Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Puszcza Białowieska to nasza duma narodowa. Dbanie o to, by wciąż cieszyła nas swoim pięknem, należy do priorytetów polityki środowiskowej. Czy możliwe jest zatem, że jednoczesne wpisanie jej na listę UNESCO i objęcie siecią Natura 2000 koliduje ze sobą?

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. wraz z wymaganymi załącznikami, w tym wypełnionym materiałem graficznym, można było składać w terminie "podstawowym", tj. od 15 marca do 31 maja br. Kto nie zdążył tego zrobić, może nadrobić zaległości do 25 czerwca (ten dzień wypada w niedzielę, dlatego ostateczny termin na złożenia wniosków upływa w poniedziałek 26 czerwca).

Samorządy  już mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki przeznaczone miedzy innymi  na budowę oraz modernizację placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

W Gdańsku odbędzie się 55. posiedzenie Grupy Roboczej ds. Regulacji Fitosanitarnych Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest gospodarzem wydarzenia.

Podczas XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbędą się europejskie i światowe dyskusje o przyszłości rynku mleka i Wspólnej Polityce Rolnej z najważniejszymi unijnymi urzędnikami – komisarzem Philem Hoganem i dyrektorem generalnym (DG AGRI) Jerzym Plewą, ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, ministrami rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, przedstawicielami rządów kilku krajów.

Posłowie klubu parlamentarnego Kukiz ’15 przedłożyli w Sejmie projekt ustawy nowelizującej dotychczasową ustawę o lasach. Chodzi o „zmiękczenie” prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa oraz o zabezpieczenie interesu osoby sprzedającej przy ustalaniu ceny za zbywanie gruntów Lasom Państwowym.

Przypominamy rolnikom, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419).

Resort rolnictwa pracuje nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych m.in. w zakresie przyznania wsparcia dla producentów mleka, świń oraz owiec w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt oraz owiec

Dotychczasowy model promocji polskiej gospodark działa źle.Do pierwszego czytania sejmowego trafił właśnie rządowy projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. To flagowy projekt Ministerstwa Rozwoju, którego realizacja ma zapewnić polskim przedsiębiorcom i markom dynamiczna ekspansję na światowych rynkach.