Logo Świat Rolnika


Hodowla

cielęta-calves

Najwięcej bydła na Mazowszu

5970,2 tys. sztuk – tyle liczyło krajowe pogłowie bydła w 1 grudnia 2016 roku. Było większe o 207,7 tys. sztuk (o 3,6 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a w porównaniu do czerwca 2016 o 31,2 tys. sztuk, o 0,5 procenta.

 

Pogłowie krów utrzymało się na takim samym poziomie jak w grudniu 2015 r. tj. 2303,5 tys. sztuk, a w stosunku do stanu z czerwca 2016 r. – zmniejszyło się o 28,7 tys. sztuk (o 1,2 proc.). W grudniu 2016 r., w ogólnej zarejestrowanej populacji krów, pogłowie krów mlecznych stanowiło 92,5 proc., a pogłowie krów ras mięsnych i urodzonych z krzyżówek z rasami mięsnymi (tzw. „mamek”) – 7,5 procent.

Liczebność grupy bydła pozostałego wzrosła o 207 tys. sztuk (o 6,0 proc.) względem grudnia 2015 , a w porównaniu z czerwcem 2016  – wzrosła o 59,9 tys. sztuk (o 1,7 proc.), w tym pogłowie cieląt w wieku poniżej 1 roku wzrosło w ciągu roku o 6,2 proc., a sezonowo, tj. od czerwca 2016 r. – spadło o 0,6 procenta. Liczebność grupy bydła rzeźnego i hodowlanego w wieku powyżej 1 roku (z wyłączeniem krów) wzrosła w skali roku o 5,8 proc., a w porównaniu z czerwcem 2016 spadła o 3,7 procent.

W sektorze prywatnym, w grudniu 2016 r., pogłowie bydła wynosiło 5892,4 tys. sztuk. Stanowiło ono 98,7 proc. pogłowia bydła w Polsce.  W porównaniu z grudniem 2015 r. wzrosło o 210,7 tys. sztuk (o 3,7 proc.), a z czerwcem 2016 r. wzrosło o 32,6 tys. sztuk (o 0,6 proc.). W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 5675,7 tys. sztuk bydła, więcej o 231,2 tys. sztuk (o 4,2 proc.) niż w grudniu 2015 r. oraz 44,9 tys. sztuk więcej niż w czerwcu 2016 roku. W sektorze publicznym pogłowie bydła liczyło 77,9 tys. sztuk. W porównaniu z grudniem 2015 r. zmniejszyło się o 3,0 tys. sztuk (tj. 3,7 proc.), a w stosunku do czerwca 2016 r. o 1,4 tys. sztuk (tj. o 1,8 proc.).

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w grudniu 2016 r. 41,5 sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w grudniu 2016 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,8 proc.,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1–2 lat – 27,4 proc.,
  • krowy – 38,6 proc.,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,2 procent.

Względem grudnia 2015 r. zwiększył się udział grupy cieląt (o 0,7 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 0,8 p. proc.), a zmalał udział grupy pozostałego bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 0,1 p. proc.) i krów (o 1,4 p. proc.).

W grupie cieląt w wieku poniżej 1 roku w grudniu – zwierzęta przeznaczone do uboju stanowiły 8 proc (o 1,9 p. proc. mniej niż w grudniu poprzedniego roku), a do dalszego chowu – 92 procent. Wśród cieląt do dalszego chowu jałówki stanowiły 50,2 proc, tj. o 3,1 p. proc. mniej niż w grudniu 2015 r. Wśród młodego bydła w wieku 1–2 lat oraz w grupie pozostałego bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (bez krów) – zwierzęta przeznaczone na rzeź stanowiły odpowiednio 54,5 proc. i 27,9 proc. (w grudniu 2015 r. – 52,8 proc. i 29,8 proc.).

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,4 proc.), wielkopolskie (16,8 proc.) i podlaskie (16,1 proc.). Natomiast najmniejszy województwa: lubuskie (1,2 proc.), podkarpackie (1,4 proc.), zachodniopomorskie (1,5 proc.) i dolnośląskie ( 1,7 proc.).

 

GUS: Zwierzęta gospodarskie w 2016 r./AZK/Fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.