiębiorstw z silniej doświadczonego kryzysem południa Europy na europejskim rynku. Obecny kryzys pandemiczny ma potężne koszty ludzkie, ale jest relatywnie neutralny z perspektywy zasobu kapitału. Ryzyka stwarza raczej przegrzanie polskiej gospodarki przez bardzo ekspansywną politykę gospodarczą rządu i Narodowego Banku Polskiego. Rozgrzanie gospodarki powyżej jej potencjału już dzisiaj obserwujemy pod postacią podwyższonej inflacji. Nadmierne poluzowanie polityki pieniężnej NBP stworzyło ryzyko powstania bańki na rynku nieruchomości. Czas pokaże, czy za niedawną podwyżką stóp procentowych pójdą kolejne i czy okaże się to wystarczające.

Zadłużenie państwa, a majętność narodu

PAP: Jaki wpływ na majętność zarówno gospodarstw, firm jak i kraju ma zadłużenie?

R.T.: W przypadku długu ważne jest, czy jego ciężar nie jest zbyt duży w stosunku do wielkości gospodarki, a ponadto czy finansuje konsumpcję czy inwestycje oraz czy te inwestycje są produktywne. Aby przyrost długu prywatnego był bezpieczny i prorozwojowy, konieczna jest daleko posunięta niezależność regulatorów nadzoru finansowego i zdrowy system bankowy. W Polsce od czasu nacjonalizacji banku Pekao utrzymuje się wysoki na tle UE udział własności państwowej w sektorze bankowym. To wzburza obawy o przyszłość, ponieważ w wielu krajach świata własność państwowa w sektorze bankowym prowadziła do upolitycznienia polityki kredytowej i kryzysów bankowych. Był to problem również w krajach naszego regionu: na Litwie w latach 1995-1996, w Bułgarii 1996-1997 i Słowenii 2012-2013. Z kolei dług publiczny rzadko finansuje inwestycje, a te inwestycje nie zawsze są produktywne. Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego niedawno pokazali, że w krajach OECD, organizacji głównie bogatych krajów, do których należy również Polska, tylko 4 proc. przyrostu długu publicznego można powiązać z inwestycjami publicznymi. Co więcej, przeciętnie 1/3 środków wydawanych na inwestycje publiczne jest marnowana. Dlatego wysoki poziom długu publicznego nie sygnalizuje zwykle wysokich inwestycji, ale raczej, że dany kraj nie nauczył się wybierać rozwojowych projektów i dokonywać politycznych kompromisów do ich finansowania. Przykładami krajów o wysokim długu publicznym są Francja, Grecja czy Włochy. Z kolei w Danii i Szwecji wydatki publiczne są wysokie, ale te społeczeństwa nauczyły się dokonywać koniecznych kompromisów i ich dług publiczny pozostaje niski.

Czytaj również: Kurtyka: w ciągu 20 lat Polskę czeka transformacja energetyczna

PAP/fot.pixabayAutor: Polska Agencja Prasowa 07-12-2021 23:00:50

Polski pawilon na Expo w Dubaju odwiedziło już 335 tys. osób

Komisarz Generalny sekcji polskiej Adrian Malinowski poinformował, że od startu Expo w Dubaju polski pawilon odwiedziło aż 335 tys. osób.

Wiceszef PAIH Grzegorz Słomkowski przekazał, że Polska chce wykorzystać Expo do promocji polskich przedsiębiorców, nie tylko w państwach arabskich. Przewodnie hasło polskiej obecności na Expo to: Poland. Creativity inspired by nature”. Podczas Forum Gospodarczego podpisane zostaną umowy dwustronne między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskim, m.in.: pomiędzy PAIH a Dubai Multi Commodities Centre, PAIH a Dubai Global Connect, KUKE a Etihad Credit Insurance, a także pomiędzy Polish Chamber of Commerce a Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry.

Polska obecność na Expo w Dubaju

Expo w Dubaju wystartowało 1 października. Od startu Wystawy Światowej polski pawilon odwiedziło już 335 tys. gości.

„To bardzo dobry wynik. Goście którzy nas odwiedzają podkreślają, że dowiedzieli się zupełnie nowych rzeczy o Polsce, widzą naszą kreatywność, przedsiębiorczość, gościnność” – podkreślił Malinowski.

Malinowski zwrócił uwagę, że zbliżają się dwa kulminacyjne momenty dla polskiej delegacji. W poniedziałek odbędzie się Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które może zgromadzić nawet blisko 1 tys. uczestników. Kolejnego dnia, czyli we wtorek, na Expo będzie Dzień Polski, podczas którego nasz kraj zaprezentuje się szerokiemu gronu międzynarodowej publiczności zwiedzającej Wystawę Światową.

Odnosząc się do kwestii gospodarczych, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zauwazył, że będą one podzielone będzie na dwie „ścieżki” – promocja i eksport oraz możliwości inwestycyjne.

Poinformował też, że podczas Forum Gospodarczego podpisane zostaną umowy dwustronne między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskim, m.in.: pomiędzy PAIH a Dubai Multi Commodities Centre, PAIH a Dubai Global Connect, KUKE a Etihad Credit Insurance, a także pomiędzy Polish Chamber of Commerce a Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry.

Mówiąc o umowie z Dubai Global Connect wyjaśnił, że arabski partner chce stworzyć hub handlowy, który miały byzasięg 8 tys. km, do którego mogłyby mieć dostęp także i polskie firmy.

Szansa dla Polski

Przedstawiciel PAIH pytany o rynek ZjednoczonychExpo w Dubaju Poland Emiratów Arabskich podkreślił, że jego specyfiką jest ogromna konkurencyjność.

„Oni mają wszystko, my możemy zdobywać go unikalnością naszej oferty, innowacyjnością, jakością produktów. Dlatego też chcemy je promować” – powiedział.

Słomkowski wskazał, że obecnie na rynku ZEA najbardziej znane polskie produkty, to meble czy galanteria skórzana. Ocenił, że z powodzeniem mogą też konkurować polskie firmy IT czy ICT.

Komisarz generalny sekcji polskiej Adrian Malinowski dodał, że polska delegacja na Expo w Dubaju po nowym roku będzie wspierać również polskie firmy z branży gamingowej. Według Przedstawiciela PAIH ZEA, a w szczególności Dubaj jest też bramą dla całej Afryki.

„Dubaj ma bardzo duże doświadczenie w tej sprawie, szczególnie odnośnie ryzyk. Liczymy, że będzie to kolejne otwarcie dla polskich firm” – wskazał.

Dlatego też w ramach programu gospodarczego Polski na Expo 2020 Dubai będzie Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 23 lutego 2022 r.

Słomkowski przyznał, że obecne obroty handlowe z ZEA czy Afryką nie są duże, ale rolą PAIH jest wychodzenie też na bardziej nieznane i perspektywiczne rynki i ułatwianie polskim firmom dotarcie do nich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja siedmiu Emiratów. Liczba ludności wynosi 9,5 mln, PKB 421 429 mln USD, wzrost PKB to 3,6% (2,5% przewidywany wzrost na 2021 r.). Wartość polsko-emirackiej wymiany handlowej w 2020 r. wyniósła 725,9 mln USD, z czego 615,7 mln USD to wartość polskiego eksportu do ZEA. 

Czytaj też: PAIH: Trzeba przebić barierę niewidzialnych marek na rynkach arabskich

PAP/fot.mat.prasowe


Autor: Polska Agencja Prasowa 07-12-2021 13:00:00

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację Carrefour i Tesco

Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na nabycie przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco w Bielanach Wrocławskich.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Carrefour Polska części mienia spółki Ingka Centres Polska w postaci powierzchni handlowej wykorzystywanej na potrzeby hipermarketu Tesco w Centrum Handlowym Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich.

UOKiK zobowiązał Carrefour do złożenia sprawozdania

"Po przeprowadzeniu postępowania uznaliśmy, że zmniejszenie powierzchni jednego ze sklepów Tesco zniweluje negatywne skutki koncentracji. Dzięki temu na lokalnym rynku markety będą nadal ze sobą konkurować z korzyścią dla konsumentów" – wskazał, cytowany we wtorkowej informacji Urzędu, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak przekazano, zgodnie z wydaną decyzją powierzchnia sklepu Carrefour przy ul. Gen. Hallera 52 we Wrocławiu, działającego na tym samym rynku, zostanie zmniejszona o 1500 m kw. Oznaczać to będzie obniżenie siły rynkowej Carrefour Polska na lokalnym rynku.

"Dzięki temu nie ulegną pogorszeniu warunki cenowe, jakość oraz dostępność towarów dla konsumentów" – oceniono. Dodano, że po zrealizowaniu warunku przejmująca spółka będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania z jego realizacji.

Decyzja wydana przez Urząd będzie ważna przez 2 lata

Urząd wyjaśnił, że w tej sprawie konieczne byłoUOKiK 022 przeprowadzenie II fazy postępowania i badanie rynku. Ze zgromadzonego przez UOKiK materiału wynikało, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku wyznaczonym w promieniu 20-25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco w Bielanach Wrocławskich. Możliwe było wydanie warunkowej zgody na transakcję.

Decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przypomniano, że zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

"Oceniając koncentrację, Prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków" – zaznaczono. Dodano, że wydane decyzje są ważne przez dwa lata.

Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu UOKiK ogłosił, iż ma zastrzeżenia do koncentracji Kauflandu i E.Leclerc.

Czytaj też: Tomasz Chróstny: Chcemy lepszej ochrony i informacji dla konsumentów

PAP/fot.Twitter/Flickr


Autor: Michał Rybka 07-12-2021 11:30:00

Eksport do Chin na nowych zasadach. Zmiany już od 1 stycznia

Nowe przepisy dotyczą obowiązku rejestracji wszystkich podmiotów produkujących, przetwarzających i magazynujących żywność przeznaczoną na eksport do Chin.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o zarządzeniach 248 i 249 Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej. Wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zarządzenia będą podlegać obowiązkowi rejestracji wszystkich zagranicznych przedsiębiorców, którzy eksportują żywność do chin w formie produkcyjnej, przetwórczej i magazynowej. Natomiast nie będą musieli się rejestrować przedsiębiorcy, którzy produkują, przetwarzają lub magazynują dodatki do żywności.

Zarządzenie nr 248

Zarządzenie Generalnej Administracji Celnej („Przepisy dotyczące rejestracji i administracji producentami importowanej żywności poza granicami Chińskiej Republiki Ludowej”), rozpatrzone i zatwierdzone na posiedzeniu administracyjnym Generalnej Administracji Celnej w dniu 12 marca 2021 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r. Zarządzenie nr 248 tłumaczone w wersji polskiej możecie Państwo przeczytać tutaj. Warto dodać, że to niejedyne przepisy, które wejdą w życie od nowego roku.

Zarządzenie nr 249

Zarządzenie Generalnej Administracji Celnej (dot. „Środków zarządzania bezpieczeństwem żywności w imporcie i eksporcie do Chińskiej Republiki Ludowej”). Zarządzenie nr 249 możecie Państwo przeczytać tutaj.eksportdochin2 07.12.21

Eksport do Chin – główne zmiany, które obejmie zarządzenie 249

– Producenci i podmioty gospodarcze są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktów spożywczych, które produkują i eksportują;
– wprowadza się pojęcie oceny zgodności, która obejmuje ewaluację i ocenę zagranicznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, rejestrację zagranicznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, rejestrację zagranicznych zakładów eksportujących żywność oraz wymagane prowadzenie dokumentacji przez importerów i eksporterów;
– zobowiązanie importerów żywności do ustanowienia systemu przeglądu swoich dostawców, w tym zagranicznych eksporterów i zakładów produkcyjnych;
– rozbudowanie procedury kontroli na miejscu prowadzone przez służby celne w portach wejścia;
– określenie możliwości prowadzenia dodatkowych kontroli, w przypadku wystąpienia incydentów związanych z żywnością, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności w Chinach.

Jeśli jesteś producentem żywności, który zalicza się do jednej z 18 kategorii wysokiego ryzyka, to podlegasz wtedy rejestracji z rekomendacją od właściwej inspekcji kraju wywozu. Z kolei wszystkie pozostałe podmioty podlegają już indywidualnej rejestracji. Natomiast jeśli jesteś producentem asortymentu, który nie został uwzględniony na liście, to nie podlegasz zasadom rejestracji określonym w zarządzeniu przedmiotowym.

Zobacz także: Eksport polskich produktów mlecznych do Chin rekordowy

źródła:wir.org.pl/fot.TT, ChinaEmbPoland/pixabay.com

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.