Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

pole
16 maj 2017

MRiRW: Rolnik jest dla nas najważniejszy

Pozytywne zmiany wprowadzone przez resort rolnictwa w latach 2015 – 2017 w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW

 

Przyspieszenie realizacji płatności dla rolników za 2015 r.:

Z uwagi na niedostateczny nadzór nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego dla ARiMR, w procesie tym doszło do wielu istotnych zaniedbań, na skutek których wystąpiły opóźnienia zagrażające terminowej realizacji płatności za 2015 r.

Podjęte przez nowe kierownictwo resortu i ARiMR działania naprawcze pozwoliły na uruchomienie wypłat pełnych płatności od 1 grudnia 2015 r. Ponadto dzięki niezwłocznej interwencji  Ministra Krzysztofa Jurgiela udało się zapewnić odpowiednie środki na zaliczki, tak, aby otrzymali je wszyscy uprawnieni rolnicy. Ogółem w ramach zaliczek wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,07 mln rolników (ok. 80% beneficjentów). Kwota zrealizowanych zaliczek była wyższa od grudniowych wypłat w kilku poprzednich latach.

 

Wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności w 2016 r.:

Dzięki interwencji Ministra, polscy rolnicy zyskali więcej czasu na dopełnienie wymogów formalnych związanych z ubieganiem się o płatności. Było to szczególnie ważne ze względu na ubiegłoroczne niekorzystne warunki atmosferyczne, które utrudniały rolnikom organizację prac polowych.

 

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.:

Zaliczki za rok 2016 wypłacane były w maksymalnej wysokości określonej w przepisach unijnych, tj. 70%, na poczet wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich realizowanych w Polsce. W ramach zaliczek wypłacono ok. 9,67 mld zł dla ok. 1,33 mln rolników. Jest to kwota znacznie wyższa od łącznych wypłat na koniec grudnia i na koniec stycznia za kampanie 2009-2015 oraz od całkowitych kwot przeznaczonych na płatności bezpośrednie w kampaniach 2004-2008.

 

Zlikwidowanie problemu pobierania płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW do bezumownie użytkowanych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wprowadzono wymóg posiadania tytułu prawnego do działki przez beneficjenta ubiegającego się
o płatności obszarowe do gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wcześniejszy stan prawny stwarzał pole do nadużyć (tworzenia sztucznych warunków) polegających na tym, że o płatności obszarowe do gruntów ANR ubiegały się podmioty, które bezprawnie weszły w ich posiadanie lub posiadały je bez tytułu prawnego.

 

Zmiana okresu przetrzymywania owiec od roku 2017

Okres przetrzymywania to okres, w którym zwierzęta – aby kwalifikowały się do płatności – muszą przebywać w siedzibie stada lub w miejscu, którego adres został wskazany w oświadczeniu załączonym do wniosku o przyznanie płatności.

Okres przetrzymywania obejmujący wcześniej dzień złożenia wniosku oraz okres od 20 października do
20 listopada roku złożenia wniosku został zmieniony na okres od 15 marca do 15 kwietnia roku złożenia wniosku. Zmiana ułatwia rolnikom zarządzanie stadem.

 

Wprowadzenie od 2017 r. tzw. systemu bezwnioskowego w przypadku płatności do owiec i kóz

Rolnik nie musi już wypełniać Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności i wpisywać numerów identyfikacyjnych zwierząt (co było czasochłonne i stwarzało  ryzyko popełnienia błędu). Wystarczy, że rolnik zadeklaruje we wniosku, że ubiega się o płatność do owiec/płatność do kóz. ARiMR pobiera numery identyfikacyjne zwierząt z systemu IRZ.

Rozwiązanie to jest ułatwieniem dla rolników ubiegających się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza
w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często wynosi kilkaset sztuk).

 

Działania obszarowe PROW 2014-2020: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, działanie Rolnictwo ekologiczne oraz zalesieniowe

Odpowiadając na postulaty środowisk rolniczych w ramach ww. działań wprowadzono szereg zmian ułatwiających ich realizację. Należą do nich m.in. od dawna oczekiwane zmiany dotyczące:

  • wprowadzenia możliwości otrzymywania płatności ekologicznych, także do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych,
  • podwyższenia stawki płatności dla hodowców ras zachowawczych koni w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
  • rozszerzenia listy roślin wspieranych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (Pakiet. 1 Rolnictwo zrównoważone),
  • umożliwienie rolnikom podjęcia realizacji innych zobowiązań w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologicznego w kolejnych latach realizacji tych działań,
  • umożliwienie zalesienia na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • usunięcie wymogu posiadania przez rolnika świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego w ramach działania zalesieniowego,
  • ustanowienie dodatkowego kryterium wyboru operacji ułatwiającego dostęp do działania zalesieniowego (premiowanie zalesień na gruntach najsłabszych).

 

Wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności w 2017 r.:

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje o jak najszybsze składanie wniosków. Do 12 maja do godz. 10 w ARiMR zarejestrowano 996,8 tys., co stanowi 73,8% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.

 

 MRiRW/Max Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zbiory rzepaku w większości województw dobiegły końca. Czy można na nim zarobić?

W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała proje...