Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Dzięki działaniom ministra Krzysztofa Jurgiela dziś na polskiej wsi dobrze się dzieje –powiedziała  premier Beata Szydło w Sejmie po tym, jak klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydował się wycofać wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Copa i Cogeca zadowolone są z priorytetów prezydencji estońskiej, do których należą postępy w zakresie przyszłej wspólnej polityki rolnej i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa prezydencji estońskiej w dn. 3-5 września obejmie przede wszystkim przyszłą Wspólną Polityką Rolną (WPR) i zarządzanie ryzykiem.

Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii podpisanej wczoraj, na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.

Rada UE ds. rolnictwa w dniu 17 lipca przegłosowała powiększenie kontyngentów wwozowych dla ukraińskich produktów rolno-spożywczych w ramach realizacji umowy stowarzyszeniowej. Jedynie Polska i Łotwa wstrzymały się od głosu. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie pozostały głuche na apele polskich rolników. Stronę polską reprezentował w Brukseli wiceminister Ryszard Zarudzki.

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona to w 2015 r. w Polsce 32,5 proc. powierzchni kraju. 20 proc. zajmuje obszar Natura 2000, z którego prawie jedna czwarta to tereny użytkowane rolniczo. Ochronie środowiska podporządkowano też rolnictwo.

Dziś odbyły się rozmowy na temat rozwoju polsko-indyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Prowadzili je podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki i minister stanu Ministerstwa Przetwórstwa Spożywczego Republiki Indii Sadhvi Niranjan Jyoti.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.