Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Chodzi o kolejne już podniesienie wyśrubowanych standardów hodowli zwierząt futerkowych.

W związku z pojawiającymi się sytuacjami uczestniczenia w przetargach ograniczonych na dzierżawę lub zakup nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osób nieuprawnionych (tzw. ”słupów”) Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela  o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie zapisów prawnych w zakresie określenia katalogu podmiotów mogących uczestniczyć w przetargach ograniczonych na dzierżawę lub zakup nieruchomości rolnych oraz osób, które mogą reprezentować te podmioty podczas przetargów na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Przyjęta przez Sejm nowa ustawa Prawo wodne wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy aż ośmiu unijnych dyrektyw. Dzięki temu odblokowane zostaną pieniądze na inwestycje w postaci kanalizacji, wodociągów, żeglugi śródlądowej, czy oczyszczalni ścieków. Na cele te mamy do wykorzystania 3,5 mld euro ze środków unijnych. Czy Polacy mogą się spodziewać podwyżek cen wody?

Istotą płatności obszarowych jest przyznawane finansowania osobie, która rzeczywiście uprawia grunty rolne. Dopłaty nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną. Na pytanie komu przysługują płatności bezpośrednie, w przypadku gdy o dopłaty do działki rolnej, tej samej powierzchni, ubiega się np. właściciel działki i jej dzierżawca odpowiada nam ARiMR.

Do ustabilizowania się sytuacji na rynku masła trzeba jeszcze czasu, ale są pierwsze sygnały wskazujące na to, że zbliża kres drożyzny. Ceny zbytu przestały rosnąć i jeśli ta tendencja się utrzyma, jest szansa że dotrze także na sklepowe półki, co przewiduje Roman Przasnyski główny analityk z firmy Gerda Broker.

Zdaniem Lubuskiej Izby Rolniczej wprowadzenie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych nie poprawi w sposób spektakularny infrastruktury drogowej w gminach, natomiast dość szybko wpłynie na wzrost cen artykułów rolno spożywczych, które dotkną odbiorców końcowych – konsumentów.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Postępowania dotyczące nowych przepisów będzie prowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednostką odpowiedzialną została delegatura urzędu w Bydgoszczy.