Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Rada UE
10 październik 2017

Obrady Rady UE o problemach rolnictwa

W Luksemburgu unijni ministrowie omówili sytuację na rynkach rolnych. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poruszył wiele problemów, na przykład sprzedaży zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka, ASF, nadprodukcji na rynku zbóż czy negocjacji handlowych z krajami Mercosur.

 

Przedstawiciel Polski, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki stwierdził, że na rynku mleka problemem są unijne zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w wysokości 350 tys. ton. Mimo podejmowanych od grudnia 2016 r. prób ich sprzedaży pozostają w zasadzie na niezmienionym poziomie i mają negatywny wpływ na rynek i na decyzje podejmowane przez handlowców. Dlatego dla Polski kluczową sprawą jest wypracowanie na poziomie UE strategii eliminacji zapasów interwencyjnych OMP bez dalszego zaburzania sytuacji na tym rynku.

Jak czytamy na stronie ministerstwa:

Minister zauważył, że zgodnie z przepisami UE w najbliższych miesiącach rynek mleka pozostaje w UE praktycznie bez żadnego mechanizmu interwencyjnego. Z tego względu zasadne jest przedłużenie interwencji publicznej na OMP do końca lutego 2018 r. albo uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania tego produktu. Mleko w proszku mogłoby być też na bieżąco zagospodarowane poprzez przywrócenie mechanizmu dopłat do jego wykorzystania na pasze.

 

Omawiano także problem ASF w Polsce. Powoduje on destabilizację sytuacji na rynku wieprzowiny i niepokój producentów na terenach dotkniętych tą chorobą. Ministe podkreślił, że

Straty dla rolników prowadzących produkcję świń na tych terenach są bardzo duże i wynikają z ograniczeń w eksporcie, niższych cen świń w strefach objętymi restrykcjami oraz trudności w sprzedaży świń i wieprzowiny.

 

Wiceminister Zarudzki wskazał, że na rynku zbóż występuje strukturalna nadprodukcja. Rozwiązaniem jest eksport oraz ochrona celna unijnego rynku zbóż przed nadmiernym importem. Z dniem 1 stycznia 2018 r., kiedy zostaną  uruchomione dodatkowe tymczasowe kontyngenty taryfowe na przywóz zbóż z Ukrainy, w krótkim czasie napłyną zwiększone ilości tych produktów, co może spowodować destabilizację rynku. Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że niektóre kontyngenty preferencyjne zostały wykorzystane w bardzo krótkim czasie, dlatego zasadne jest wprowadzenie podziału kwartalnego kontyngentów administrowanych przez DG AGRI (dla pszenicy, kukurydzy, jęczmienia).

 

W przypadku rynku cukru podsekretarz stanu powiedział, że po zniesieniu kwot produkcyjnych pojawia się konieczność wzmocnienia w prawodawstwie unijnym pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw. Należy przeanalizować i podjąć działania zapewniające stabilizację funkcjonowania plantatorów w nowej rzeczywistości prawnej.

Polska brała aktywny udział w przygotowaniu deklaracji Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy i Łotwy w sprawie przyszłości WPR (przyjęta w Brukseli 18 lipca 2017 r.). Deklarację poparły również w czasie dyskusji Bułgaria, Chorwacja i Rumunia. Minister Zarudzki wyraził oczekiwanie, że Komisja Europejska uwzględni zawarte w deklaracji wnioski w pracach nad przyszłą WPR i wieloletnimi ramami finansowymi. Podkreślił, że w przyszłości Unia i jej społeczeństwo będą nadal potrzebować silnej WPR, wspieranej silnym, wspólnym budżetem. Polityka ta powinna zapewniać jednolite warunki konkurencji na europejskim rynku rolnym. Dla Polski oznacza to pełne wyrównanie stawek płatności bezpośrednich. Bardziej skuteczne powinny być instrumenty stabilizujące rynki rolne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Wymaga to zdefiniowania w przepisach UE jasnych kryteriów uruchamiania działań kryzysowych, aby opóźnienia w ich uruchamianiu nie zmniejszały ich skuteczności.

Wiceminister podkreślił też, że w dalszym ciągu ważnym zadaniem WPR jest też wzmacnianie spójności UE w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Polityka ta powinna nadal zmniejszać różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – zarówno między regionami, jak i państwami członkowskimi.

 

Na wniosek poparty przez delegacje Polski, Austrii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Rumunii, Słowenii i Słowacji ministrowie przedyskutowali ostatnie działania Komisji Europejskiej w ramach negocjacji handlowych z krajami Mercosur.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wyraził zaniepokojenie wobec zamiaru Komisji Europejskiej zaoferowania krajom Mercosuru kontyngentów taryfowych na najbardziej wrażliwe produkty rolne, jak mięso wołowe czy etanol, powiększenia oferty kwoty na mięso drobiowe oraz przedstawienia oferty w zakresie cukru. Podkreślił:

Oferowane koncesje wzbudzałyby mniejsze obawy wśród środowisk rolniczych, gdyby postanowienia przyszłej umowy obejmowały też efektywne mechanizmy ochronne. Dzięki nim możliwe byłoby skuteczne i szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia dla unijnych producentów i na pogorszenie sytuacji rynkowej wynikającej z nadmiernego lub zbyt taniego importu. Wiceminister podkreślił polskie oczekiwania w sprawie zapisania w umowie bilateralnej odpowiedniej klauzuli ochronnej dla sektora rolnego, przy tym mechanizmy ochronne nie powinny być ograniczone do okresu przejściowego.

 

Ministrowie rolnictwa omówili również wpływ agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętej w 2015 r. (tzw. Agenda 2030) na politykę rolną UE.

Podsekretarz stanu zaznaczył, że na forum globalnym Unia powinna aktywniej promować europejski model rolnictwa oraz wkład sektora rolnego w realizację celów Agendy 2030. Na poziomie europejskim ważna jest koordynacja WPR i innych unijnych polityk: m.in. handlowej, środowiskowej czy klimatycznej, które coraz silniej wpływają na rolnictwo i sektor żywnościowy. Potrzebna jest też poprawa współpracy między państwami członkowskimi w dzieleniu się innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorze rolnym. Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił też, że ambitnych celów środowiskowych i klimatycznych nie można osiągnąć bez udziału innych regionów świata. Jest to szczególnie ważne w warunkach liberalizacji wymiany handlowej.

 

minrol.gov.pl/MD/fot. minrol.gov.pl

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...